asd
37.3 C
Roman
16 iulie 2024

H.C.L. – 2012

H.C.L. - 2012

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2012

 

1. HCL nr. 1 din 09.01. 2012 pentru modificarea H.C.L. nr. 86 din 30.06.2011 privind aprobarea listei cu obiectivele de investiþii ce se vor finanþa din împrumut

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

2. HCL nr. 2 din 31.01.2012 privind aprobarea redenumirii unor unitãþi ºcolare din municipiul Roman

 

3. HCL nr. 3 din 31.01.2012 privind aprobarea Planului anual de acþiuni pentru repartizarea orelor de muncã cãtre beneficiarii de ajutor social

        Anexa

 

4. HCL nr. 4 din 31.01.2012 privind aprobarea menþinerii unei taxe de concesiune

 

5. HCL nr. 5 din 31.01.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local în Consiliile de Administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt din municipiul Roman

 

6. HCL nr. 6 din 31.01.2012 privind eliberarea unor licenþe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale

        Anexa nr. 1 pag. 1 fata    Anexa nr. 1 pag. 1 verso    Anexa nr. 1 pag. 2

        Anexa nr. 2 pag. 1 fata    Anexa nr. 2 pag. 1 verso    Anexa nr. 2 pag. 2

        Anexa nr. 3 pag. 1 fata    Anexa nr. 3 pag. 1 verso    Anexa nr. 3 pag. 2

 

7. HCL nr. 7 din 31.01.2012 privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuinþelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, modificatã prin H.C.L. nr. 93/2009, H.C.L. nr. 31/2010 ºi H.C.L. nr. 42/2011

 

8. HCL nr. 8 din 31.01.2012 privind aprobarea preþului energiei termice furnizate de S.C. Georgala F. Rom S.R.L. Roman, la unitãþile ºcolare din municipiul Roman

 

9. HCL nr. 9 din 31.01.2012 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de posturi pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice subordonate în vederea încadrãrii în numãrul maxim de posturi conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanþale publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

        Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8    Anexa nr. 9    Anexa nr. 10

        Anexa nr. 11  Anexa nr. 12  Anexa nr. 13

 

10. HCL nr. 10 din 31.01.2012 privind stabilirea cuantumului chiriei aferentã locuinþelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998/R

 

11. HCL nr. 11 din 31.01.2012 privind completarea H.C.L. nr. 154/30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreþinerea ºi explotarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

 

12. HCL nr. 12 din 31.01.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodãrire, întreþinere, curãþenie ºi esteticã în Municipiul Roman

 

13. HCL nr. 13 din 31.01.2012 privind aprobarea dezmembrãrii ºi alipirii unor imobile

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

14. HCL nr. 14 din 31.01.2012 privind preluarea în administrare a unui teren ºi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman

 

15. HCL nr. 15 din 31.01.2012 privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

16. HCL nr. 16 din 31.01.2012 privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

 

17. HCL nr. 17 din 31.01.2012 privind acoperirea deficitului la secþiunea de dezvoltare din excedentul anului 2010

 

18. HCL nr. 18 din 06.02.2012 privind aprobarea concesionãrii unui teren pentru construcþii

 

19. HCL nr. 19 din 06.02.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiþii "Amenajare sens giratoriu intersecþie DN 2 (E 85) cu strada Plopilor, municipiul Roman"

 

20. HCL nr. 20 din 06.02.2012 privind aprobarea asocierii Municipiului Roman ºi a Comunei Cordun în vederea realizãrii proiectului de investiþii "Amenajare sens giratoriu intersecþie DN 2 (E 85) cu strada Plopilor, municipiul Roman"

        Anexa

 

21. HCL nr. 21 din 06.02.2012 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

22. HCL nr. 22 din 06.02.2012 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2011

        Anexa

 

23. HCL nr. 23 din 06.02.2012 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2012 a listelor de investiþii din bugetul local, bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii ºi subvenþii ºi din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

        Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8    Anexa nr. 9

 

24. HCL nr. 24 din 21.03.2012 privind modificarea actului constitutiv ºi statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "AQUA NEAMÞ"

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

25. HCL nr. 25 din 21.03.2012 privind aprobarea reþelei unitãþilor de învãþãmânt din municipiul Roman pentru anul ºcolar 2012-2013

        Anexa

 

26. HCL nr. 26 din 21.03.2012 privind completarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2012 a listelor de investiþii din bugetul local, bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii ºi subvenþii ºi din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa

 

27. HCL nr. 27 din 21.03.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 2012 a listelor de investiþii din bugetul local, bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii ºi subvenþii ºi din bugetul centralizat al împrumutului intern

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

28. HCL nr. 28 din 21.03.2012 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

29. HCL nr. 29 din 21.03.2012 privind aprobarea organizãrii campionatului municipal de fotbal - ediþia 2012

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

30. HCL nr. 30 din 21.03.2012 privind aprobarea listei solicitanþilor care au acces ºi a celor care nu au acces la o locuinþã realizatã prin programul A.N.L.

