asd
36.2 C
Roman
16 iulie 2024

H.C.L. – 2014

H.C.L. - 2014

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2014

 

01. HCL nr. 01 din 16.01.2014 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

02. HCL nr. 02 din 16.01.2014 privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

        Anexa   

 

03. HCL nr. 03 din 16.01.2014 privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune

 

04. HCL nr. 04 din 16.01.2014 privind alocarea unor fonduri din bugetul local

 

05. HCL nr. 05 din 28.01.2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

 

06. HCL nr. 06 din 28.01.2014 privind completare H.C.L. nr. 111/07.09.2010 - Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman

 

07. HCL nr. 07 din 28.01.2014 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4   

 

08. HCL nr. 08 din 28.01.2014 privind aprobarea unor tarife

 

09. HCL nr. 09 din 28.01.2014 privind completarea H.C.L. 77 din 30.06.2011 privind aprobarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul „Şcoală după şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi profesional”

        Anexa   

 

10. HCL nr. 10 din 28.01.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2013

        Anexa   

 

11. HCL nr. 11 din 28.01.2014 privind aprobarea achiziţionării unor servicii

 

12. HCL nr. 12 din 28.01.2014 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2014, a listelor de investiţii din bugetul local, a bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii precum şi a listei ce conţine numarul de personal

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7   

 

13. HCL nr. 13 din 27.02.2014 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

 

14. HCL nr. 14 din 27.02.2014 privind validarea unui mandat de consilier

 

15. HCL nr. 15 din 27.02.2014 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2014

        Anexa   

 

16. HCL nr. 16 din 27.02.2014 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6   

 

17. HCL nr. 17 din 27.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente pentru familiile din care cel putin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare şi persoanele cu handicap din municipiul Roman

        Anexa    Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

18. HCL nr. 18 din 27.02.2014 privind modificărea anexei nr. 1 la H.C.L. nr.164 din 18.12.2013 privind aprobarea re?elei unită?ilor de învă?ământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2014-2015

        Anexa   

 

19. HCL nr. 19 din 27.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

        Anexa   

 

20. HCL nr. 20 din 27.02.2014 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 106 şi 110 din 20.09.2013

 

21. HCL nr. 21 din 27.02.2014 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

 

22. HCL nr. 22 din 27.02.2014 privind aprobarea vânzării unor terenuri

        Anexa   

 

23. HCL nr. 23 din 27.02.2014 privind aprobarea cumpărării unui teren

 

24. HCL nr. 24 din 27.02.2014 privind aprobarea dezmembrării şi alipirii unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

25. HCL nr. 25 din 27.02.2014 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Consiliul Judeţean Neamţ a unor terenuri

 

26. HCL nr. 26 din 27.02.2014 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii

        Anexa   

 

27. HCL nr. 27 din 27.02.2014 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

        Anexa   

 

28. HCL nr. 28 din 27.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor şi cadrelor didactice care ob?in rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare

        Anexa   

 

29. HCL nr. 29 din 27.02.2014 privind aprobarea "Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020"

        Anexa nr. 1   

 

30. HCL nr. 30 din 27.02.2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8   

 

Raport de activitate SC Municipal Locato Serv SA Roman

 

Raport de activitate SC Acvaserv SRL Roman

 

31. HCL nr. 31 din 12.03.2014 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

32. HCL nr. 32 din 12.03.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, a bugetului de venituri proprii ºi a listei de investiþii din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3   

 

33. HCL nr. 33 din 12.03.2014 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

34. HCL nr. 34 din 31.03.2014 la proiectul de hotãrâre privind aprobarea organigramei, situaþiei posturilor ºi statelor de funcþii ºi personal ale Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4   

 

35. HCL nr. 35 din 31.03.2014 privind aprobarea facilitãþilor fiscale la plata impozitelor ºi taxelor locale ce se acordã în anul 2014, S.C. PIETA IMOBILIARE

 

36. HCL nr. 36 din 31.03.2014 privind aprobarea concesionãrii unor spaþii cu destinaþie de cabinete medicale

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6   

 

37. HCL nr. 37 din 31.03.2014 privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã cãtre E ON MOLDOVA DISTRIBUÞIE S.A. a unor terenuri

 

38. HCL nr. 38 din 31.03.2014 privind aprobarea unei documentaþii de urbanism

 

39. HCL nr. 39 din 31.03.2014 privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor ºi al cladirilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

