14.9 C
Roman
13 aprilie 2024

H.C.L. – 2008

H.C.L. - 2008

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2008

 

1. HCL 01 din 11.01.2008

    Privind acordarea unui mandat special

 

2. HCL 02 din 11.01.2008

    Privind aprobarea contractului-cadru pentru vânzarea unor terenuri

        Anexa

 

3. HCL 03 din 31.01.2008

    Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

4. HCL 04 din 31.01.2008

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

5. HCL 05 din 31.01.2008

    Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

 

6. HCL 06 din 31.01.2008

    Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

7. HCL 07 din 31.01.2008

    Privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri

 

8. HCL 08 din 31.01.2008

    Privind aprobarea unui spor salarial pentru personalul Poliþiei Comunitare Roman

 

9. HCL 09 din 31.01.2008

    Privind modificarea H.C.L. nr. 132/25.10.2007 privind impozitele ºi taxele locale pentru anul 2008

        Anexa

 

10. HCL 10 din 31.01.2008

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

11. HCL 11 din 31.01.2008

    Privind bugetului general consolidat pe anul 2008 ºi a listelor de investiþii din bugetul local ºi din fondul de rulment

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 1A

        Anexa nr. 1B

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 3A

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

        Anexa nr. 5A

        Anexa nr. 5B

        Anexa nr. 5C

        Anexa nr. 6

 

12. HCL 12 din 31.01.2008

    Privind aprobarea înfiinþãrii serviciului public de transport în regim taxi ºi a Regulamentului de organizare ºi executare a serviciului de transport în regim de taxi

        Anexa

 

13. HCL 13 din 31.01.2008

    Privind aprobarea înfiinþãrii „Asociaþiei Sportive Club Municipal Roman”

 

14. HCL 14 din 31.01.2008

    Privind clarificarea situaþiei juridice a unor terenuri

 

15. HCL 15 din 14.02.2008

    Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

16. HCL 16 din 14.02.2008

    Privind modificarea duratei unui contract de concesiune

 

17. HCL 17 din 14.02.2008

    Privind modificarea H.C.L. nr. 139 / 25.10.2007 privind scutirea de la plata impozitului aferent anului 2008 pentru locuinþa de domiciliu ºi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

18. HCL 18 din 14.02.2008

    Privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 1A

        Anexa nr. 1B

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

        Anexa nr. 6

        Anexa nr. 7

19. HCL 19 din 14.02.2008

    Privind aprobarea concesionãrii Serviciului public de administrare a cimitirelor umane din municipiul Roman

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

20. HCL 20 din 14.02.2008

    Privind modificarea H.C.L. nr. 12/31.01.2008 privind aprobarea înfiinþãrii serviciului public de transport în regim taxi ºi a Regulamentului de organizare ºi executare a serviciului de transport în regim de taxi

21. HCL 21 din 14.02.2008

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

22. HCL 22 din 28.02.2008

    Privind constarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

23. HCL 23 din 28.02.2008

    Privind validarea unui mandat de consilier

24. HCL 24 din 28.02.2008

    Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

25. HCL 25 din 28.02.2008

    Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

26. HCL 26 din 28.02.2008

    Privind aprobarea unor tarife

27. HCL 27 din 28.02.2008

    Privind vânzarea prin licitaþie publicã a unor spaþii comerciale ºi de prestãri servicii

        Anexa

28. HCL 28 din 28.02.2008

    Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 70 din 26.08.2004 privind trecerea unor imobile în care funcþioneazã cabinete medicale înfiinþate potrivit O.G. nr. 124/1998, din proprietate publicã în proprietate privatã a municipiului Roman

29. HCL 29 din 28.02.2008

    Privind aprobarea unor studii de fezabilitate

30. HCL 30 din 28.02.2008

    Privind aprobarea preþului energiei termice furnizare de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. la unitãþile ºcolare din municipiul Roman

31. HCL 31 din 28.02.2008

    Privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
muncipiului Roman ºi serviciilor publice subordonate descentralizate

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

        Anexa nr. 6

        Anexa nr. 7

        Anexa nr. 8

        Anexa nr. 9

        Anexa nr. 10

        Anexa nr. 11

        Anexa nr. 12

        Anexa nr. 13

        Anexa nr. 14

32. HCL 32 din 28.02.2008

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

33. HCL 33 din 28.02.2008

    Privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a municipiului Roman

        Anexa

 

