18.9 C
Roman
14 aprilie 2024

H.C.L. – 2009

H.C.L. - 2009

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2009

 

1. HCL 1 din 29.01.2009

    Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

2. HCL 2 din 29.01.2009

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

3. HCL 3 din 29.01.2009

    Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

4. HCL 4 din 29.01.2009

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

5. HCL 5 din 29.01.2009

    Privind modul de organizare a apãrãrii împotriva incendiilor în municipiul Roman

 

6. HCL 6 din 29.01.2009

    Privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuþii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

 

7. HCL 7 din 29.01.2009

    Privind adoptarea unor mãsuri de optimizare a capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor pe teritoriul municipiului Roman

 

8. HCL 8 din 29.01.2009

    Privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sãlii Polivalente ºi a unor terenuri de sport

 

9. HCL 9 din 29.01.2009

    Privind aprobarea propunerii de modificare ºi completare a anexei nr. 3 la H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeþului Neamþ, precum ºi al municipiilor, oraºelor ºi comunelor din judeþul Neamþ

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

 

10. HCL 10 din 29.01.2009

    Privind aprobarea sporului salarial de 10% pentru personalul Poliþiei Comunitare Roman

 

11. HCL 11 din 29.01.2009

    Privind schimbarea denumirii unor strãzi

 

12. HCL 12 din 29.01.2009

    Privind trecerea unui imobil - locuinþe A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

        Anexa

 

13. HCL 13 din 29.01.2009

    Privind numirea unei comisii de vânzare a locuinþelor A.N.L. din municipiul Roman

 

14. HCL 14 din 29.01.2009

    Privind aprobarea unor reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice din municipiul Roman

 

15. HCL 15 din 29.01.2009

    Privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Roman la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamþ"

 

16. HCL 16 din 29.01.2009

    Privind aprobarea transmiterii unei clãdiri din domeniul privat al municipiului Roman ºi administrarea Consiliului Local în administrarea S.C. ACVASERV S.R.L.

        Anexa

 

17. HCL 17 din 29.01.2009

    Privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi a Caietului de Sarcini ale serviciului de iluminat public în municipiul Roman

        Anexa nr. 1 (pag. 1-37)        Anexa nr. 1 (pag. 38)

        Anexa nr. 2 (pag. 1-4)          Anexa nr. 2 (pag. 5)                Anexa nr. 2 (pag. 6-14)

        Anexa nr. 2 (pag. 15-21)      Anexa nr. 2 (pag. 22-26)        Anexa nr. 2 (pag. 27)

 

18. HCL 18 din 29.01.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrul de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

 

19. HCL 19 din 29.01.2009

    Privind aprobarea solicitãrii de preluare în domeniul public al municipiului a sãlii de cinematografului UNIREA ºi a terenului aferent

 

20. HCL 20 din 29.01.2009

    Privind aprobarea preþului pentru gunoiul menajer ºi industrial depozitat de operatorii locali pe rampa de gunoi a municipiului Roman care se aflã în administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

21. HCL 21 din 29.01.2009

    Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului

 

22. HCL 22 din 29.01.2009

    Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

23. HCL 23 din 29.01.2009

    Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 

24. HCL 24 din 29.01.2009

    Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

 

25. HCL 25 din 29.01.2009

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

Raport de activitatea al Serviciului pentru Situaþii de Urgenþã - prezentat la punctul 25 de pe Ordinea de zi

   

Raport privind situaþia asistenþilor personali în perioada iulie 2008 - decembrie 2008 - prezentat la punctul 26 de pe Ordinea de zi

 

Raport de activitate al Direcþiei Poliþiei Comunitare - prezentat la punctul 27 de pe Ordinea de zi

 

Informare cu privire la activitatea desfãºuratã în anul 2008 de cãtre lucrãtorii Poliþiei municipiului Roman - prezentat la punctul 28 de pe Ordinea de zi

 

Raport de activitate al Primarului Municipiului Roman, prof. Laurenþiu Dan LEOREANU - prezentat la punctul 29 de pe Ordinea de zi

 

26. HCL 26 din 18.02.2009

    Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

27. HCL 27 din 18.02.2009

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

28. HCL 28 din 18.02.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea înfiinþãrii serviciului public de transport în regim taxi ºi a Regulamentului de organizare ºi executare a serviciului de transport în regim de taxi

 

29. HCL 29 din 18.02.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 35/2007 privind aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea practicii conducerii autovehiculelor în vederea obþinerii permisului de conducere

