14.9 C
Roman
13 aprilie 2024

H.C.L. – 2016

Hotărâri ale Consiliului Local - 2016

 1. HCL nr. 01 din 12.01.2016 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2. HCL nr. 02 din 12.01.2016 - privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2015
 3. HCL nr. 03 din 12.01.2016 - privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru finanţarea Asociaţiei „ROMAN 2000”
 4. HCL nr. 04 din 12.01.2016 - privind transmiterea unor imobile în administrarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 5. HCL nr. 05 din 12.01.2016 - privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÎRSTNICE din Municipiul Roman- CASA BUNICILOR şi aprobarea, pentru anul 2016, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele vârstnice
 6. HCL nr. 06 din 18.01.2016 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie: „Modernizare Artera Roman-Est, DJ207A- str. Plopilor – DN2”
 7. HCL nr. 07 din 28.01.2016 - privind aprobarea Planului Local de Măsuri al Municipiului Roman, pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020
 8. HCL nr. 08 din 28.01.2016 - privind aprobarea „Strategiei Municipiului Roman privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020”
 9. HCL nr. 09 din 28.01.2016 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Roman
 10. HCL nr. 10 din 28.01.2016 - privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027”
 11. HCL nr. 11 din 28.01.2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local
 12. HCL nr. 12 din 28.01.2016 - privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Roman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
 13. HCL nr. 13 din 28.01.2016 - privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
 14. HCL nr. 14 din 28.01.2016 - privind aprobarea transformării C.P.U. din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman în C.P.U. – S.M.U.R.D.
 15. HCL nr. 15 din 28.01.2016 - privind aprobarea înfiinţarii „Compartimentului de Îngrijiri Paleative” cu 10 paturi în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 16. HCL nr. 16 din 28.01.2016 - privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2016
 17. HCL nr. 17 din 28.01.2016 - privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune pentru spaţii cu destinaţie de cabinete medicale
 18. HCL nr. 18 din 28.01.2016 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2016
 19. HCL nr. 19 din 28.01.2016 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului local
 20. HCL nr. 20 din 28.01.2016 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 208 din 18.12.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman”
 21. HCL nr. 21 din 28.01.2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor
 22. HCL nr. 22 din 28.01.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 23. HCL nr. 23 din 28.01.2016 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 24. HCL nr. 24 din 28.01.2016 - privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț ce sunt amortizate integral
 25. HCL nr. 25 din 28.01.2016 - privind aprobarea Regulamentului şi a criteriilor pentru supraimpozitarea imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Roman
 26. HCL nr. 26 din 28.01.2016 - Privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 27. HCL nr. 27 din 28.01.2016 - privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 28. HCL nr. 28 din 28.01.2016 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2015
 29. HCL nr. 29 din 28.01.2016 - privind aprobarea Bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2016 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 30. HCL nr. 30 din 28.01.2016 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local pentru Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ
 31. HCL nr. 31 din 28.01.2016 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 (E85) cu str. Plopilor, km 333+755, Roman, jud. Neamț”
 32. HCL nr. 32 din 28.01.2016 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 33. HCL nr. 33 din 28.01.2016 - privind acceptarea unei donaţii
 34. HCL nr. 34 din 28.01.2016 - privind participarea UAT Municipiul Roman, la cererea de propuneri de proiecte lansată de Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 - Cererea de propuneri de proiecte nr. 3/2015, Etapa I.