34. HCL 34 din 27.03.2008

    Privind desemnarea unui consilier în calitate de observator la concursul pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct la unitãþile ºcolare din municipiul Roman

 

35. HCL 35 din 27.03.2008

    Privind constarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

36. HCL 36 din 27.03.2008

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

37. HCL 37 din 27.03.2008

    Privind constarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

38. HCL 38 din 27.03.2008

    Privind validarea unui mandat de consilier

 

39. HCL 39 din 27.03.2008

    Privind modificarea Hotãrârii nr.73 din 7.06.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea blocului nr.3, sc. C, D ºi E, str. Nicolae Titulescu, municipiul Roman

        Anexa

 

40. HCL 40 din 27.03.2008

    Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

41. HCL 41 din 27.03.2008

    Privind aprobarea completãrii anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 112/27.09.2007 privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

        Anexa

 

42. HCL 42 din 27.03.2008

    Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

 

43. HCL 43 din 27.03.2008

    Privind modificarea bugetului local pe anul 2008

        Anexa

 

44. HCL 44 din 27.03.2008

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

45. HCL 45 din 27.03.2008

    Privind aprobarea încheierii unui Contract de Asociere în Participaþiune

        Anexa

 

46. HCL 46 din 27.03.2008

    Privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare

        Anexa

 

47. HCL 47 din 27.03.2008

    Privind completarea art. 5 al H.C.L. nr. 19 din 14.02.2008 privind aprobarea concesionãrii Serviciului public de administrare a cimitirelor umane din municipiul Roman

 

48. HCL 48 din 27.03.2008

    Privind aprobarea organizãrii campionatului de fotbal în salã – ediþia 2008

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

 

49. HCL 49 din 27.03.2008

    Privind aprobarea documentaþiilor de concesionare pentru administrarea ºi exploatarea unor parcãri publice din municipiul Roman

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

 

50. HCL 50 din 27.03.2008

    Privind modificarea punctului 8.1.7. al anexei nr. 4 a Hotãrârii Consiliului Local nr. 132 / 25.10.2007 privind impozitele ºi taxele locale pentru anul 2008

 

51. HCL 51 din 27.03.2008

    Privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

        Anexa

 

52. HCL 52 din 27.03.2008

    Privind stabilirea tarifului de prestare servicii pentru Platformã de lucru la înãlþime montatã pe autoºasiu

 

53. HCL 53 din 23.04.2008

    Privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

        Anexa

 

54. HCL 54 din 23.04.2008

    Privind constarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

55. HCL 55 din 23.04.2008

    Privind validarea unui mandat de consilier

56. HCL 56 din 23.04.2008

    Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare ºi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

        Anexa

57. HCL 57 din 23.04.2008

    Privind reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis in Municipiul Roman

        Anexa

58. HCL 58 din 23.04.2008

    Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

59. HCL 59 din 23.04.2008

    Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

        Anexa

60. HCL 60 din 23.04.2008

    Privind aprobarea contului de execuþie bugetarã pe anul 2007

61. HCL 61 din 23.04.2008

    Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

62. HCL 62 din 23.04.2008

    Privind constituirea Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „ECONEAMÞ”

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

63. HCL 63 din 23.04.2008

    Privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2009

        Anexa nr. 1

        Anexa nr. 2

        Anexa nr. 3

        Anexa nr. 4

        Anexa nr. 5

 

   64. HCL 64 din 16.05.2008

        Privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman ºi transmiterea acestuia din domeniul public al Municipiului Roman ºi din administrarea Consiliului Local Roman, în domeniul public al statului ºi în administrarea Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rulale – Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii pentru Agriculturã – Centrul Judeþean Neamþ, pentru amplasarea unei construcþii tip modular cu destinaþia de sediu pentru Centru Local Roman

   65. HCL 65 din 16.05.2008

        Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

   66. HCL 66 din 16.05.2008

        Privind înfiinþare – Parc zona ªtrand

   67. HCL 67 din 16.05.2008

        Privind aprobarea unor studii de fezabilitate

   68. HCL 68 din 16.05.2008

        Privind modificarea listei cu obiectivele de investiþii ce se vor finanþa din împrumut