 

30. HCL 30 din 18.02.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 15 din 29.01.2009 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Roman la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã "Aqua Neamþ"

 

31. HCL 31 din 18.02.2009

    Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 62/2008 privind constituirea Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "ECONEAMÞ"

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

 

32. HCL 32 din 18.02.2009

    Privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deºeurilor pentru Judeþul Neamþ

        Anexa

 

33. HCL 33 din 18.02.2009

    Privind aprobarea regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor abandonate în municipiul Roman

        Anexa nr. 1

        Anexa n. 2

 

34. HCL 34 din 18.02.2009

    Privind solicitatea trecerii unui imobil din domeniul public al statului ºi administrarea Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã Bucureºti în domeniul public al municipiului Roman - ca unitate administrativ teritorialã ºi administrarea directã a Consiliului Local Roman

 

35. HCL 35 din 18.02.2009

    Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Înfiinþare ºi amenajare de spaþii verzi ºi locuri de joacã în municipiul Roman"

 

36. HCL 36 din 18.02.2009

    Privind aprobarea preþului pentru depozitarea gunoiului menajer ºi industrial provenit de la persoanele fizice ºi juridice din Municipiul Roman ºi revocarea unei hotãrâri

 

37. HCL 37 din 26.02.2009

    Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum ºi unele mãsuri pentru realizarea obiectivului de investiþii "Înfiinþare ºi amenajare de spaþii verzi ºi locuri de joacã în Municipiul Roman"

38. HCL 38 din 26.02.2009

    Privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

39. HCL 39 din 26.02.2009

    Privind aprobarea Rapoartelor de evaluare ale Comisiei de Evaluare ºi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unor operatori de transport

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

40. HCL 40 din 26.02.2009

    Privind aprobarea Documentaþiei de atribuire pentru contractul de concesiune serviciul public de salubritate – pentru activitatea de Precolectare, colectare ºi transportul deºeurilor municipale, inclusiv a deºeurilor toxice periculoase din deºeurile menajere, cu excepþia celor cu regim special, din municipiul Roman ºi revocarea unei hotãrâri

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

41. HCL 41 din 26.02.2009

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

42. HCL 42 din 26.02.2009

    Privind aprobarea ajustãrii tarifelor pentru salubrizare stradalã în municipiul Roman

        Anexa

 

43. HCL 43 din 09.03.2009

    Privind aprobarea vânzãrii bunurilor de preluare aferente contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubritate

 

44. HCL 44 din 09.03.2009

    Privind modificarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 101 din 06.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Consiliului Local Roman

        Anexa

 

45. HCL 45 din 09.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 25.10.2007 privind aprticiparea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaþii de Dezvoltare Intercomunitarã în judeþul Neamþ

 

46. HCL 46 din 09.03.2009

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

47. HCL 47 din 30.03.2009

    Privind aprobarea "Planului integrat de dezvoltare urbanã pentru zona de acþiune centru - favorit"

48. HCL 48 din 30.03.2009

    Privind aprobarea realizãrii obiectivului de investiþii "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman - zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal ªtefan cel Mare - tronsoanele I ºi IV, Centru istoric Urban ªtefan cel Mare, zona Cartierelor Favorit ºi Cuza-Vodã"

49. HCL 49 din 30.03.2009

    Privind aprobarea studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman - zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal ªtefan cel Mare - tronsoanele I ºi IV, Centru istoric Urban ªtefan cel Mare, zona Cartierelor Favorit ºi Cuza-Vodã"

50. HCL 50 din 30.03.2009

    Privind aprobarea realizãrii obiectivului de investiþii "Creºterea siguranþei ºi prevenirea criminalitãþii în municipiul Roman"

51. HCL 51 din 30.03.2009

    Privind aprobarea studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "Creºterea siguranþei ºi prevenirea criminalitãþii în municipiul Roman"

52. HCL 52 din 30.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 12 din 31.01.2008 privind aprobarea înfiinþãrii serviciului public de transport în regim taxi ºi a Regulamentului de organizare ºi executare a serviciului de transport în regim de taxi

53. HCL 53 din 30.03.2009

    Privind aprobarea Regulamentului de funcþionare a Pieþelor din municipiul Roman

        Anexa

54. HCL 54 din 30.03.2009

    Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate (Construire drum legãturã între strada Cucutei ºi DJ 207A)