40. HCL nr. 40 din 31.03.2014 privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

        Anexa   

 

41. HCL nr. 41 din 31.03.2014 privind aprobarea concesionãrii şi închirierii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa   

 

42. HCL nr. 42 din 31.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaþiilor ºi a Caietului de sarcini-cadru privind concesionarea terenurilor pentru construcþii

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

43. HCL nr. 43 din 31.03.2014 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de copii dupã lista electoralã permanentã

 

44. HCL nr. 44 din 31.03.2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaþiei cu principalele produse alimentare raþionalizate, în caz de mobilizare sau rãzboi

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2   

 

45. HCL nr. 45 din 31.03.2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaþiei cu principalele produse alimentare raþionalizate, în caz de mobilizare sau rãzboi

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3   

 

46. HCL nr. 46 din 31.03.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - Amenajare zonã de picnic şi agrement Ştrand Municipal

 

47. HCL nr. 47 din 31.03.2014 privind asocierea Municipiului Roman şi a Comunei Cordun în vederea realizãrii proiectului de investiţii - Amenajare sens giratoriu la intersecţia E85 (DN2) cu strada Plopilor, Municipiul Roman

        Anexa   

 

48. HCL nr. 48 din 31.03.2014 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului

 

49. HCL nr. 49 din 31.03.2014 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Arhiepiscopia Bisericii Armene din Romania în vederea realizarii unui studiu de fezabilitate

        Anexa   

 

50. HCL nr. 50 din 31.03.2014 privind solicitarea prelungirii termenului de dare în administrare a unui imobil

 

51. HCL nr. 51 din 31.03.2014 privind aprobarea Regulamentului privind deţinerea, identificarea şi înregistrarea câinilor cu stãpân şi accesul acestora pe domeniul public

        Anexa   

 

Raport de activitate pe anul 2013 al Primarului Municipiului Roman, prof. Laurenþiu Dan LEOREANU

 

52. HCL nr. 52 din 02.04.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul:"REABILITARE CORP B COLEGIUL NAŢIONAL "ROMAN - VODĂ", ROMAN"

 

53. HCL nr. 53 din 02.04.2014 hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat, proiect: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ªI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL "ROMAN VODĂ" - CORP B, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE"

        Anexa   

 

54. HCL nr. 54 din 02.04.2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: "CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ªI PROTECŢIA CLĂDIRII "CASA CELIBIDACHE", ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL"

 

55. HCL nr. 55 din 02.04.2014 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii: "CONSERVAREA, RESTAURAREA ªI PROTECŢIA CLĂDIRII "CASA CELIBIDACHE", ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL"

 

56. HCL nr. 56 din 11.04.2014 la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5   

 

57. HCL nr. 57 din 29.04.2014 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 40 din 31.03.2014

 

58. HCL nr. 58 din 29.04.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"

        Anexa   

 

59. HCL nr. 59 din 29.04.2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

 

60. HCL nr. 60 din 29.04.2014 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa   

 

61. HCL nr. 61 din 29.04.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în Municipiul Roman

 

62. HCL nr. 62 din 29.04.2014 privind modificarea bugetului consolidat pe anul 2014, a listei de investiţii şi a listei de studii şi proiecte din bugetul local şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4   

 

63. HCL nr. 63 din 29.04.2014 privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

64. HCL nr. 64 din 29.04.2014 privind aprobarea amplasării unei troiţe

        Anexa   

 

65. HCL nr. 65 din 29.05.2014 privind modificarea H.C.L. nr.79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

66. HCL nr. 66 din 29.05.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman

        Anexa nr. 1    ROF Anexa nr. 1    ROF Anexa nr. 2

 

67. HCL nr. 67 din 29.05.2014 privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman

 

68. HCL nr. 68 din 29.05.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 44/31.03.2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei municipiului Roman cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război

 

69. HCL nr. 69 din 29.05.2014 privind transmiterea în administrare către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman a cabinetului medical, situat în cadrul Dispensarului III-IV, din str. Bogdan Dragoş , nr. 100, etaj I, Roman

        Anexa   

 

70. HCL nr. 70 din 29.05.2014 privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

        Anexa   

 

71. HCL nr. 71 din 29.05.2014 privind preluarea în administrare a unui imobil

 

72. HCL nr. 72 din 29.05.2014 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

73. HCL nr. 73 din 29.05.2014 privind aprobarea vânzării unor terenuri

        Anexa   

 