            Anexa

   69. HCL 69 din 16.05.2008

        Privind modificarea H.C.L. nr. 31/28.02.2008 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului muncipiului Roman ºi serviciilor publice subordonate descentralizate

            Anexa nr. 1

            Anexa nr. 2

            Anexa nr. 3

            Anexa nr. 4

   70. HCL 70 din 16.05.2008

        Privind modificarea bugetului local pe anul 2008

            Anexa

            71. HCL 71 din 20.06.2008

                 Privind alegerea comisiei de validare

 

            72. HCL 72 din 20.06.2008

                 Privind validarea alegerii consilierilor locali

 

            73. HCL 73 din 20.06.2008

                 Privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Roman

 

            74. HCL 74 din 20.06.2008

                 Privind alegerea preºedintelui de ºedinþã

 

            75. HCL 75 din 05.07.2008

                 Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

            76. HCL 76 din 05.07.2008

                 Privind validarea unui mandat de consilier

 

            77. HCL 77 din 05.07.2008

                 Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

            78. HCL 78 din 05.07.2008

                 Privind validarea unui mandat de consilier

 

            79. HCL 79 din 05.07.2008

                 Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

            80. HCL 80 din 05.07.2008

                 Privind validarea unui mandat de consilier

 

            81. HCL 81 din 05.07.2008

                 Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

            82. HCL 82 din 05.07.2008

                 Privind validarea unui mandat de consilier

 

            83. HCL 83 din 05.07.2008

                 Privind alegerea viceprimarului municipiului Roman

 

            84. HCL 84 din 05.07.2008

                 Privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

                    Anexa

 

            85. HCL 85 din 10.07.2008

                 Privind modificarea ºi completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 132 din 25 octombrie 2007 pentru aprobarea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2008

 

            86. HCL 86 din 10.07.2008

                 Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli în cadrul proiectului "Complex de Servicii Sociale Integrate"

 

            87. HCL 87 din 10.07.2008

                 Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

            88. HCL 88 din 10.07.2008

                 Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                    Anexa

 

            89. HCL 89 din 10.07.2008

                 Privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

            90. HCL 90 din 10.07.2008

                 Privind modificarea H.C.L. nr. 62 din 23.04.2008 privind constituirea Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "ECONEAMÞ"

 

            91. HCL 91 din 10.07.2008

                 Privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local Roman în Adunarea Generalã a Asociaþilor la Societatea Comercialã "WWE Roman SRL"

 

            92. HCL 92 din 10.07.2008

                 Privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local Roman în Adunarea Generalã a Acþionarilor la S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

 

            93. HCL 93 din 10.07.2008

                 Privind aprobarea listei spaþiilor ºi a terenurilor aferente din proprietatea privatã a municipiului Roman ce urmeazã a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 ºi desemnarea reprezentanþilor Consiliului local în comisia de vânzare a spaþiilor medicale

                    Anexa

 

            94. HCL 94 din 10.07.2008

                 Privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea unor terenuri de sport

 

            95. HCL 95 din 10.07.2008

                 Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

            96. HCL 96 din 06.08.2008

                 Privind modificarea bugetului local pe anul 2008

                    Anexa

 

            97. HCL 97 din 06.08.2008

                 Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 40 din 28.05.2001 privind Regulamentul de Gospodãrie Comunalã

 

            98. HCL 98 din 06.08.2008

                 Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

            99. HCL 99 din 06.08.2008

                 Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                    Anexa

 

            100. HCL 100 din 06.08.2008

                 Privind trecerea unor imobile - locuinþe A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului

                    Anexa

 

            101. HCL 101 din 06.08.2008

                 Privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Consiliului Local Roman

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

            102. HCL 102 din 06.08.2008

                 Privind externalizarea unui serviciu nemedical

 

            103. HCL 103 din 06.08.2008

                 Privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuinþelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman

 

            104. HCL 104 din 06.08.2008

                 Privind aprobarea tarifului pentru utilizarea unor terenuri de sport

 