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

31. HCL nr. 31 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor prestaþii sociale sub formã de tichete sociale în vederea achiziþionãrii de alimente de bazã pentru pensionarii ºi persoanele cu handicap din municipiul Roman

        Anexa

 

32. HCL nr. 32 din 21.03.2012 privind aprobarea cumpãrãrii imobilului denumit "Casa Celibidache"

 

33. HCL nr. 33 din 21.03.2012 privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

34. HCL nr. 34 din 21.03.2012 privind aprobarea dezmembrãrii unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

35. HCL nr. 35 din 21.03.2012 privind aprobarea concesionãrii unui imobil

 

36. HCL nr. 36 din 21.03.2012 privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

 

37. HCL nr. 37 din 21.03.2012 privind actualizarea Programului Local multianual privind creºterea performanþei energetice la blocurile de locuinþe din municipiul Roman, reactualizat pânã în luna martie 2012

        Anexa

 

38. HCL nr. 38 din 21.03.2012 pentru aprobarea cererilor ºi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinþe proprietate personalã

        Anexa    Proces verbal

 

39. HCL nr. 39 din 21.03.2012 privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unor terenuri în scopul alimentãrii cu energie electricã a investiþiei "Cãmin pentru bãtrâni în municipiul Roman"

 

40. HCL nr. 40 din 21.03.2012 privind aprobarea Planului de Ordine ºi Siguranþã Publicã pentru anul 2012

        Anexa

 

41. HCL nr. 41 din 21.03.2012 la proiectul de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ºi a documentaþiilor de avizare a lucrãrilor de intervenþie pentru creºterea performanþei energetice la unele blocuri de locuinþe din municipiul Roman

 

42. HCL nr. 42 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Centrului rezidenþial pentru persoane vârstnice din municipiul Roman ºi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman ºi Asociaþia "Roman 2000", în vederea asigurãrii funcþionãrii acestuia

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 1.2    Anexa nr. 2

 

43. HCL nr. 43 din 21.03.2012 privind aprobarea concesionãrii serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea ºi transportul deºeurilor municipale, inclusiv ale deºeurilor toxice periculoase din deºeurile menajere, cu excepþia celor cu regim special" - în localitatea Roman, judeþul Neamþ

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

44. HCL nr. 44 din 21.03.2012 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum ºi scoaterea din funcþiune ºi casarea bunurilor de retur din Staþia de epurare Roman

        Anexa

 

45. HCL nr. 45 din 25.04.2012 privind casarea unui autovehicul aparþinând Municipiului Roman ºi achiziþionarea unuia nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional

        Anexa

 

46. HCL nr. 46 din 25.04.2012 privind acordarea unor titluri de “Cetãþean de Onoare” al municipiului Roman

 

47. HCL nr. 47 din 25.04.2012 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

48. HCL nr. 48 din 25.04.2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012, a Listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul local, a Listei de studii ºi proiecte finanþate din bugetul local, a bugetului de venituri proprii ºi subvenþii la Spitalul Municipal de Urgenþã Roman, a Listei obiectivelor de investiþii a Spitalului Municipal de Urgenþã Roman, a bugetului împrumutului ºi a listei de investiþii aferentã împrumutului

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7

 

49. HCL nr. 49 din 25.04.2012 pentru aprobarea cererilor ºi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã

        Anexa

 

50. HCL nr. 50 din 25.04.2012 pentru modificarea articolului 3 din H.C.L. Roman nr. 81 din 30.06.2011 privind aprobarea dezmembrãrii unor terenuri

 

51. HCL nr. 51 din 25.04.2012 privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

 

52. HCL nr. 52 din 25.04.2012 privind aprobarea vânzãrii unui teren

        Anexa

 

53. HCL nr. 53 din 25.04.2012 privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

54. HCL nr. 54 din 25.04.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice de interes local subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

55. HCL nr. 55 din 25.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPIII AFLAÞI ÎN SITUAÞII DE RISC ÎN MUNICIPIUL ROMAN ºi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman ºi Asociaþia ”ROMAN 2000”, în vederea asigurãrii funcþionãrii acestuia

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

56. HCL nr. 56 din 25.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a CENTRULUI PENTRU SERVICII SOCIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN ºi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman ºi Asociaþia ”ROMAN 2000”, în vederea asigurãrii funcþionãrii acestuia