55. HCL 55 din 30.03.2009

    Privind acordarea de gratuitãþi pe mijloacele de transport urban de cãlãtori unor categorii sociale

        Anexa

56. HCL 56 din 30.03.2009

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

57. HCL 57 din 30.03.2009

    Privind modificara H.C.L. nr. 92 din 10.07.2008 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local Roman în Adunarea Generalã a Acþionarilor la S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

58. HCL 58 din 30.03.2009

    Privind aprobarea punctelor de consum energie electricã pentru S.C. APASERV S.A. Neamþ, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman ºi Consiliul Local al municipiului Roman

        Anexa

59. HCL 59 din 30.03.2009

    Privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, datorat bugetului local al municipiului Roman de cãtre persoanele fizice constituite legal în asociaþii de proprietari care procedeazã la efectuarea lucrãrilor de reabilitare termicã a blocurilor de locuinþe

60. HCL 60 din 30.03.2009

    Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitãþilor fiscale la plata impozitelor ºi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiþii ºi susþinerea dezvoltãrii economice durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schemã localã de ajutor de stat)

        Anexa nr. 1

61. HCL 61 din 30.03.2009

    Privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unui spaþiu dintr-un imobil cãtre Asociaþia Sportivã Fotbal Club Municipal Petrotub Roman

62. HCL 62 din 30.03.2009

    Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

63. HCL 63 din 30.03.2009

    Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

64. HCL 64 din 30.03.2009

    Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 40 din 28.05.2001 privind Regulamentul de Gospodãrie Comunalã

65. HCL 65 din 30.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 152 din 30.10.2008 privind aprobarea staþiilor publice pentru transportul rutier public de persoane în trafic naþional prin curse regulate

        Anexa

66. HCL 66 din 30.03.2009

    Privind modificarea H.C.L. nr. 155 din 30.10.2008 privind Aprobarea Contractului-cadru  de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport în regim de taxi ºi componenþei Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport public în regim de taxi

67. HCL 67 din 30.03.2009

    Privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2009 ºi a listelor de investiþii din bugetul local ºi din fondul de rulment

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 1A

        Anexa nr. 1B

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

        Anexa nr. 5A

        Anexa nr. 5B

        Anexa nr. 6

 

            Informare privind situaþia financiar-contabilã a S.C. Acvaserv S.R.L. Roman în perioada 30.09.2008 - 28.02.2009

                    - prezentatã la pct. 22 de pe ordinea de zi în ªedinþa ordinarã din 30.03.2009

 

            Raportul administratorilor S.C. Acvaserv S.R.L. Roman pe anul 2008

                    - prezentat la pct. 23 de pe ordinea de zi în ªedinþa ordinarã din 30.03.2009

        68. HCL 68 din 14.04.2009

            Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind constituirea Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã "AQUA Neamþ"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        69. HCL 69 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizãrii obiectivului de investiþii "Reabilitarea, modernizarea ºi echiparea clãdirii destinate serviciilor sociale din municipiul Roman, str. Speranþei, nr. 11" ºi a cheltuielilor aferente

 

        70. HCL 70 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizãrii obiectivului de investiþii "Moderizarea, reabilitarea ºi dotarea ªcolii cu clasele I-VIII, nr. 5, Roman" ºi a cheltuielilor aferente

 

        71. HCL 71 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizãrii obiectivului de investiþii "Dezvoltarea, modernizarea ºi reabilitarea Colegiului tehnic "Miron Costin" Roman pentru îmbunãtãþirea calitãþii în educaþie" ºi a cheltuielilor aferente

 

        72. HCL 72 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizãrii obiectivului de investiþii "Îmbunãtãþirea calitãþii în educaþie prin reabilitarea, modernizarea ºi dotarea ªcolii cu clasele I-VIII, nr. 1, Roman" ºi a cheltuielilor aferente

 

        73. HCL 73 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizãrii obiectivului de investiþii "Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea Colegiului Naþional "Roman-Vodã" în vederea îmbunãtãþirii calitãþii infrastructurii educaþionale" ºi a cheltuielilor aferente

 

        74. HCL 74 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizãrii obiectivului de investiþii "Dezvoltarea, modernizarea ºi echiparea infrastructurii educaþionale a Grupului ªcolar "Vasile Sav" Roman" ºi a cheltuielilor aferente

 

        75. HCL 75 din 14.04.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizãrii obiectivului de investiþii "Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Gheorghe" Roman" ºi a cheltuielilor aferente

 