            105. HCL 105 din 06.08.2008

                 Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

            106. HCL 106 din 06.08.2008

                 Privind aprobarea concesionãrii directe a serviciului de alimentare cu apã  ºi de canalizare ºi a bunurilor aferente acestora cãtre Compania Judeþeanã APASERV S.A. Neamþ

                    Anexa

 

            107. HCL 107 din 06.08.2008

                 Privind participarea Consiliului Local al municipiului Roman în calitate de acþionar la Compania Judeþeanã APASERV S.A. Neamþ

 

            108. HCL 108 din 06.08.2008

                 Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2008 pentru aprobarea înfiinþãrii Asociaþiei Sportive Club Municipal Roman

 

            109. HCL 109 din 06.08.2008

                 Privind modificarea H.C.L. nr. 12/31.01.2008 modificatã ºi completatã privind aprobarea înfiinþãrii serviciului public de transport în regim taxi ºi a Regulamentului de organizare ºi executare a serviciului de transport în regim de taxi

 

            110. HCL 110 din 06.08.2008

                 Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 92 din 12.07.2007 de desemnare a Comisiei pentru circulaþie în municipiul Roman

 

            111. HCL 111 din 06.08.2008

                 Privind acordarea unui mandat special

 

            112. HCL 112 din 02.09.2008

                Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

            113. HCL 113 din 02.09.2008

                Privind validarea unui mandat de consilier

 

            114. HCL 114 din 02.09.2008

                Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

            115. HCL 115 din 02.09.2008

                Privind validarea unui mandat de consilier

 

            116. HCL 116 din 02.09.2008

                Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum ºi unele mãsuri pentru realizarea obiectivului de investiþii "Amenajarea de spaþii verzi în municipiul Roman"

 

            117. HCL 117 din 16.09.2008

                Privind aprobarea unei cofinanþãri (reabilitare strãzile Pãcii, Martir Cloºca ºi Alba Iulia)

 

            118. HCL 118 din 16.09.2008

                Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate (reabilitare strãzile Pãcii, Martir Cloºca ºi Alba Iulia)

 

            119. HCL 119 din 16.09.2008

                Privind aprobarea unui acord de parteneriat (reabilitare strãzile Pãcii, Martir Cloºca ºi Alba Iulia)

 

            120. HCL 120 din 16.09.2008

                Privind aprobarea unei cofinanþãri (alimentare cu gaz metan str. Nouã)

 

            121. HCL 121 din 16.09.2008

                Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate (alimentare cu gaz metan str. Nouã)

 

            122. HCL 122 din 16.09.2008

                Privind aprobarea unui acord de parteneriat (alimentare cu gaz metan str. Nouã)

 

            123. HCL 123 din 16.09.2008

                Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

            124. HCL 124 din 16.09.2008

                Privind validarea unui mandat de consilier

 

            125. HCL 125 din 18.09.2008

                Privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local ºi ai agenþilor economici în Consiliile de Administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt din Municipiul Roman

                    Anexa

 

            126. HCL 126 din 18.09.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

                    Anexa

 

            127. HCL 127 din 18.09.2008

                Privind aprobarea unui traseu pentru un vehicul cu tracþiune animalã special

                    Anexa

 

            128. HCL 128 din 18.09.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi

 

            129. HCL 129 din 18.09.2008

                Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                    Anexa

 

            130. HCL 130 din 18.09.2008

                Privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului

 

            131. HCL 131 din 18.09.2008

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2008

                    Anexa

 

            132. HCL 132 din 18.09.2008

                Privind revocarea H.C.L. nr. 45/27.03.2008 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaþiune

 

            133. HCL 133 din 18.09.2008

                Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

            134. HCL 134 din 18.09.2008

                Privind aprobarea modificãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 110 din 28.11.2002

 

            135. HCL 135 din 18.09.2008

                Privind încheierea unui contract de asociere

                    Anexa

 

            136. HCL 136 din 18.09.2008

                Privind revocarea H.C.L. nr. 118/27.09.2007 ºi aprobarea vânzãrii unui imobil în condiþiile Legii nr. 215/2001, republicatã

 

            137. HCL 137 din 18.09.2008

                Privind aprobarea modificãrii anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 105/28.11.2002 privind aprobarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri servicii ce urmeazã a fi vândute în condiþiile Legii nr. 550/2002

 