 35. HCL nr. 35 din 02.03.2016 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 36. HCL nr. 36 din 02.03.2016 - privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 37. HCL nr. 37 din 02.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a Ajutoarelor de Urgenţă
 38. HCL nr. 38 din 02.03.2016 - privind completarea H.C.L. nr. 29/28.01.2016 pentru aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2016 şi a listelor de investiţii din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 39. HCL nr. 39 din 02.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD
 40. HCL nr. 40 din 02.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului de acordare prestaţii financiare excepţionale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 41. HCL nr. 41 din 02.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sub formă de tichete sociale a stimulentului educaţional
 42. HCL nr. 42 din 02.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 43. HCL nr. 43 din 02.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului privind lucrul cu foc deschis şi fumatul în Municipiul Roman
 44. HCL nr. 44 din 02.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului de înhumare a persoanelor, cu sau fără susţinători legali, lipsite de posibilităţi materiale care decedează pe raza Municipiului Roman
 45. HCL nr. 45 din 02.03.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 208/2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman”
 46. HCL nr. 46 din 02.03.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 47. HCL nr. 47 din 02.03.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 210/2015 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 48. HCL nr. 48 din 02.03.2016 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman
 49. HCL nr. 49 din 02.03.2016 - privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2016
 50. HCL nr. 50 din 02.03.2016 - privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Asociația Națională a Surzilor din România- Filiala Surzilor Neamț
 51. HCL nr. 51 din 02.03.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2016, a listei de investiții, studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții finanțate din veniturile proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman
 52. HCL nr. 52 din 02.03.2016 - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2015
 53. HCL nr. 53 din 02.03.2016 - privind aprobarea „Strategiei Energetice a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020”
 54. HCL nr. 54 din 02.03.2016 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 55. HCL nr. 55 din 02.03.2016 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 56. HCL nr. 56 din 02.03.2016 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 57. HCL nr. 57 din 02.03.2016 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 26/28.01.2016 privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 58. HCL nr. 58 din 02.03.2016 - privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman și în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 59. HCL nr. 59 din 02.03.2016 - privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 60. HCL nr. 60 din 02.03.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor proprietate privată a Municipiului Roman
 61. HCL nr. 61 din 02.03.2016 - privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 92/12.07.2007 privind desemnarea Comisiei pentru Circulație în Municipiul Roman
 62. HCL nr. 62 din 02.03.2016 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 63. HCL nr. 63 din 02.03.2016 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundaţia „Sfântul Ioan Calabria” Roman
 64. HCL nr. 64 din 02.03.2016 - privind aprobarea finanţării lucrărilor de extindere, reabilitare şi modernizare a Cimitirului Uman „Eternitatea”
 65. Informare DAPS privind dinamica angajării asistenților personali pe anul 2015

 66. HCL nr. 65 din 11.03.2016 - privind aprobarea cumpărării unui teren
 67. HCL nr. 66 din 11.03.2016 - privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 126/18.10.2010 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului
 68. HCL nr. 67 din 22.03.2016 - privind modificarea bugetului local pe anul 2016
 69. HCL nr. 68 din 22.03.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 219/2015, privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 70. HCL nr. 70 din 30.03.2016 - privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico-economici din studiile de fezabilitate şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "SISTEM INOVATIV INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI ROMAN ÎN REGIUNEA NORD - EST DIN ROMÂNIA"
 71. HCL nr. 71 din 30.03.2016 - privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2016, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 72. HCL nr. 72 din 30.03.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 210/2015 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 73. HCL nr. 73 din 30.03.2016 - privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Municipal Roman, bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, modificarea bugetului Spitalului Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții aferentă
 74. HCL nr. 74 din 30.03.2016 - privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă şi publicitate în Municipiul Roman
 75. HCL nr. 75 din 30.03.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 126/18.10.2010 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului
 76. HCL nr. 76 din 30.03.2016 - privind aprobarea revizuirii facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale ce se acordă S.C. PIETA IMOBILIARE S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei de minimis privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în Municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013
 77. HCL nr. 77 din 30.03.2016 - privind acceptarea unei donaţii
 78. HCL nr. 78 din 30.03.2016 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 147/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman
 79. HCL nr. 79 din 21.04.2016 - privind validarea unui mandat de consilier
 80. HCL nr. 80 din 21.04.2016 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 81. HCL nr. 81 din 21.04.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 82. HCL nr. 82 din 21.04.2016 - privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 83. HCL nr. 83 din 21.04.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 90/2014 și 101/2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 84. HCL nr. 84 din 21.04.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 74/2016 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă şi publicitate în Municipiul Roman