        76. HCL 76 din 14.04.2009

            Privind aprobarea asocierii Municipiului Roman la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã "Roman Metropolitan", precum ºi aprobarea Actului Constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "Roman Metropolitan"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        77. HCL 77 din 14.04.2009

            Privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

 

        78. HCL 78 din 14.04.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        79. HCL 79 din 14.04.2009

            Privind aprobarea transmiterii unei clãdiri din domeniul privat al municipiului Roman ºi administrarea S.C. ACVASERV S.R.L., în administrarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ºi revocarea unei hotãrâri

                Anexa

 

        80. HCL 80 din 14.04.2009

            Privind preluarea unor bunuri din patrimoniul S.C. ACVASERV S.R.L. Roman în domeniul privat al Municipiului Roman ºi transmiterea parþialã a acestora în administrarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.R.L. Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        81. HCL 81 din 14.04.2009

            Privind aprobarea listei bunurilor de retur ºi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apã ºi canalizare

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        82. HCL 82 din 30.04.2009

            Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate (Artera Roman Est sector DJ 207A ºi DN2 (E85))

 

        83. HCL 83 din 30.04.2009

            Privind aprobarea achiziþionãrii unui teren pentru realizarea Arterei Roman-Est

 

        84. HCL 84 din 30.04.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        85. HCL 85 din 30.04.2009

            Privind aprobarea dãrii în administrare a unei suprafeþe de teren

                Anexa

 

        86. HCL 86 din 30.04.2009

            Privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã cãtre "C.N.I."-S.A. a sãlii de sport ºi a terenului aferent de la Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman

                Anexa

 

        87. HCL 87 din 30.04.2009

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        88. HCL 88 din 30.04.2009

            Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

        89. HCL 89 din 30.04.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        90. HCL 90 din 30.04.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

 

        91. HCL 91 din 30.04.2009

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009 ºi a H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

 

        92. HCL 92 din 30.04.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 92/2008 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local Roman în A.G.A. a S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        93. HCL 93 din 30.04.2009

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 103/06.08.2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuinþelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman

 

        94. HCL 94 din 30.04.2009

            Privind aprobarea concesionãrii a unui spaþiu cu destinaþia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman

                Anexa

 

        95. HCL 95 din 30.04.2009

            Privind darea în administrare a unui imobil cãtre ªcoala de Artã Roman

                Anexa

 

        96. HCL 96 din 14.05.2009

            Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare

                Anexa (1)

                Anexa (2)

                Anexa (3)

                Anexa (4)

 

        97. HCL 97 din 14.05.2009

            Privind aprobarea Master Planului Judeþului Neamþ pentru apã ºi apã uzatã

 

        98. HCL 98 din 14.05.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        99. HCL 99 din 14.05.2009

            Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate "Microhidrocentralã pe râul Moldova - municipiul Roman"

 

        100. HCL 100 din 14.05.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 94/30.04.2009 privind aprobarea concesionãrii a unui spaþiu cu destinaþia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman

  

        101. HCL 101 din 18.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 55/30.03.2009 privind acordarea de gratuitãþi pe mijloacele de transport urban de cãlãtori unor categorii sociale

                Anexa

 

        102. HCL 102 din 18.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        103. HCL 103 din 18.06.2009

            Privind aprobarea unor tarife

 

        104. HCL 104 din 18.06.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        105. HCL 105 din 18.06.2009

            Privind aprobarea garantãrii unui împrumut contractat de S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        106. HCL 106 din 18.06.2009

            Privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã cãtre A.N.L. a unei suprafeþe de teren

 

        107. HCL 107 din 18.06.2009

            Privind aprobarea preluãrii unei suprafeþe de teren

 

        108. HCL 108 din 18.06.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        109. HCL 109 din 18.06.2009

            Privind aprobarea contului de execuþie bugetarã pe anul 2008

 

        110. HCL 110 din 18.06.2009

            Privind aprobarea Programului local multianual pentru creºterea performanþei energetice a blocurilor de locuinþe din municipiul Roman pentru anul 2009

                Anexa

 

        111. HCL 111 din 18.06.2009

            Pentru aprobarea documentaþiei tehnico-economice privind realizarea obiectivului de investiþii "Reabilitarea, modernizarea ºi extinderea clãdirii destinatã "Caminului pentru bãtrâni" în municipiul Roman", a proiectului ºi cheltuielilor legate de proiect

 