            138. HCL 138 din 18.09.2008

                Privind aprobarea Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinþe în municipiul Roman

                    Anexa

 

            139. HCL 139 din 18.09.2008

                Privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

                    Anexa nr. 6

                    Anexa nr. 7

                    Anexa nr. 8

                    Anexa nr. 9

                    Anexa nr. 10

                    Anexa nr. 11

                    Anexa nr. 12

                    Anexa nr. 13

 

            140. HCL 140 din 18.09.2008

                Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                    Anexa

 

            141. HCL 141 din 18.09.2008

                Privind încheierea unui contract de asociere în participaþiune

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

 

            142. HCL 142 din 18.09.2008

                Privind modificarea anexei la Hotãrârea Consiliului Local Roman nr. 111 din 06.08.2008 privind acordarea unui mandat special

 

            143. HCL 143 din 18.09.2008

                Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

            144. HCL 144 din 18.09.2008

                Privind completarea H.C.L. nr. 45/31.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Roman

 

            145. HCL 145 din 18.09.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 89 din 28.09.2006

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

 

            146. HCL 146 din 01.10.2008

                Privind aprobare unor studii de fezabilitate

 

            147. HCL 147 din 01.10.2008

                Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

            148. HCL 148 din 01.10.2008

                Privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Consiliul Judeþean Neamþ, Consiliul Local Roman, Consiliul Local Doljeºti, Regia Naþionalã a Pãdurilor - Romsilva ºi S.C. Realitatea Media S.A.

                    Anexa

 

            149. HCL 149 din 01.10.2008

                Privind solicitarea trecerii unui imobil aflat în proprietatea statului în administrarea directã a Consiliului Local Roman

 

            150. HCL 150 din 01.10.2008

                Privind solicitarea trecerii unui imobil aflat în proprietatea publicã a Judeþului Neamþ, în proprietatea municipiului Roman

 

            151. HCL 151 din 01.10.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 51/03.05.2007 privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unor spaþii dintr-un imobil

 

            152. HCL 152 din 30.10.2008

                Privind aprobarea staþiilor publice pentru transportul rutier public de persoane în traficul naþional prin curse regulate

                    Anexa

 

            153. HCL 153 din 30.10.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2009

 

            154. HCL 154 din 30.10.2008

                Privind aprobarea unei cofinanþãri

 

            155. HCL 155 din 30.10.2008

                Privind aprobarea Contractului - cadru de atribuire în gestiune delegatã a transportului public în regim de taxi, a Caietului de sarcini - cadru pentru atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport în regim de taxi ºi componenþei Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport public în regim de taxi

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

 

            156. HCL 156 din 30.10.2008

                Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

            157. HCL 157 din 30.10.2008

                Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                    Anexa

 

            158. HCL 158 din 30.10.2008

                Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                    Anexa

 

            159. HCL 159 din 30.10.2008

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2008

                    Anexa

 

            160. HCL 160 din 30.10.2008

                Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate pentru "Adapost pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân"

 

            161. HCL 161 din 30.10.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 06.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului Local Roman

 

            162. HCL 162 din 30.10.2008

                Privind aprobarea îndreptãrii unei erori materiale

 

            163. HCL 163 din 20.11.2008

                Privind aprobarea normelor locale de apãrare împotriva incendiilor pe teritoriul municipiului Roman

                    Anexa

 

            164. HCL 164 din 20.11.2008

                Privind aprobarea unei cofinanþãri

 

            165. HCL 165 din 20.11.2008

                Privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în funcþie a unor directori la unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Roman

                    Anexa

 

            166. HCL 166 din 20.11.2008

                Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru construire locuinþe sociale în strada Islazului

 

            167. HCL 167 din 20.11.2008

                Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru construire locuinþe sociale în strada Primãverii

 

            168. HCL 168 din 20.11.2008

                Privind aprobarea Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de intervenþie - "Amenajare E85, sector Roman-Muºat - Nicolae Titulescu - Rahovei - parcãri, spaþii verzi, mobilier urban - Municipiul Roman"

 

            169. HCL 169 din 20.11.2008

                Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

            170. HCL 170 din 20.11.2008

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2008 ºi a listelor de investiþii

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

 