 85. HCL nr. 85 din 21.04.2016 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activitaţilor comerciale şi de prestari servicii în Municipiul Roman
 86. HCL nr. 86 din 21.04.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 87. HCL nr. 87 din 21.04.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 88. HCL nr. 88 din 21.04.2016 - privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.283.282 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene, aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum și unele măsuri fiscal – bugetare
 89. HCL nr. 89 din 21.04.2016 - privind aprobarea rezultatelor inventarierii și reevaluării bunurilor de natura terenuri și clădiri la ordonatorii terțiari – unități de învățământ, bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Roman
 90. HCL nr. 90 din 21.04.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare şi a listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare
 91. HCL nr. 91 din 21.04.2016 - privind modificarea art. 10 din H.C.L. nr. 62 din 02.03.2016
 92. HCL nr. 92 din 21.04.2016 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 93. HCL nr. 93 din 21.04.2016 - privind mandatarea Primarului Municipiului Roman şi a unor consilieri locali pentru negocierea și semnarea acordului și contractului colectiv de muncă la nivel de unitate din partea angajatorului, precum şi actele adiţionale ale acestora
 94. HCL nr. 94 din 21.04.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 183/19.12.2014 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat al municipiului, în domeniul public al statului
 95. HCL nr. 95 din 21.04.2016 - privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman
 96. HCL nr. 96 din 21.04.2016 - privind preluarea unor contracte de închiriere prin novaţie de către C.S.M. Roman
 97. HCL nr. 97 din 21.04.2016 - privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Roman a unui apartament
 98. HCL nr. 98 din 13.05.2016 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 99. HCL nr. 99 din 13.05.2016 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 100. HCL nr. 100 din 13.05.2016 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 101. HCL nr. 101 din 13.05.2016 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 102. HCL nr. 102 din 13.05.2016 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași
 103. HCL nr. 103 din 13.05.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi executare a Serviciului Public de Transport în regim de taxi
 104. HCL nr. 104 din 13.05.2016 - privind aprobarea prelungirii unui contract
 105. HCL nr. 105 din 13.05.2016 - privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită a unui spaţiu
 106. HCL nr. 106 din 13.05.2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini pentru Serviciul de iluminat public în Municipiul Roman
 107. HCL nr. 107 din 13.05.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de investiții a Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor
 108. HCL nr. 108 din 13.05.2016 - privind aprobarea închirierii unui spațiu către Asociația Națională a Surzilor România - Filiala Surzilor Neamț
 109. HCL nr. 109 din 13.05.2016 - privind atribuirea denumirii de „Biblioteca Municipală GEORGE RADU MELIDON Roman”, Bibliotecii Municipale din Roman
 110. HCL nr. 110 din 13.05.2016 - privind acordarea unor titluri de „Cetăţeni de Onoare” ai Municipiului Roman
 111. HCL nr. 111 din 13.05.2016 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 112. HCL nr. 112 din 13.05.2016 - privind acceptarea unei donaţii
 113. HCL nr. 113 din 13.05.2016 - privind aprobarea preluării în administrarea Municipiului Roman a unui teren
 114. HCL nr. 114 din 13.05.2016 - privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Roman
 115. HCL nr. 115 din 13.05.2016 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Roman"
 116. HCL nr. 116 din 13.05.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 117. HCL nr. 117 din 23.05.2016 - privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2015
 118. HCL nr. 118 din 23.05.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții finanțată din bugetul de dezvoltare
 119. HCL nr. 119 din 23.05.2016 - privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2016
 120. HCL nr. 120 din 23.05.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 121. HCL nr. 121 din 23.05.2016 - privind acceptarea unei donaţii
 122. HCL nr. 122 din 23.05.2016 - privind aprobarea cumpărării unei construcţii
 123. HCL nr. 123 din 23.05.2016 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația „Pacea”
 124. HCL nr. 124 din 23.05.2016 - privind completarea H.C.L. nr. 115/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Roman"
 125. HCL nr. 125 din 14.06.2016 - privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare
 126. HCL nr. 126 din 14.06.2016 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea unui imobil
 127. HCL nr. 127 din 24.06.2016 - privind alegerea comisiei de validare
 128. HCL nr. 128 din 24.06.2016 - privind validarea alegerii consilierilor locali
 129. HCL nr. 129 din 24.06.2016 - privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Roman
 130. HCL nr. 130 din 24.06.2016 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 131. HCL nr. 131 din 24.06.2016 - privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman
 132. HCL nr. 132 din 24.06.2016 - privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 133. HCL nr. 133 din 14.07.2016 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă din data de 14.07.2016
 134. HCL nr. 134 din 14.07.2016 - privind aprobarea închirierii unui teren de la S.C. HIDROTERM S.A. pentru desfăşurarea BÂLCIULUI anual 2016
 135. HCL nr. 135 din 14.07.2016 - privind aprobarea organizării şi desfăşurării “BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2016” în perioada 28.07.2016 - 06.08.2016
 136. HCL nr. 136 din 14.07.2016 - privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 137. HCL nr. 137 din 26.07.2016 - privind completarea H.C.L. nr. 101/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman
 138. HCL nr. 138 din 26.07.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman
 139. HCL nr. 139 din 26.07.2016 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor locuri de parcare către Poliţia Municipiului Roman
 140. HCL nr. 140 din 26.07.2016 - privind aprobarea amplasării unui monument
 141. HCL nr. 141 din 26.07.2016 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 142. HCL nr. 142 din 26.07.2016 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 143. HCL nr. 143 din 26.07.2016 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 144. HCL nr. 144 din 26.07.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local