74. HCL nr. 74 din 29.05.2014 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat a municipiului Roman

        Anexa   

 

75. HCL nr. 75 din 29.05.2014 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii

        Anexa    St. op. 1    St. op. 2    St. op. 3    St. op. 4    St. op. 5    St. op. 6

 

76. HCL nr. 76 din 29.05.2014 privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

 

77. HCL nr. 77 din 29.05.2014 privind aprobarea extinderii Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare - componenta: ,,Depozitarea controlată a deşeurilor municipale"

 

78. HCL nr. 78 din 29.05.2014 privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special" - în localitatea Roman, judeţul Neamţ

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5   

 

79. HCL nr. 79 din 29.05.2014 pentru aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

        Anexa   

 

80. HCL nr. 80 din 29.05.2014 privind aprobarea modificării parţiale ale anexelor la H.C.L. nr. 38/21.03.2012 şi H.C.L. nr. 39/28.03.2013 privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

        Anexa   

 

81. HCL nr. 81 din 29.05.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi a listei de investiţii finanţate din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

82. HCL nr. 82 din 29.05.2014 privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

 

83. HCL nr. 83 din 29.05.2014 privind aprobarea "Metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului"

        Anexa    Anexa nr. 1 (MRFI)    Anexa nr. 2 (MRFI)    Anexa nr. 3 (MRFI)    Anexa nr. 4 (MRFI)    Anexa nr. 5 (MRFI)    Anexa nr. 6 (MRFI)    Anexa nr. 7 (MRFI)    Anexa nr. 8 (MRFI)    Anexa nr. 9 (MRFI)

 

84. HCL nr. 84 din 30.06.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 34 din 31.03.2014 privind aprobarea organigramei, situaţia posturilor si statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

        Anexa   

 

85. HCL nr. 85 din 30.06.2014 la proiectul privind modificarea H.C.L. nr.79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7

 

86. HCL nr. 86 din 30.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de interes local

        Anexa   

 

87. HCL nr. 87 din 30.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat)

        Anexa   

 

88. HCL nr. 88 din 30.06.2014 privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu cursanţi, pe raza municipiului Roman

 

89. HCL nr. 89 din 30.06.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al "BAZINULUI DE ÎNOT" din Municipiul Roman

 

90. HCL nr. 90 din 30.06.2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

        Anexa   

 

91. HCL nr. 91 din 30.06.2014 privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2013

        Anexa   

 

92. HCL nr. 92 din 30.06.2014 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman

        Anexa   

 

93. HCL nr. 93 din 30.06.2014 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman şi Handbal Club Municipal Roman în vederea susţinerii sportului pe plan local

        Anexa   

 

94. HCL nr. 94 din 30.06.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, a Listei de investiţii şi a Listei de studii şi proiecte

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

95. HCL nr. 95 din 30.06.2014 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

 

96. HCL nr. 96 din 30.06.2014 privind aprobarea completarii H.C.L. nr. 83/2014 privind aprobarea Metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului

 

97. HCL nr. 97 din 30.06.2014 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului "MIX MUSIC EVO" ediţia a IV-a în perioada 04-06 iulie 2014

        Anexa   

 

98. HCL nr. 98 din 30.06.2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 80 din 30.06.2011 privind aprobarea concesionarii directe a unor locuri de parcare

 

99. HCL nr. 99 din 18.07.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NATIONAL "ROMAN VODA"

 

100. HCL nr. 100 din 18.07.2014 privind aprobarea proiect Roman Voda Corp B

        Anexa   

 

101. HCL nr. 101 din 18.07.2014 privind modificarea HCL nr. 20 din 28.02.2013 privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

 

102. HCL nr. 102 din 31.07.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman

        Anexa   

 

103. HCL nr. 103 din 31.07.2014 privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu cursanţi, pe raza municipiului Roman

 

104. HCL nr. 104 din 31.07.2014 privind completarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unitaţilor de învaţamânt din Municipiul Roman

 

105. HCL nr. 105 din 31.07.2014 privind desemnarea unor reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor Roman

 

106. HCL nr. 106 din 31.07.2014 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi cladirilor proprietate privata a municipiului Roman

        Anexa   

 

107. HCL nr. 107 din 31.07.2014 privind aprobarea dezmembrarii unui teren

        Anexa   

 

108. HCL nr. 108 din 31.07.2014 privind transmiterea unui teren în folosinţa gratuita catre Arhiepiscopia Romanului şi Bacaului