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 1.2    Anexa nr. 2

 

57. HCL nr. 57 din 25.04.2012 pentru completarea H.C.L. nr. 41 din 21.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ºi a documentaþiilor de avizare a lucrãrilor de intervenþie pentru creºterea performanþei energetice la unele blocuri de locuinþe din municipiul Roman

        Anexa

 

58. HCL nr. 58 din 25.04.2012 privind aprobarea listei finale de prioritãþi A.N.L. pentru anul 2012, în vederea repartizãrii locuinþelor construite în Roman de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, destinate tinerilor ºi familiilor de tineri în vârstã de pânã la 35 de ani

        Anexa

 

59. HCL nr. 59 din 25.04.2012 privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unor terenuri în scopul alimentãrii cu energie electricã – spor de putere la S.C. CERSANIT ROMANIA S.A.

 

60. HCL nr. 60 din 05.06.2012 privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 ºi a listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

61. HCL nr. 61 din 05.06.2012 privind aprobarea transmiterii unor imobile cu destinaþia de locuinþã aflate în proprietatea publicã a municipiului Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

62. HCL nr. 62 din 26.06.2012 privind alegerea comisiei de validare

 

63. HCL nr. 63 din 26.06.2012 privind validarea alegerii consilierilor locali

 

64. HCL nr. 64 din 26.06.2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Roman

 

65. HCL nr. 65 din 26.06.2012 privind alegerea preºedintelui de ºedinþã

 

66. HCL nr. 66 din 26.06.2012 privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman

 

67. HCL nr. 67 din 26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

            Anexa

 

68. HCL nr. 68 din 04.07.2012 privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

69. HCL nr. 69 din 04.07.2012 privind validarea unui mandat de consilier

 

70. HCL nr. 70 din 04.07.2012 privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

71. HCL nr. 71 din 04.07.2012 privind validarea unui mandat de consilier

 

72. HCL nr. 72 din 04.07.2012 privind modificarea bugetului consolidat pe anul 2012

            Anexa

 

73. HCL nr. 73 din 04.07.2012 privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea ºi transportul deºeurilor municipale, inclusiv ale deºeurilor toxice periculoase din deºeurile menajere, cu excepþia celor cu regim special" - în localitatea Roman, judeþul Neamþ

            Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

74. HCL nr. 74 din 04.07.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ºi a documentaþiei tehnice pentru "Depozitul temporar de deºeuri municipale Roman"

 

75. HCL nr. 75 din 04.07.2012 privind aprobarea extinderii Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare - componenta: "Depozitarea controlatã a deºeurilor municipale"

 

76. HCL nr. 76 din 04.07.2012 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. Compania Artisticã Mix Music Show S.R.L. Bucureºti ºi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului "MIX MUSIC EVO" în perioada 7 ºi 8 iulie 2012

            Anexa

 

77. HCL nr. 77 din 04.07.2012 privind numirea în funcþia publicã de conducere de ºef serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Roman

 

78. HCL nr. 78 din 04.07.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodãrire, întreþinere, curãþenie ºi esteticã în Municipiul Roman

 

79. HCL nr. 79 din 30.08.2012 privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

80. HCL nr. 80 din 30.08.2012 privind validarea unui mandat de consilier

 

81. HCL nr. 81 din 30.08.2012 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

82. HCL nr. 82 din 30.08.2012 privind modificarea componenþei unor comisii

 

83. HCL nr. 83 din 30.08.2012 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local în Adunarea Generalã a Acþionarilor la societãþile comerciale la care Municipiul Roman este acþionar

 

84. HCL nr. 84 din 30.08.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.08.2008 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local în Consiliile de Administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt din Municipiul Roman

        Anexa

 

85. HCL nr. 85 din 30.08.2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraþie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

 

86. HCL nr. 86 din 30.08.2012 privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "ECONEAMÞ"

 

87. HCL nr. 87 din 30.08.2012 privind modificarea actului constitutiv ºi statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "AQUANEAMÞ"

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

88. HCL nr. 88 din 30.08.2012 privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 ºi a listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2    Anexa nr. 2a    Anexa nr. 3

 

89. HCL nr. 89 din 30.08.2012 privind aprobarea încetãrii activitãþii bugetare a ordonatorului terþiar "Cantina de Ajutor Social Roman"

 

90. HCL nr. 90 din 30.08.2012 privind aprobarea bugetului de funcþionare a Asociaþiei "Roman 2000"

        Anexa

 

91. HCL nr. 91 din 30.08.2012 privind aprobarea transmiterii unui imobil aflat în proprietatea publicã a municipiului Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.R.L. Roman ºi schimbarea destinaþiei acestuia