 145. HCL nr. 145 din 26.07.2016 - privind modificarea componenței unor comisii
 146. HCL nr. 146 din 26.07.2016 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
 147. HCL nr. 147 din 26.07.2016 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Județeană APA SERV S.A.
 148. HCL nr. 148 din 26.07.2016 - privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman
 149. HCL nr. 149 din 26.07.2016 - aprobare proiect "Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirii destinate "Muzeul personalităţilor romaşcane", în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural"
 150. HCL nr. 150 din 26.07.2016 - aprobare proiect "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi"
 151. HCL nr. 151 din 26.07.2016 - aprobare proiect "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 152. HCL nr. 152 din 26.07.2016 - privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea regulamentelor privind locuințele sociale, din fondul locativ de stat și locuințelor pentru tineri destinate închirierii
 153. HCL nr. 153 din 26.07.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 135/2016 privind aprobarea organizării şi desfăşurării “BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2016” în perioada 28.07.2016 - 06.08.2016
 154. HCL nr. 154 din 26.07.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 155. HCL nr. 155 din 26.07.2016 - privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu către Club Sportiv Municipal Roman
 156. HCL nr. 156 din 26.07.2016 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 157. HCL nr. 157 din 26.07.2016 - privind preluarea de către Clubul Sportiv Municipal Roman a echipei de handbal feminin HCM Roman
 158. HCL nr. 158 din 26.07.2016 - privind preluarea de către Clubul Sportiv Municipal Roman a echipei de fotbal SCM PETROTUB ROMAN
 159. HCL nr. 159 din 26.07.2016 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 160. HCL nr. 160 din 26.07.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 20.08.2015
 161. HCL nr. 161 din 26.07.2016 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre SC VIOBETI COMIMPEX SRL Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE GUSTAR, din perioada 19-21 august 2016, în Piața Roman-Vodă
 162. HCL nr. 162 din 26.07.2016 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 106/13.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare, a caietului de sarcini pentru Serviciul de iluminat public în municipiul Roman
 163. HCL nr. 163 din 19.08.2016 - privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi din Municipiul Roman
 164. HCL nr. 164 din 19.08.2016 - privind completarea anexei la H.C.L. nr. 53/02.03.2016 privind aprobarea „Strategiei Energetice a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020”
 165. HCL nr. 165 din 19.08.2016 - privind aprobarea includerii în bugetul local pe 2016 a sumei necesară finalizării proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL "ROMAN - VODĂ" - CORP B, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE" - SMIS 53781
 166. HCL nr. 166 din 19.08.2016 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: "Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirii destinate "Muzeul personalităţilor romaşcane", în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural"
 167. HCL nr. 167 din 19.08.2016 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi"
 168. HCL nr. 168 din 19.08.2016 - privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor de proiect privind "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 169. HCL nr. 169 din 19.08.2016 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 170. HCL nr. 170 din 19.08.2016 - privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor de proiect privind "Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii "Casa Celibidache" în vederea valorificării patrimoniului cultural"
 171. HCL nr. 171 din 19.08.2016 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: "Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii "Casa Celibidache" în vederea valorificării patrimoniului cultural"
 172. HCL nr. 172 din 19.08.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
 173. HCL nr. 173 din 19.08.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 174. HCL nr. 174 din 19.08.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 210/2015 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 175. HCL nr. 175 din 19.08.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 176. HCL nr. 176 din 19.08.2016 - privind revocarea unei hotărâri
 177. HCL nr. 177 din 31.08.2016 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 178. HCL nr. 178 din 31.08.2016 - privind aprobarea închirierii unui imobil
 179. HCL nr. 179 din 31.08.2016 - privind aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Roman a unor imobile
 180. HCL nr. 180 din 31.08.2016 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 181. HCL nr. 181 din 31.08.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman
 182. HCL nr. 182 din 31.08.2016 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 183. HCL nr. 183 din 31.08.2016 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 184. HCL nr. 184 din 31.08.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local
 185. HCL nr. 185 din 31.08.2016 - privind numirea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. „AQUA NEAMȚ”
 186. HCL nr. 186 din 31.08.2016 - privind aprobarea retragerii Comunei Cordun din cadrul A.D.I. „AQUA NEAMŢ”
