18.9 C
Roman
14 aprilie 2024
Acasă Serviciul de Salubrizare

Serviciul de Salubrizare

OPERATOR: S.C. ROSSAL S.R.L. Roman cu sediul in Roman, str. Bogdan Dragos, nr. 119 bis, tel 0233740487

CONTRACTE DE DELEGARE A ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRITATE:
I. Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. ”ECONEAMȚ”, din zona 2, județul Neamț, nr.159/1035/04.04.2018 încheiat între A.D.I. ”ECONEAMȚ ”în calitate de delegatar, în numele și pe seama Municipiului Roman și S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, în calitate de delegat, înregistrat la Municipiul Roman cu nr. 8361/27.04.2018, încheiat în baza H.C.L. nr.13/31.01.2018, pentru activitățile de:
a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori ;
b) Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora;
c) Operarea/administrarea stației de transfer Cordun pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
d) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare in stația de sortare Cordun;
e) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
– gestiune delegată, pentru o perioadă de 96 luni de la data de începere a contractului- 01.07.2018;

Act adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în baza Anexei nr. 2 la Hotărârea A.G.A . A.D.I. ECONEAMȚ Nr. 9 din 26.07.2018

Act adițional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în baza Anexei nr. 2 la Hotărârea A.G.A. A.D.I. ECONEAMȚ Nr. 3 din 23.01.2020

Act adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în baza Anexei nr. 1 la Hotărârea A.G.A . A.D.I. ECONEAMȚ Nr. 14 din 09.07.2020

Act adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în baza Anexei la Hotărârea A.G.A. A.D.I. ECONEAMȚ Nr. 16 din 27.07.2021

Act adițional nr. 5 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, Județul Neamț, în baza Anexei nr.2 la Hotărârea A.G.A. ECONEAMȚ nr.17 din 27.07.2021

Act adițional nr.6 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, ECONEAMȚ”, din zona 2, Județul Neamț, în baza Anexei la Hotărârea A.G.A. ECONEAMȚ nr.12 din 22.11.2022.

II. Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare, nr.3143/18.02.2009 dintre S.C.Rossal. S.R.L. și Municipiul ROMAN pentru următoarele activități: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice și curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei, îngheţ sau ninsoare– gestiune delegată, pentru 25 ani, începând cu data de 01.03.2009;

REGULAMENTE

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Neamț avizat prin H.C.L. nr. 143/19.06.2019;

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al municipiului Roman pentru activitățile:
măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea, aprobat prin H.C.L. nr.206/ 30.09.2021

Reglementările interne privind serviciul de salubrizare

H.C.L. Nr. 20/21.02.2006, privind concesionarea activităților Serviciului Public de Salubritate,

H.C.L. Nr. 89 din 28.09.2006, privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Regulamentului pentru concesionarea prin licitație publică a Serviciului Public de Salubritate

H.C.L. Nr. 169din 21.12.2007 privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de salubritate în Municipiul Roman

H.C.L. Nr. 62/23.04.2008 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã „ECONEAMT”, modificată prin H.C.L. nr. 31/18.02.2009

H.C.L. Nr. 32/18.02.2009 privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Neamţ;

HCL Nr. 1 din 12.01.2010 privind aprobarea unui parteneriat, în scopul realizării proiectului
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

H.C.L. Nr. 28/28.02.2011 privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”;

HCL Nr. 127 din 11.10.2013 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a terenului pe care se află situat depozitul neconform de deşeuri Roman în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

H.C.L. Nr. 134/31.10.2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

H.C.L. Nr. 191/2014 privind aprobarea iniţierii procedurii de concesiune a serviciului public de salubritate – componenta “Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special“ – în localitatea Roman, judeţul Neamţ

H.C.L. Nr. 109/2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de salubritate – activitatea: ,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” în localitatea Roman, judeţul Neamţ

H.C.L. Nr. 160/12.10.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt;

H.C.L. Nr. 161 din 12.10.2015, privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

H.C.L. Nr. 162/12.10.2015 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractual de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2 – judetul Neamt;

H.C.L. Nr. 174/09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Roman;

H.C.L Nr. 191/26.11.2015 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ

HCL Nr. 202 din 09.12.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

HCL Nr 206 din 18.12.2015 Privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,

H.C.L. Nr. 9/28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Roman pentru activitatile:
măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;

H.C.L. Nr. 13/31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț;

H.C.L. Nr. 147 din 27.06.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman

H.C.L. Nr. 22 din 31.01.2019 privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman,

H.C.L. Nr. 143/19.06.2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt;

H.C.L. Nr. 96/26.05.2020 privind acordarea unui mandat special

H.C.L. Nr. 42/25.02.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMȚ”

H.C.L. Nr 107/28.04.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMȚ” in vederea exercitarii votului

H.C.L.Nr.113/20.05.2021 privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii portabile

H.C.L. Nr. 146 din 30.06.2021, privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

H.C.L. Nr.206 din 30.09.2021, privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Roman

H.C.L. Nr. 205 din 30.09.2021 privind aprobarea caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare – activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Roman

H.C.L. Nr. 204 din 30.09.2021 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activitățile serviciului public de salubritate stradală în municipiul Roman

H.C.L.nr. 280 din 25.11.2021 privind ajustarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

H.C.L. nr. 201 din 14.09.2022 privind aprobarea proiectului “Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în Municipiul Roman” în vederea participării la apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

H.C.L. nr. 202 din 14.09.2022 privind aprobarea proiectului “ Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

H.C.L. nr. 272 din 28.11.2022 privind ajustarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

H.C.L. nr. 68 din 30.03.2023 privind aprobarea inițierii demersurilor de aplicare la Programul RO – „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” și a propunerii de parteneriat cu operatorul SC Rossal SRL Roman pentru realizarea unui studiu de oportunitate referitor la închiderea depozitul temporar din str. Colectorului, nr. 31

H.C.L. nr. 101 din 16.05.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 201 din 14.09.2022 privind aprobarea proiectului „Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în Municipiul Roman” în vederea participării la apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

H.C.L. nr. 179 din 10.08.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții aferent proiectului: “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL ROMAN” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar

H.C.L. nr. 246 din 26.10.2023 privind ajustarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

H.C.L. nr. 295 din 18.12.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a devizului general actualizat (faza PT) pentru obiectivul de investiții aferent proiectului “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL ROMAN” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar

Sari la conținut