 

92. HCL nr. 92 din 30.08.2012 privind modificarea acordurilor de parteneriat dintre Municipiul Roman ºi Asociaþia "Roman 2000"

 

93. HCL nr. 93 din 30.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiþiei "Consolidare, reabilitare ºi modernizare clãdire" str. Veronica Micle nr. 2 Roman

 

94. HCL nr. 94 din 30.08.2012 privind aprobarea documentaþiei ºi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "Centrala termicã a Colegiului Naþional Roman-Vodã - Corp A"

 

95. HCL nr. 95 din 30.08.2012 privind aprobarea documentaþiei ºi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "Construire parcare publicã P+1 E, str. Sucedava, Municipiul Roman"

 

96. HCL nr. 96 din 30.08.2012 privind aprobarea ajustãrii tarifelor pentru salubrizare stradalã în municipiul Roman

        Anexa

 

97. HCL nr. 97 din 30.08.2012 privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Precolectarea, colectarea ºi transportul deºeurilor municipale, inclusiv ale deºeurilor toxice periculoase din deºeurile menajere, cu excepþia celor cu regim special" - în localitatea Roman, judeþul Neamþ

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

98. HCL nr. 98 din 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþa Persoanelor Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 2

 

99. HCL nr. 99 din 30.08.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6    Anexa nr. 7

 

100. HCL nr. 100 din 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al aparatului de specialitate ºi serviciilor publice de interes local

        Anexa

 

101. HCL nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic,  întreþinerea ºi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

102. HCL nr. 102 din 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a locurilor de joacã pentru copii din municipiul Roman

        Anexa

 

103. HCL nr. 103 din 30.08.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 143/2012 modificatã prin H.C.L. nr. 159/2012 privind aprobarea organigramei ºi statelor de funcþii ale Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

104. HCL nr. 104 din 30.08.2012 privind aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri

 

105. HCL nr. 105 din 30.08.2012 privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

106. HCL nr. 106 din 27.09.2012 privind constituirea și funcționarea Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementãrii Strategiei Guvernului de incluziune a cetãțenilor aparținând minoritãții rome din Municipiul Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

107. HCL nr. 107 din 27.09.2012 privind aprobarea formularului de cerere pentru acordarea ajutorului de urgențã

        Anexa

 

108. HCL nr. 108 din 27.09.2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale Roman

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 1.1    Anexa nr. 1.2    Anexa nr. 1.3    Anexa nr. 1.4

 

109. HCL nr. 109 din 27.09.2012 privind mandatarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman în vederea vânzãrii locuințelor A.N.L.

 

110. HCL nr. 110 din 27.09.2012 privind aprobarea dãrii în folosințã a unui autovehicul

 

111. HCL nr. 111 din 27.09.2012 privind aprobarea încetãrii contractului de concesiune nr. 240/06.01.2003 privind concesionarea servciului de producere și furnizare a agentului termic și a apei calde în unitãțile de învãțãmânt din Municipiul Roman

        Anexa

 

112. HCL nr. 112 din 27.09.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

113. HCL nr. 113 din 27.09.2012 privind aprobarea dezmembrãrii unor terenuri

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

114. HCL nr. 114 din 27.09.2012 privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 și modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

115. HCL nr. 115 din 27.09.2012 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

116. HCL nr. 116 din 27.09.2012 privind aprobarea concesionãrii unui imobil

 

117. HCL nr. 117 din 27.09.2012 privind aprobarea concesionãrii și închirierii unor terenuri pentru construcții

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

118. HCL nr. 118 din 27.09.2012 privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

        Anexa

 

119. HCL nr. 119 din 27.09.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 14/2011 privind aprobarea documentației pentru închirierea spațiilor aflate în administrarea Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor

        Anexa

 

120. HCL nr. 120 din 27.09.2012 privind aprobarea unor documentații de urbanism

 

121. HCL nr. 121 din 31.10.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2013

        Anexa

 

122. HCL nr. 122 din 31.10.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2        Anexa nr. 3        Anexa nr. 4

 

123. HCL nr. 123 din 31.10.2012 privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care vor beneficia de o locuințã socialã în blocul nr. 11 din Aleea Revoluției

        Anexa

 

124. HCL nr. 124 din 31.10.2012 privind aprobarea modului de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Roman, Aleea Revoluției

 

125. HCL nr. 125 din 31.10.2012 privind aprobarea concesionãrii unui spațiu cu destinația de cabinet medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

        Anexa nr. 1A        Anexa nr. 1B

 