 187. HCL nr. 187 din 31.08.2016 - privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pentru perioada 2015 - 2020, în Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia
 188. HCL nr. 188 din 31.08.2016 - privind plafonul obligațiilor fiscale restante, afișate trimestrial pe site-ul Primăriei Municipiului Roman
 189. HCL nr. 189 din 16.09.2016 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 190. HCL nr. 190 din 16.09.2016 - privind aprobarea concesionării unui teren
 191. HCL nr. 191 din 16.09.2016 - privind punerea la dispoziție gratuit a unor spații către Asociațiile de părinți din cadrul unităților de învățământ din Municipiul Roman
 192. HCL nr. 192 din 16.09.2016 - privind punerea la dispoziție a unui spațiu către Comunitatea Rușilor Lipoveni Roman
 193. HCL nr. 193 din 16.09.2016 - privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiții finantațe din bugetul local
 194. HCL nr. 194 din 29.09.2016 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 195. HCL nr. 195 din 29.09.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 196. HCL nr. 196 din 29.09.2016 - privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare
 197. HCL nr. 197 din 29.09.2016 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 198. HCL nr. 198 din 29.09.2016 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 199. HCL nr. 199 din 29.09.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții finanțată din bugetul de dezvoltare
 200. HCL nr. 200 din 29.09.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 201. HCL nr. 201 din 29.09.2016 - privind aprobarea asigurării unui transport gratuit
 202. HCL nr. 202 din 05.10.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
 203. HCL nr. 203 din 11.10.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 197/29.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 204. HCL nr. 204 din 11.10.2016 - privind rectificarea bugetului local şi a listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul local pe anul 2016
 205. HCL nr. 205 din 11.10.2016 - privind instituirea dreptului de servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 206. HCL nr. 206 din 21.10.2016 - privind aprobarea cumpărării unui teren
 207. HCL nr. 207 din 21.10.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 208. HCL nr. 208 din 21.10.2016 - privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare
 209. HCL nr. 209 din 21.10.2016 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din Municipiul Roman"
 210. HCL nr. 210 din 21.10.2016 - privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 (E85) cu str. Plopilor, km 333+755, Roman, judeţul Neamț”
 211. HCL nr. 211 din 21.10.2016 - privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiții: „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 (E85) cu str. Plopilor, km 333+755, Roman, judeţul Neamț”
 212. HCL nr. 212 din 21.10.2016 - privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții finanțate din bugetul local și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2016
 213. HCL nr. 213 din 28.10.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 210/2015 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 214. HCL nr. 214 din 28.10.2016 - privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă la Secţia Ortopedie – Traumatologie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 215. HCL nr. 215 din 28.10.2016 - privind aprobarea Acordului Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică
 216. HCL nr. 216 din 28.10.2016 - privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului de lucru al consiliului local şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică
 217. HCL nr. 217 din 28.10.2016 - privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al personalului contractual din cadrul DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR, BAZAR, OBOR
 218. HCL nr. 218 din 28.10.2016 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E.ON Distribuţie România S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 219. HCL nr. 219 din 28.10.2016 - privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 220. HCL nr. 220 din 28.10.2016 - privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Roman
 221. HCL nr. 221 din 28.10.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman și a listei de investiţii a Direcţiei de Asistenţă Socială Roman, pe anul 2016
 222. HCL nr. 222 din 28.10.2016 - privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetaţia forestieră proprietate publică a Municipiului Roman
 223. HCL nr. 223 din 28.10.2016 - privind acordarea unui mandat de reprezentare
 224. HCL nr. 224 din 28.10.2016 - privind aprobarea înfiinţării unui Cabinet de Specialitate Chirurgie Toracică în cadrul Ambulatoriului Integrat şi a unui Cabinet de Specialitate Oromaxilofacială în cadrul Ambulatoriului de Specialitate din Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
 225. HCL nr. 225 din 04.11.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanţate din bugetul local și a listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local, pe anul 2016
 226. HCL nr. 226 din 04.10.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 227. HCL nr. 227 din 04.10.2016 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din Municipiul Roman"
 228. HCL nr. 228 din 17.11.2016 - privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2017 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 229. HCL nr. 229 din 17.11.2016 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
 230. HCL nr. 230 din 17.11.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 172/19.12.2014 privind zonarea fiscală a teritoriului Municipiului Roman
