Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged
32.8 C
Roman
19 iunie 2024

H.C.L. – 2011

H.C.L. - 2011

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2011

 

        1. HCL 1 din 13.01.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        2. HCL 2 din 13.01.2011

            Privind aprobarea preluãrii unor suprafeþe de teren

 

        3. HCL 3 din 13.01.2011

            Privind aprobarea închirierii terenurilor agricole

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        4. HCL 4 din 13.01.2011

            Privind aprobarea închirierii unor terenuri pentru amplasarea de chioºcuri presã-carte

                Anexa                Model chioºc închiriere

 

        5. HCL 5 din 13.01.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 82 din 16.07.2010 privind aprobarea dãrii în administrare a unor autovehicule

 

        6. HCL 6 din 13.01.2011

            Privind aprobarea Înþelegerii de cooperare între municipiul Roman, judeþul Neamþ din România ºi oraºul Grugliasco din Republica Italianã

                Anexa

 

        7. HCL 7 din 13.01.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 140 din 18.10.2010 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2011

                Anexa

 

        8. HCL 8 din 13.01.2011

            Privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcþiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman ºi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2011

                Anexa

 

        9. HCL 9 din 13.01.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa

 

        10. HCL 10 din 13.01.2011

            Privind Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Poliþiei Locale Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 1_1    Anexa nr. 1_2     Anexa nr. 1_3    Anexa nr. 1_4

 

        11. HCL 11 din 13.01.2011

            Privind acordul cu privire la participarea municipiului Roman ºi aplicarea la "Programul privind instalarea sistemelor de încãlzire care utilizeazã energie regenerabilã, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încãlzire - beneficiari unitãþi administrativ - teritoriale, instituþii publice ºi unitãþi de cult"

 

        12. HCL 12 din 13.01.2011

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiþii "Noi capacitãþi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru unitãþi de învãþãmânt în municipiul Roman"

 

        13. HCL 13 din 13.01.2011

            Privind aprobarea Planului anual de acþiuni pentru repartizarea orelor de muncã cãtre beneficiarii de ajutor social

                Anexa

 

        14. HCL 14 din 13.01.2011

            Privind aprobarea documentaþiei pentru închirierea spaþiilor aflate în administrarea Direcþiei Administraþia Pieþelor, Bazar, Obor

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2       Anexa nr. 3        Anexa nr. 4

 

        15. HCL 15 din 25.01.2011

            Privind aprobarea raportului procedurii ºi a contractului de concesionare a serviciului public de salubritate componenta "Depozitarea controlatã a deºeurilor municipale"

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

        16. HCL 16 din 25.01.2011

            Privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman asupra depozitului de deºeuri al Municipiului Roman

 

        17. HCL 17 din 25.01.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        18. HCL 18 din 25.01.2011

            Privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiþii

 

        19. HCL 19 din 09.02.2011

             Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        20. HCL 20 din 09.02.2011

             Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        21. HCL 21 din 09.02.2011

             Privind aprobarea închirierii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        22. HCL 22 din 09.02.2011

             Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

                Anexa

 

        23. HCL 23 din 09.02.2011

             Privind numirea Comisiei de licitaþii pentru concesionarea de terenuri destinate construcþiilor

 

        24. HCL 24 din 09.02.2011

             Privind aprobarea bugetului activitãþii generale pe anul 2011 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

                Anexa

 

         Raport de activitate pe anul 2010 al S.C. Municipal Locato Serv S.A.

 

         Informare privind activitatea Zonei Operaþionale Est a Companiei Judeþene APA SERV S.A. în anul 2010

 

        25. HCL 25 din 14.02.2011

            Privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2010

 

        26. HCL 26 din 14.02.2011

            Privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2011 a listelor de investiþii din bugetul local ºi bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii

                Anexa 1     Anexa 2     Anexa 3     Anexa 3a     Anexa 4a     Anexa 4b     Anexa 4c

 

        27. HCL 27 din 28.02.2011

            Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2010

                Anexa

 

        28. HCL 28 din 28.02.2011

            Privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Neamþ"

                Anexa 1    Anexa 2

 

        29. HCL 29 din 28.02.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 pentru aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa 1    Anexa 2    Anexa 3    Anexa 4

 

        Raportul Primarului Municipiului Roman pe anul 2010

 

        30. HCL 30 din 31.03.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        31. HCL 31 din 31.03.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        32. HCL 32 din 31.03.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 85 din 30.04.2009 privind aprobarea dãrii în administrare a unei suprafeþe de teren

 

        33. HCL 33 din 31.03.2011

            Privind aprobarea cererilor ºi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã

                Anexa

 

        34. HCL 34 din 31.03.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor schimburi de terenuri

 

        35. HCL 35 din 31.03.2011

            Privind aprobarea vânzãrii unor imobile

                Anexa

 

        36. HCL 36 din 31.03.2011

            Privind aprobarea modificarea H.C.L. nr. 84/16.07.2010 privind numirea membrilor Consiliului de Administraþie al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