        112. HCL 112 din 18.06.2009

            Pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice privind realizarea obiectivului de investiþii "Reabilitarea ºi modernizarea clãdirii destinatã pentru "Baia Publicã" în municipiul Roman", a proiectului ºi a cheltuielilor legate de proiect

 

        113. HCL 113 din 18.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 36/18.02.2009 (privind aprobarea preþului pentru depozitarea gunoiului menajer ºi industrial provenit de la persoanele fizice ºi juridice din Municipiul Roman ºi revocarea unei hotãrâri)

 

        114. HCL 114 din 18.06.2009

            Privind stabilirea destinaþiei locuinþelor situate în str. Fabricii

                Anexa nr. 1

                        Anexa nr. 1a

                        Anexa nr. 1b

                Anexa nr. 2

 

        115. HCL 115 din 18.06.2009

            Privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamã ºi publicitate în municipiul Roman

                Anexa

 

        116. HCL 116 din 18.06.2009

            Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

 

        117. HCL 117 din 18.06.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009

                Anexa

 

        118. HCL 118 din 18.06.2009

            Privind aprobarea regulamentelor privind locuinþele sociale, din fondul locativ de stat ºi locuinþelor pentru tineri destinate închirierii

                Anexa nr. 1

                        Anexa nr. 1_1

                        Anexa nr. 1_2

                        Anexa nr. 1_3

                        Anexa nr. 1_4

                        Anexa nr. 1_5

                Anexa nr. 2

                        Anexa nr. 2_1

                        Anexa nr. 2_2

                        Anexa nr. 2_3

                        Anexa nr. 2_4

                        Anexa nr. 2_5

                        Anexa nr. 2_6

                        Anexa nr. 2_7

                        Anexa nr. 2_8

                        Anexa nr. 2_9

                        Anexa nr. 2_10

                        Anexa nr. 2_11

 

        119. HCL 119 din 18.06.2009

            Privind aprobarea vânzãrii unui spaþiu cu destinaþia de locuinþã din municipiul Roman, Aleea Dumbrava Roºie, nr. 1, cãtre actualul chiriaº

 

        120. HCL 120 din 18.06.2009

            Privind aprobarea atribuirii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        121. HCL 121 din 18.06.2009

            Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

        122. HCL 122 din 18.06.2009

            Privind aprobarea realizãrii obiectivului de investiþii "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaþi în situaþii de risc în Municipiul Roman", a înfiinþãrii noului serviciu comunitar propus prin subproiect, a organigramei serviciului comunitar, a subproiectului ºi a cheltuielilor legate de subproiect

 

        123. HCL 123 din 18.06.2009

            Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiþii "Construcþie Salã Sport - Colegiul Tehnic "Miron Costin" Municipiul Roman", a proiectului ºi a cheltuielilor legate de proiect

 

        124. HCL 124 din 18.06.2009

            Privind aprobarea Protocolului pentru darea în administrare a unor utilaje cãtre S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

                Anexa

 

        125. HCL 125 din 24.06.2009

            Privind aprobarea participãrii Municipiului Roman la cofinanþarea ºi implementarea proiectului "ACCES - Centru de zi pentru persoane cu dizabilitati" ºi transmiterea în folosinþã gratuitã a unui imobil cãtre Fundaþia de Dezvoltare Localã "Speranþa" Târgu Neamþ, în vederea realizãrii proiectului

 

        126. HCL 126 din 24.06.2009

            Privind aprobarea unor mãsuri referitoare la lucrãrile edilitare realizate cu afectarea reþelei stradale a Municipiului Roman

 

        127. HCL 127 din 30.06.2009

            Privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public în domeniul public al municipiului

 

        128. HCL 128 din 30.06.2009

            Privind transmiterea în folosinþã gratuitã Companiei Naþionale de Investiþii - CNI SA a terenului în suprafaþã de 3.000 mp, pe durata construirii obiectivului "Bazin de înot didactic-ºcolar"

                Anexa

 

        129. HCL 129 din 30.06.2009

            Privind asumarea finanþãrii unor lucrãri, a întreþinerii ºi exploatãrii de cãtre Consiliul local al municipiului Roman a obiectivului "Bazin de înot didactic-ºcolar"

 

        130. HCL 130 din 30.06.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        131. HCL 131 din 30.06.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor lucrãri din bugetul local

 

        132. HCL 132 din 30.06.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        133. HCL 133 din 30.06.2009

            Privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodãrire, Întreþinere, Curãþenie, ºi Esteticã în municipiul Roman

                Anexa

 