126. HCL nr. 126 din 31.10.2012 privind modificarea articolului 3 din H.C.L. Roman nr. 84 din 30.06.2011

 

127. HCL nr. 127 din 31.10.2012 privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 2012 și a listelor de dotãri, studii, proiecte și obiective de investiții

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6

 

128. HCL nr. 128 din 31.10.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

129. HCL nr. 129 din 31.10.2012 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înființãrii S.C. URBAN PARC AMENAJÃRI S.R.L. Roman

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

130. HCL nr. 130 din 31.10.2012 privind aprobarea transmiterii în folosințã gratuitã a unui teren în scopul alimentãrii cu energie electricã a U.M. 01147 Roman

 

131. HCL nr. 131 din 31.10.2012 privind aprobarea concesionãrii și închirierii unor terenuri pentru construcții

        Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

132. HCL nr. 132 din 31.10.2012 privind aprobarea Contractului-cadru de comodat a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personalã

 

133. HCL nr. 133 din 31.10.2012 privind darea în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman a unui imobil

        Anexa

 

134. HCL nr. 134 din 31.10.2012 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții din municipiul Roman

 

135. HCL nr. 135 din 31.10.2012 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 25 din 21.03.2012 referitor la aprobarea rețelei de învãțãmânt din municipiul Roman pentru anul școlar 2012-2013, prin schimbarea arondãrii unei unitãți de învãțãmânt fãrã personalitate juridicã din municipiul Roman

        Anexa

 

136. HCL nr. 136 din 31.10.2012 privind modificarea H.C.L. 83/2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea generalã a acționarilor la societãțile comerciale la care Municipiul Roman este acționar

 

137. HCL nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

138. HCL nr. 138 din 27.11.2012 privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 2012 și a listelor de investiții

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5    Anexa nr. 6

 

139. HCL nr. 139 din 27.11.2012 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

140. HCL nr. 140 din 27.11.2012 la proiectul de hotãrâre privind modificarea H.C.L. nr. 56 din 25.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru servicii sociale din municipiul Roman și încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Asociația "Roman 2000", în vederea asigurãrii funcționãrii acestuia

        Anexa nr. 1   Anexa nr. 2

 

141. HCL nr. 141 din 27.11.2012 la proiectul de hotãrâre privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din municipiul Roman și încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Asociația "Roman 2000", în vederea asigurãrii funcționãrii acestuia

        Anexa nr. 1   Anexa nr. 2

 

142. HCL nr. 142 din 27.11.2012 privind aprobarea transmiterii în folosințã gratuitã cãtre E.ON Moldova Distribuție S.A. a unui teren în scopul amplasãrii definitive a unui echipament electric

 

143. HCL nr. 143 din 27.11.2012 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

        Anexa

 

144. HCL nr. 144 din 27.11.2012 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009

 

145. HCL nr. 145 din 27.11.2012 privind aprobarea concesionãrii și închirierii unor terenuri pentru construcții

        Anexa

 

146. HCL nr. 146 din 27.11.2012 privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publicã a Municipiului Roman

 

147. HCL nr. 147 din 27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al "Bazinului de înot" din municipiul Roman

        Anexa

 

148. HCL nr. 148 din 27.11.2012 privind aprobarea închirierii unui bun proprietate publicã a Municipiului Roman

 

149. HCL nr. 149 din 12.12.2012 privind aprobarea schimbãrii sediului Centrului de comandã al Sistemului de supraveghere din proiectul "Creșterea siguranței și prevenirea criminalitãții în municipiul Roman"

 

150. HCL nr. 150 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2012 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

 

151. HCL nr. 151 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

152. HCL nr. 152 din 12.12.2012 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2013 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

153. HCL nr. 153 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman

 

154. HCL nr. 154 din 12.12.2012 privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 2012 și a listelor de investiții buget local

        Anexa nr. 1    Anexa nr. 2       Anexa nr. 3

 

155. HCL nr. 155 din 12.12.2012 privind completarea anexei la Contractul de delegare a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane și spațiului locativ

 

156. HCL nr. 156 din 12.12.2012 privind aprobarea prețului energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unitãțile școlare din municipiul Roman

 

157. HCL nr. 157 din 12.12.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 129 din 31.12.2012 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înființãrii S.C. Urban Parc Amenajãri S.R.L. Roman

 

158. HCL nr. 158 din 12.12.2012 privind aprobarea încetãrii contractului de concesiune nr. 12152 din 25.09.2003 privind concesionarea serviciului de producere și furnizare a agentului termic și a apei calde în Spitalul Municipal Roman

        Anexa

 

159. HCL nr. 159 din 12.12.2012 privind aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local

Sari la conținut