 

        37. HCL 37 din 31.03.2011

            Privind casarea unor autovehicule aparþinând Municipiului Roman ºi achiziþionarea unora prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional

                Anexa

 

        38. HCL 38 din 31.03.2011

            Privind casarea unui autovehicul aparþinând Direcþiei Administraþia Pieþelor, Bazar, Obor

                Anexa

 

        39. HCL 39 din 31.03.2011

            Privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman ºi completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa 1    Anexa 2    Anexa 3   

 

        40. HCL 40 din 31.03.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unui spaþiu cu destinaþia de cabinet medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

                Anexa

 

        41. HCL 41 din 31.03.2011

            Privind schimbarea destinaþiei unor imobile

 

        42. HCL 42 din 31.03.2011

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuinþelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, modificatã prin H.C.L. nr. 93/2009 ºi H.C.L. nr. 31/2010

 

        43. HCL 43 din 31.03.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

                Anexa

 

        44. HCL 44 din 31.03.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi ºi în regim de închiriere

 

        45. HCL 45 din 31.03.2011

            Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiþiilor de organizare ºi a modului de desfãºurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de evaluare a performanþelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi al serviciilor publice de interes local subordonate

                Anexa

 

        46. HCL 46 din 31.03.2011

            Privind atribuirea denumirii unor drumuri de explotare

 

        47. HCL 47 din 31.03.2011

            Privind aprobarea comasãrii unor unitãþi de învãþãmânt din municipiul Roman

 

        48. HCL 48 din 31.03.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        49. HCL 49 din 31.03.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a listelor de investiþii finanþate din bugetul local ºi din bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

        50. HCL 50 din 31.03.2011

            Privind aprobarea unui contract cadru de asociere a Municipiului Roman cu persoane juridice non-profit

                Anexa

 

        51. HCL 51 din 28.04.2011

            Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

        52. HCL 52 din 28.04.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        53. HCL 53 din 28.04.2011

            Privind modificarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ atestat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1356/201 (anexa 3), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

                Anexa

 

        54. HCL 54 din 28.04.2011

            Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului

 

        55. HCL 55 din 28.04.2011

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 187 din 12.10.2009 privind aprobarea achiziþionãrii unor terenuri pentru modernizarea Arterei Roman Est

 

        56. HCL 56 din 28.04.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        57. HCL 57 din 28.04.2011

            Privind acordarea unor titluri de "Cetãþean de Onoare" al municipiului Roman

 

        58. HCL 58 din 28.04.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        59. HCL 59 din 28.04.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011 ºi a listei de investiþii finanþate din bugetul local

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        60. HCL 60 din 28.04.2011

            Privind acceptarea donaþiei unor materiale oferite de Compania Judeþeanã APA SERV S.A. Neamþ în vederea reamplasãrii unei conducte de apã

 

        61. HCL 61 din 25.05.2011

            Privind aprobarea instrumentãrii proiectului de investiþie "Modernizarea drumurilor de acces ºi a drumurilor agricole de exploataþie în municipiul Roman"

 

        62. HCL 62 din 25.05.2011

            Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiþii din cadrul proiectului "Modernizarea drumurilor de acces ºi a drumurilor agricole de exploataþie în municipiul Roman"

 

        63. HCL 63 din 25.05.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        64. HCL 64 din 25.05.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        65. HCL 65 din 25.05.2011

            Privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publicã a Municipiului Roman

                Anexa

 

        66. HCL 66 din 25.05.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a bugetului de venituri proprii ºi subvenþii al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman ºi a listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgenþã Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

        67. HCL 67 din 25.05.2011

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Restaurarea, consolidarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii "George Radu Melidon" din Roman"

 

        68. HCL 68 din 25.05.2011

            Privind aprobarea unei asocieri cu Judeþul Neamþ în vederea implementãrii proiectului "Restaurarea, consolidarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii publice "George Radu Melidon" - Roman"

 

        69. HCL 69 din 25.05.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        70. HCL 70 din 25.05.2011

            Privind aprobarea concesionãrii ºi închirierii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        71. HCL nr. 71 din 30.06.2011

            Privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

        72. HCL nr. 72 din 30.06.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

                Juramânt

       
73. HCL nr. 73 din 30.06.2011

            Privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

       
74. HCL nr. 74 din 30.06.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

                Juramânt

       
75. HCL nr. 75 din 30.06.2011

            Privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

       
76. HCL nr. 76 din 30.06.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier
                Juramânt

       
77. HCL nr. 77 din 30.06.2011

            Privind aprobarea sustenabilitãþii financiare pentru proiectul "ªcoalã dupã scoalã - primul pas spre succesul ºcolar ºi profesional"

       
78. HCL nr. 78 din 30.06.2011

            Privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care au obþinut calificativul "Admis" la examenul de atestare în calitatea de administrator de imobile la asociaþiile de proprietari
               