        134. HCL 134 din 30.06.2009

            Privind aprobarea Statutului municipiului Roman

                Anexa

                    Anexa A

                    Anexa B

                    Anexa C

                    Anexa D

                    Anexa E

 

       135. HCL 135 din 30.06.2009

            Privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 92 din 12.07.2007 privind desemnarea Comisiei pentru circulaþie în Municipiul Roman

 

        136. HCL 136 din 30.06.2009

            Cu privire la modificarea ºi/sau completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ atestat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 650/2007

                Anexa

 

        137. HCL 137 din 09.07.2009

            Privind completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ, atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 650/2007

                Anexa

 

        138. HCL 138 din 09.07.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

 

        139. HCL 139 din 20.07.2009

            Pentru aprobarea studiului de fezabilitate ºi ai indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "LOCUINÞE PENTRU TINERI - str. Moldovei"

                Anexa

 

        140. HCL 140 din 20.07.2009

            Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "CONSTUIRE SALÃ SPORT - COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN""

 

        141. HCL 141 din 20.07.2009

            Cu privire la modificarea ºi/sau completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        142. HCL 142 din 20.07.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        143. HCL 143 din 20.07.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        144. HCL 144 din 20.07.2009

            Privind încadrarea juridicã a unor terenuri

 

        145. HCL 145 din 20.07.2009

            Privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 60 din 30.03.2009

                Anexa

 

        146. HCL 146 din 20.07.2009

            Privind aprobarea concesionãrii a unui spaþiu cu destinaþia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman

 

        147. HCL 147 din 20.07.2009

            Privind aprobarea unei cofinanþãri

 

        148. HCL 148 din 20.07.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        149. HCL 149 din 20.07.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 133/30.06.2009

 

        150. HCL 150 din 20.07.2009

            Pentru aprobarea Documentaþiilor de avizare a lucrãrilor de intervenþii privind reabilitarea termicã a blocurilor de locuinþe nr. 25 ºi 32 din b-dul Roman Muºat, municipiul Roman

                Anexa 1A

                Anexa 1B

 

        151. HCL 151 din 30.07.2009

            Privind aprobarea comisiei de verificare a situaþiilor de lucrãri ºi a stadiului fizic de execuþie privind constuirea Blocului social destinat chiriaºilor evacuaþi din locuinþele retrocedate foºtilor proprietari conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007

 

        152. HCL 152 din 30.07.2009

            Privind aplicarea la "Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã ºi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãþirea calitãþii aerului, apei ºi solului", program finanþat de Administraþia Fondului pentru Mediu ºi acordul Consiliului Local prinvind contractarea finanþãrii

 

        153. HCL 153 din 30.07.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiþii "Noi capacitãþi de producþie a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Spitalul Municipal, Sala Polivalentã ºi Liceul cu program Sportiv din municipiul Roman"

 

        154. HCL 154 din 30.07.2009

            Privind regimul juridic, amenajarea, întreþinerea ºi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2  

 

        155. HCL 155 din 27.08.2009

            Privind transmiterea în folosinþã gratuitã Companiei Naþionale de Investiþii - CNI-SA a terenului în suprafaþã de 3.300 mp, pe durata construirii obiectivului "Salã de sport la Colegiul tehnic "Miron Costin""

                Anexa

 

        156. HCL 156 din 27.08.2009

            Privind asumarea finanþãrii unor lucrãri, a întreþinerii ºi exploatãrii de cãtre Consiliul local al municipiului Roman a obiectivului "Salã de sport la Colegiul tehnic "Miron Costin""

 

        157. HCL 157 din 27.08.2009

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        158. HCL 158 din 27.08.2009

            Cu privire la modificarea ºi/sau completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa

 

        159. HCL 159 din 27.08.2009

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        160. HCL 160 din 27.08.2009

            Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

        161. HCL 161 din 27.08.2009

            Privind aprobarea concesionãrii a unui teren pentru realizarea unui obiectiv de investiþii

                Anexa

 

        162. HCL 162 din 27.08.2009

            Privind aprobarea Regulamentului privind procedura înregistrãrii ºi radierii vehiculelor nesupuse înmatriculãrii

                Anexa nr. 1

                Anexa 1^1

                Anexa 1^2

 

        163. HCL 163 din 27.08.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înfiinþarea ºi atribuþiile Autoritãþii de Autorizare, parte componentã a Compartimentului Transport Public Local

                Anexa

 