 231. HCL nr. 231 din 17.11.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman
 232. HCL nr. 232 din 17.11.2016 - privind aprobarea completării H.C.L. nr. 95/21.04.2016 privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcții și terenuri) aparținând domeniului public al Municipiului Roman, către unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman
 233. HCL nr. 233 din 17.11.2016 - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
 234. HCL nr. 234 din 17.11.2016 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 235. HCL nr. 235 din 17.11.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanţate din bugetul local și a listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local, pe anul 2016
 236. HCL nr. 236 din 17.11.2016 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 237. HCL nr. 237 din 17.11.2016 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociația Culturală Euro Est Alternativ Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului „FESTIVALUL CULINAR ROMÂNESC” organizat în perioada 1 – 2 decembrie 2016, în Piața Roman-Vodă
 238. HCL nr. 238 din 17.11.2016 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectelor ,,SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN” în perioada 17.12.2016-07.01.2017 și ,,PATINOARUL” în perioada 17.12.2016 - 28.02.2017
 239. HCL nr. 239 din 17.11.2016 - privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ, atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare
 240. HCL nr. 240 din 17.11.2016 - privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea Comunei Cordun asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 241. HCL nr. 241 din 24.11.2016 - privind aprobarea completării Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Roman
 242. HCL nr. 242 din 24.11.2016 - privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr. 167 din 19.08.2016 pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi"
 243. HCL nr. 243 din 24.11.2016 - privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr. 169 din 19.08.2016 pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 244. HCL nr. 244 din 05.12.2016 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 245. HCL nr. 245 din 05.12.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul local şi a listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul local, pe anul 2016
 246. HCL nr. 246 din 14.12.2016 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 247. HCL nr. 247 din 14.12.2016 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI "Împreună pentru viitorul tău!", A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI A ACORDULUI DE PARTENERIAT
 248. HCL nr. 248 din 14.12.2016 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI "Noi TOȚI vrem la ȘCOALĂ!", A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI A ACORDULUI DE PARTENERIAT
 249. HCL nr. 249 din 14.12.2016 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 250. HCL nr. 250 din 14.12.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2016
 251. HCL nr. 251 din 22.12.2016 - privind aprobarea Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 și a Planului de Integritate al Municipiului Roman și al unităților subordonate/coordonate
 252. HCL nr. 252 din 22.12.2016 - privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi statelor de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 253. HCL nr. 253 din 22.12.2016 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Administrația Pieţelor Bazar, Obor
 254. HCL nr. 254 din 22.12.2016 - privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 255. HCL nr. 255 din 22.12.2016 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice de interes local subordonate fără personalitate juridică şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman pentru anul 2017
 256. HCL nr. 256 din 22.12.2016 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii
 257. HCL nr. 257 din 22.12.2016 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii la S.M.U. Roman
 258. HCL nr. 258 din 22.12.2016 - privind modificarea H.C.L. nr. 224 din 28.10.2016
 259. HCL nr. 259 din 22.12.2016 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 260. HCL nr. 260 din 22.12.2016 - privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral
 261. HCL nr. 261 din 22.12.2016 - privind aprobarea apartamentării unor imobile
 262. HCL nr. 262 din 22.12.2016 - privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 263. HCL nr. 263 din 22.12.2016 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 264. HCL nr. 264 din 22.12.2016 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 265. HCL nr. 265 din 22.12.2016 - privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman
 266. HCL nr. 266 din 22.12.2016 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 238/17.11.2016
 267. HCL nr. 267 din 22.12.2016 - privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale ce se acordă în anul 2017, S.C. TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L. în conformitate cu prevederile schemei de minimis privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în Municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013
 268. HCL nr. 268 din 22.12.2016 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 269. HCL nr. 269 din 22.12.2016 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2016
 270. HCL nr. 270 din 22.12.2016 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
Sari la conținut