        Anexa   

 

109. HCL nr. 109 din 31.07.2014 privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru construcţii

        Anexa   

 

110. HCL nr. 104 din 31.07.2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 169 din 18.12.2013 privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru construcţii

 

111. HCL nr. 111 din 31.07.2014 privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A. asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Roman

 

112. HCL nr. 112 din 31.07.2014 privind prelungirea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fara stapân din Municipiul Roman

 

113. HCL nr. 113 din 31.07.2014 privind aprobarea vânzarii unor terenuri

        Anexa   

 

114. HCL nr. 114 din 31.07.2014 privind aprobarea vânzarii unei locuinţe şi mandatarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumparare

 

115. HCL nr. 115 din 31.07.2014 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

116. HCL nr. 116 din 31.07.2014 privind încetarea contractului privind modernizarea şi concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Roman

 

117. HCL nr. 117 din 31.07.2014 privind modificarea bugetului şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţa Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

 1. HCL nr. 118 din 01.09.2014 - privind rectificarea şi modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, a listei cu obiectivele de investiţii şi a listei cu studii şi proiecte finanţate din bugetul local
 2. HCL nr. 119 din 01.09.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 3. HCL nr. 120 din 30.09.2014 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 4. HCL nr. 121 din 30.09.2014 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 5. HCL nr. 122 din 30.09.2014 - privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
 6. HCL nr. 123 din 30.09.2014 - la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 7. HCL nr. 124 din 30.09.2014 - privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri
 8. HCL nr. 125 din 30.09.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor proprietate privată a municipiului Roman
 9. HCL nr. 126 din 30.09.2014 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 10. HCL nr. 127 din 30.09.2014 - privind încheierea unui contract de comodat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ
 11. HCL nr. 128 din 30.09.2014 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 12. HCL nr. 129 din 30.09.2014 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 13. HCL nr. 130 din 30.09.2014 - pentru aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 14. HCL nr. 131 din 30.09.2014 - pentru aprobarea modificării parţiale a anexelor la H.C.L. nr. 39/28.03.2014 şi H.C.L. nr. 79/29.05.2014 privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 15. HCL nr. 132 din 30.09.2014 - privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, perioada de programare 2014-2020
 16. HCL nr. 133 din 30.09.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii din bugetul local şi a a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 17. HCL nr. 134 din 30.09.2014 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate privată a Municipiului Roman
 18. HCL nr. 135 din 20.10.2014 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 19. HCL nr. 136 din 20.10.2014 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2014-2020
 20. HCL nr. 137 din 20.10.2014 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil
 21. HCL nr. 138 din 20.10.2014 - privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității
 22. HCL nr. 139 din 20.10.2014 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 23. HCL nr. 140 din 20.10.2014 - privind rectificarea și modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014 şi a listei cu obiectivele de investiții finanțate din bugetul local
 24. HCL nr. 141 din 20.10.2014 - privind aprobarea "ANEXEI nr. 14 – islazul comunal al municipiului Roman"
 25. HCL nr. 142 din 23.10.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat, modificarea listei de investiţii din bugetul local şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 26. HCL nr. 143 din 11.11.2014 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 27. HCL nr. 144 din 11.11.2014 - privind rectificarea și modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, precum şi modificarea listei de investiții a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 28. HCL nr. 145 din 21.11.2014 - la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 29. HCL nr. 146 din 21.11.2014 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2015
 30. HCL nr. 147 din 21.11.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 34 din 31.03.2014 privind aprobarea organigramei,situatia posturilor si statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 31. HCL nr. 148 din 21.11.2014 - privind aprobarea deblocării unor posturi la Spitalului Municipal de Urgenţă Roman în vederea ocupării acestora prin concurs
 32. HCL nr. 149 din 21.11.2014 - privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical, din cadrul Dispensarului III-V şi a Dispensarului VI, Roman
 33. HCL nr. 150 din 21.11.2014 - privind actualizarea Programului Local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Roman, reactualizat până în luna noiembrie 2014
 34. HCL nr. 151 din 21.11.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 35. HCL nr. 153 din 21.11.2014 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Roman