        164. HCL 164 din 27.08.2009

            Privind aprobarea unui proiect tehnic

                Anexa

 

        165. HCL 165 din 27.08.2009

            Privind aprobarea modificãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 16 din 29.01.2009

 

        166. HCL 166 din 27.08.2009

            Privind aprobarea unei cofinanþãri

 

        167. HCL 167 din 27.08.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        168. HCL 168 din 27.08.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        169. HCL 169 din 27.08.2009

            Privind aprobarea propunerilor de "Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Roman" ºi modificarea H.C.L. nr. 118/2009

                Anexa

 

        170. HCL 170 din 27.08.2009

            Privind trecerea unor imobile - locuinþe A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

                Anexa

 

        171. HCL 171 din 07.09.2009

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ºi a realizãrii proiectului "Îmbunãtãþirea calitãþii mediului prin înfiinþarea de parcuri noi în Municipiul Roman"

 

        172. HCL 172 din 07.09.2009

            Privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 68 din 14.04.2009 (privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind constituirea Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "AQUA Neamþ")

 

        173. HCL 173 din 07.09.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 167 din 27.08.2009 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        174. HCL 174 din 07.09.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local

 

        175. HCL 175 din 07.09.2009

            Privind acordarea unor titluri de "Cetãþean de onoare" al municipiului Roman

 

        176. HCL 176 din 07.09.2009

            Privind aprobarea structurii pe specialitãþi a membrilor comisiei sociale pentru repartizarea de locuinþe pentru tineri destinate închirierii

 

        177. HCL 177 din 23.09.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 170 din 27.08.2009, privind trecerea unor imobile - locuinte A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

                Anexa

 

        178. HCL 178 din 23.09.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2009 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        179. HCL 179 din 23.09.2009

            Privind aprobarea participãrii Municipiului Roman la Programul de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin împãdurirea terenurilor agricole degradate, program finanþat de Administraþia Fondului pentru Mediu

 

        180. HCL 180 din 23.09.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        181. HCL 181 din 23.09.2009

            Privind  susþinerea Programului BIBLIONET

 

        182. HCL 182 din 23.09.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        183. HCL 183 din 23.09.2009

            Privind aprobarea "Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Roman"

                Anexa

 

        184. HCL 184 din 23.09.2009

            Privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice privind realizarea obiectivului de investiþii "Restaurarea ºi consolidarea clãdirii "VILA HOGAª" - Roman, în scopul valorificãrii potenþialului turistic cultural local ºi regional", a proiectului ºi a cheltuielilor legate de proiect

 

        185. HCL 185 din 12.10.2009

            Privind aprobarea Studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici în vederea aplicãrii "Programului de îmbunãtãþire a calitãþii mediului prin împãdurirea terenurilor agricole degradate", finanþat de Administraþia Fondului pentru Mediu

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        186. HCL 186 din 12.10.2009

            Privind aprobarea prelungirii valabilitãþii prevederilor Planului urbanistic General (P.U.G.) ºi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aprobate prin Hotãrârile Consiliului Local Roman nr. 33/1995 ºi nr. 9/1998

 

        187. HCL 187 din 12.10.2009

            Privind aprobarea achiziþionãrii unor terenuri pentru modernizarea Arterei Roman-Est

 

        188. HCL 188 din 12.10.2009

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        189. HCL 189 din 12.10.2009

            Privind aprobarea modificarii "Bugetului în afara bugetului local" ºi a "Bugetului local" pe anul 2009

                Anexa

 

        190. HCL 190 din 12.10.2009

            Privind aprobarea listei solicitanþilor care au acces ºi a celor care nu au acces la o locuinþã realizatã prin programul A.N.L.

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        191. HCL 191 din 12.10.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 154 din 30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreþinerea ºi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

                Anexa

 

        192. HCL 192 din 15.10.2009

            Privind administrarea unui imobil

                Anexa

 

        193. HCL 193 din 15.10.2009

            Privind schimbarea destinaþiei unui imobil din spaþiu cu altã destinaþie în spaþiu cu destinaþia de Adãpost social

 

        194. HCL 194 din 15.10.2009

            Privind aprobarea proiectului "Creºterea performanþelor Administraþiei Publice Locale ºi a interacþiunii acesteia cu cetãþeanul prin implementarea unor soluþii de e-guvernare la nivelul municipiului Roman" ºi a cheltuielilor legate de proiect

 

        195. HCL 195 din 27.11.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009, a bugetului în afara bugetului local pe anul 2009, a listelor de investiþii din bugetul local ºi din fondul de rulment