            171. HCL 171 din 20.11.2008

                Privind aprobarea propunerii de modificare ºi completare a anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeþului Neamþ, precum ºi a municipiilor, oraºelor ºi comunelor din judeþul Neamþ

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

            172. HCL 172 din 20.11.2008

                Privind aprobarea criteriilor, procedurilor ºi atribuþiilor specifice ocupãrii postului de administrator public

                    Anexa

 

            173. HCL 173 din 02.12.2008

                Privind modificarea punctului 3 al articolului 1 din H.C.L. nr. 169 din 20.11.2008 privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

            174. HCL 174 din 02.12.2008

                Privind modificarea listei cu obiectivele de investiþii ce se vor finanþa din împrumut

                    Anexa

 

            175. HCL 175 din 15.12.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 63 / 23.04.2008 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2009

 

            176. HCL 176 din 15.12.2008

                Privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2009 pentru locuinþa de domiciliu ºi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

            177. HCL 177 din 15.12.2008

                Privind aprobarea proiectului de Stemã a municipiului Roman

                    Anexa

 

            178. HCL 178 din 15.12.2008

                Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al Municipiului Roman

 

            179. HCL 179 din 15.12.2008

                Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului ºi casarea unei conducte termice

 

            180. HCL 180 din 15.12.2008

                Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

            181. HCL 181 din 15.12.2008

                Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                    Anexa

 

            182. HCL 182 din 15.12.2008

                Privind participarea municipiului Roman la programul SUST INNOV

 

            183. HCL 183 din 15.12.2008

                Privind aprobarea constituirii unui fond de premiere, a criteriilor ºi condiþiilor de utilizare a fondului de premiere a funcþionarilor publici ºi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului ºi serviciilor publice de interes local precum ºi pentru cei ai Serviciului Public Administraþia Pieþelor, Bazar, Obor

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

            184. HCL 184 din 15.12.2008

                Privind mutarea unei unitãþi de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Roman

 

            185. HCL 185 din 15.12.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

                    Anexa

 

            186. HCL 186 din 15.12.2008

                Privind aprobarea participãrii Consiliului Local al municipiului Roman ca membru fondator la constituirea unei asociaþii sportive

 

            187. HCL 187 din 15.12.2008

                Privind asociarea Municipiului Roman în vederea înfiinþãrii S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

                    Anexa

 

            188. HCL 188 din 15.12.2008

                Privind darea în administrare a unor bunuri cãtre S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

                    Anexa

 

            189. HCL 189 din 15.12.2008

                Privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fãrã stãpân din Municipiul Roman, cãtre S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman în calitate de operator

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

 

            190. HCL 190 din 15.12.2008

                Privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane ºi a spaþiului locativ de pe raza municipiului Roman, cãtre S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman în calitate de operator

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

 

            191. HCL 191 din 15.12.2008

                Privind stabilirea remuneraþiei lunare a directorilor generali ai societãþilor comerciale la care Municipiul Roman are calitatea de acþionar unic sau majoritar

 

            192. HCL 192 din 15.12.2008

                Privind aprobarea Contractului cadru de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare

                    Anexa - anexa 1

                    Anexa - anexa 2

                    Anexa - anexa 3

                    Anexa - anexa 4

                    Anexa - anexa 5

                    Anexa - anexa 6

                    Anexa - anexa 7

                    Anexa - anexa 8

                    Anexa - anexa 9

 

            193. HCL 193 din 15.12.2008

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2008

                    Anexa

 

            194. HCL 194 din 15.12.2008

                Privind aprobarea Protocolului de cooperare între Consiliul Local Roman ºi Inspectoratul de Poliþie Neamþ, pentru sistemul de siguranþã a traficului

                    Anexa

 

            195. HCL 195 din 29.12.2008

                Privind aprobarea unei documentaþii de urbanism

 

            196. HCL 196 din 29.12.2008

                Privind aprobarea "Planului de Investiþii Prioritare Alimentare cu Apã ºi Canalizare, Judeþ Neamþ"

                    Anexa

 

            197. HCL 197 din 29.12.2008

                Privind modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2009

 

            198. HCL 198 din 29.12.2008

                Privind aprobarea preþului energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unitãþile ºcolare din municipiul Roman

 

 

Sari la conținut