 36. HCL nr. 154 din 21.11.2014 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 37. HCL nr. 155 din 21.11.2014 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 38. HCL nr. 156 din 21.11.2014 - privind aprobarea vânzării unei locuinţe şi mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 39. HCL nr. 157 din 21.11.2014 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 40. HCL nr. 158 din 21.11.2014 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 41. HCL nr. 159 din 21.11.2014 - privind aprobarea aderării Municipiului Roman la CONVENŢIA PRIMARILOR
 42. HCL nr. 160 din 21.11.2014 - privind aprobarea vânzării unor locuinţe şi mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 43. HCL nr. 161 din 21.11.2014 - privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. din Aleea Vasile Lupu din blocurile nr. 6, 8, 10, 12, 14, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani și au 5 ani de la data repartizării locuinței, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998R
 44. HCL nr. 162 din 21.11.2014 - privind compensarea unor sume datorate de SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. către Municipiul Roman
 45. HCL nr. 163 din 21.11.2014 - privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, a listei de studii şi proiecte şi a listei de investiţii finanţate din buget local, precum şi a listei de investiţii finanţate din fondul de dezvoltare a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 46. HCL nr. 164 din 21.11.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 83/29.05.2014 privind aprobarea "Metodologiei de repartizare si facturare individuală a consumului de apa înregistrat la branşamentul condominiului" şi a "Convenţiei - cadru de facturare individuala a consumurilor de apa şi canalizare", completată prin H.C.L. nr. 96/30.06.2014
 47. HCL nr. 165 din 09.12.2014 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 48. HCL nr. 166 din 09.12.2014 - privind rectificarea și modificarea bugetului local consolidat pe anul 2014, precum şi modificarea listei de studii şi proiecte din bugetul local
 49. HCL nr. 167 din 12.12.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2014
 50. HCL nr. 168 din 19.12.2014 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"
 51. HCL nr. 169 din 19.12.2014 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
 52. HCL nr. 170 din 19.12.2014 - privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2015 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 53. HCL nr. 171 din 19.12.2014 - privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
 54. HCL nr. 172 din 19.12.2014 - privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman
 55. HCL nr. 173 din 19.12.2014 - privind încadrarea terenurilor din extravilanul municipiului Roman pe zone şi categorii de folosinţă
 56. HCL nr. 174 din 19.12.2014 - privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare, parte componentă a Compartimentului Transport Public Local
 57. HCL nr. 175 din 19.12.2014 - privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere
 58. HCL nr. 176 din 19.12.2014 - privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale
 59. HCL nr. 177 din 19.12.2014 - privind aprobarea deblocării unor posturi la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman în vederea ocupării acestora prin concurs
 60. HCL nr. 178 din 19.12.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din Municipiul Roman şi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman şi Asociaţia "ROMAN 2000", în vederea asigurării funcţionării acestuia
 61. HCL nr. 179 din 19.12.2014 - privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 62. HCL nr. 180 din 19.12.2014 - privind completarea H.C.L. nr. 81/2009
 63. HCL nr. 181 din 19.12.2014 - privind aprobarea Regulamentului cadru de conviețuire pentru locatarii din căminele/internatele proprietatea Municipiului Roman administrate de către unitățile de învățământ din Municipiul Roman
 64. HCL nr. 182 din 19.12.2014 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 65. HCL nr. 183 din 19.12.2014 - privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat al municipiului în domeniul public al statului
 66. HCL nr. 184 din 19.12.2014 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 67. HCL nr. 185 din 19.12.2014 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 68. HCL nr. 186 din 19.12.2014 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 69. HCL nr. 187 din 19.12.2014 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2014
 70. HCL nr. 188 din 19.12.2014 - privind alocarea unor fonduri din bugetul local
 71. HCL nr. 189 din 19.12.2014 - privind închirierea unui imobil
 72. HCL nr. 190 din 19.12.2014 - privind aprobarea preluării unor imobile în conformitate cu prevederile art. 9, al. 2 din Ordonanţa nr. 20 din 27 ianuarie 1994, republicată, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 73. HCL nr. 191 din 19.12.2014 - privind aprobarea iniţierii procedurii de concesiune a serviciului public de salubritate – componenta "Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special" – în localitatea Roman, judeţul Neamţ
 74. HCL nr. 192 din 19.12.2014 - privind aprobarea denumirii unor centre sociale şi reglementarea modalităţii de funcţionare a acestora
 75. HCL nr. 193 din 19.12.2014 - privind acordarea drepturilor de hrană pentru personalul Direcţiei Poliţei Locale a Municipiului Roman
Sari la conținut