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        196. HCL 196 din 27.11.2009

            Privind modificarea Statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "Roman Metropolitan", aprobat prin H.C.L. nr. 76/14.04.2009

 

        197. HCL 197 din 27.11.2009

            Privind aprobarea garantãrii unui împrumut contractat de S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        198. HCL 198 din 27.11.2009

            Privind aprobarea înþelegerii de cooperare între municipiul Roman ºi oraºul Cortona din Republica Italianã

                Anexa

 

        199. HCL 199 din 27.11.2009

            Privind aprobarea listei de prioritãþi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizãrii locuinþelor construite în Roman de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, destinate tinerilor ºi familiilor de tineri în vârstã de pânã la 35 de ani

                Anexa

 

        200. HCL 200 din 27.11.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa

 

        201. HCL 201 din 17.12.2009

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        202. HCL 202 din 17.12.2009

            Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

        203. HCL 203 din 17.12.2009

            Privind stabilirea denumirii unor noi piaþete ºi strãzi

                Anexa nr. 00

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

                Anexa nr. 8

                Anexa nr. 9

                Anexa nr. 10

                Anexa nr. 11

 

        204. HCL 204 din 17.12.2009

            Privind aprobarea transmiterii unor imobile cu destinaþia de locuinþã aflate în proprietatea publicã a municipiului Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

        205. HCL 205 din 17.12.2009

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietatea privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        206. HCL 206 din 17.12.2009

            Cu privre la modificarea ºi/sau completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiul Roman, judeþul Neamþ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        207. HCL 207 din 17.12.2009

            Privind zonarea fiscalã a teritoriului municipiului Roman

                Anexa nr. 1A

                Anexa nr. 1B

 

        208. HCL 208 din 17.12.2009

            Privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2010 pentru locuinþa de domiciliu ºi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

        209. HCL 209 din 17.12.2009

            Privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2010

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

 

        210. HCL 210 din 17.12.2009

            Privind aprobarea ajustãrii tarifelor pentru salubrizarea stradalã în municipiul Roman

                Anexa

 

        211. HCL 211 din 17.12.2009

            Privind aprobarea concesionãrii unui spaþiu cu destinaþia de cabinet medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

                Anexa

 

        212. HCL 212 din 17.12.2009

            Privind aprobarea dezlipirii ºi transmiterea în folosinþã gratuitã Companiei Naþionale de Investiþii - C.N.I. - S.A. a terenului în suprafaþã de 900 mp, pe durata construirii obiectivului "Salã de sport la Colegiul tehnic <Petru Poni>"

                Anexa

 

        213. HCL 213 din 17.12.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare

 

        214. HCL 214 din 17.12.2009

            Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentã locuinþelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998/R

 

        215. HCL 215 din 17.12.2009

            Privind aprobarea preþului de vânzare a locuinþelor construite de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe în Municipiul Roman

 

        216. HCL 216 din 17.12.2009

            Privind modificarea <bugetului local> ºi a <bugetului în afara bugetului local> ºi a listelor de investiþii pe anul 2009

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        217. HCL 217 din 17.12.2009

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        218. HCL 218 din 17.12.2009

            Privind completarea H.C.L. nr. 101/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Consiliului Local Roman

 

        219. HCL 219 din 17.12.2009

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009

                Anexa

 

        220. HCL 220 din 17.12.2009

            Privind darea în folosinþã gratuitã Poliþiei Municipiului Roman a spaþiilor în suprafaþã utilã totalã de 84,00 m.p. situate în imobilul din str. Bogdan Dragoº, nr. 16

                Anexa

 

        221. HCL 221 din 17.12.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 ºi a H.C.L. nr. 12/2008

 

 

        222. HCL 222 din 28.12.2009

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        223. HCL 223 din 28.12.2009

            Privind modificarea H.C.L. nr. 207/17.12.2009 privind zonarea fiscalã a municipiului teritoriului municipiului Roman ºi a H.C.L. nr. 209/17.12.2009 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2010

                Anexa

 

        224. HCL 224 din 28.12.2009

            Privind revocarea H.C.L. nr. 213/17.12.2009 privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare

 

        225. HCL 225 din 28.12.2009

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2009

                Anexa

 

        226. HCL 226 din 28.12.2009

            Privind stabilirea destinaþiei unor locuinþe ºi stabilirea titularului dreptului de administrare al acestora

 

Sari la conținut