Anexa

       
79. HCL nr. 79 din 30.06.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman
               
Anexa

       
80. HCL nr. 80 din 30.06.2011

            Privind aprobarea concesionãrii directe a unor locuri de parcare

       
81. HCL nr. 81 din 30.06.2011

            Privind aprobarea dezmembrãrii unor terenuri
               
Anexa nr. 1        Anexa nr. 2        Anexa nr. 3

       
82. HCL nr. 82 din 30.06.2011

            Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri
               
Anexa

       
83. HCL nr. 83 din 30.06.2011

            Privind aprobarea contului anual de execuþie bugetarã pe anul 2010

       
84. HCL nr. 84 din 30.06.2011

            Privind aprobarea Studiilor de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiþii

       
85. HCL nr. 85 din 30.06.2011

            Privind aprobarea contractãrii unui împrumut în sumã de 30.700.000 lei, echivalent a 7.280.000 euro pentru realizarea unor investiþii publice de interes local

       
86. HCL nr. 86 din 30.06.2011

            Privind aprobarea listei cu obiectivele de investiþii ce se vor finanþa din împrumut
               
Anexa

       
87. HCL nr. 87 din 30.06.2011 privind stabilirea alocaþiei zilnice de hranã la Cantina de Ajutor Social Roman

       
88. HCL nr. 88 din 30.06.2011

            Privind modificarea bugetului local, a bugetului de venituri proprii ºi subventii, a listei obiectivelor de investiþii din bugetul instituþiilor finantate integral sau parþial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgenþã Roman, a listei obiectivelor de investiþii din bugetul instituþiilor finantate integral sau parþial din venituri proprii la Direcþia Administraþia Pieþelor, Bazar, Obor Roman ºi a listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare
               
Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

       
89. HCL nr. 89 din 30.06.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii
               
Anexa
 

        90. HCL nr. 90 din 30.06.2011

            Privind suportarea comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plãþi electronice în cadrul Sistemului Naþional Electronic de Platã Online a Taxelor ºi Impozitelor utilizând cardul bancar datorate bugetului local al Municipiului Roman
 

        Informare cu privire la vizita delegaþiei Municipiului Roman în Municipiul Grugliasco-Torino, regiunea Piemonte, cu care municipiul nostru are semnat un Pact de Amiciþie

       
91. HCL nr. 91 din 06.07.2011

            Privind aprobarea depunerii proiectului "Servicii moderne pentru medici ºi pacienþi" ºi a cheltuielilor legate de proiect

 

        92. HCL nr. 92 din 18.07.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        93. HCL nr. 93 din 18.07.2011

            Privind aprobarea modificãrii inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

                Anexa

 

        94. HCL nr. 94 din 18.07.2011

            Privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unui teren

 

        95. HCL nr. 95 din 18.07.2011

            Privind aderarea Municipiului Roman la Societatea Naþionalã de Cruce Roºie din România - Filiala Neamþ

 

        96. HCL nr. 96 din 18.07.2011

            Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiþii din cadrul proiectului: "Înfiinþarea de piste pentru bicicliºti în municipiul Roman"

 

        97. HCL nr. 97 din 18.07.2011

            Privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potenþiale care se pot obþine din valorificarea bunurilor de strictã necesitate ce depãºesc cantitativ categoriile prevãzute în anexa 6 a H.G. 50/2011, necesare stabilirii dreptului la ajutor social

                Anexa

 

        98. HCL nr. 98 din 18.07.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011

                Anexa

 

        99. HCL 99 din 03.08.2011

            Privind exercitarea dreptului de preemþiune privind cumpãrarea imobilului denumit "Casa Celibidache"

 

        100. HCL 100 din 03.08.2011

            Privind modificarea bugetului de venituri proprii ºi subvenþii ºi a listei obiectivelor de investiþii din bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgenþã Roman

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

        101. HCL 101 din 03.08.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local

 

        102. HCL 102 din 03.08.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unor spaþii cu destinaþia de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2

 

        103. HCL 103 din 03.08.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor aparþinând domeniului privat al municipiului Roman

                Anexa

 

        104. HCL 104 din 03.08.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        105. HCL 105 din 22.09.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 47 din 31.03.2011 privind aprobarea comasãrii unor unitãþi de învãþãmânt din municipiul Roman

 

        106. HCL 106 din 22.09.2011

            Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011, a bugetului din venituri proprii ºi subvenþii, modificarea Listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare, precum ºi a Listei obiectivelor de investiþii finanþate din venituri proprii ºi subvenþii la Direcþia Administraþie Pieþelor Bazar Obor

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        107. HCL 107 din 22.09.2011

            Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare ºi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

                Anexa

 

        108. HCL 108 din 22.09.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaþiilor ºi a terenurilor aferente din proprietatea privatã a municipiului Roman ce urmeazã a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 ºi desemnarea reprezentanþilor consiliului local în comisia de vânzare a spaþiilor medicale

 

        109. HCL 109 din 22.09.2011

            Privind aprobarea concesiunii unui cabinet medical

                Anexa

 

        110. HCL 110 din 22.09.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 13 din 29.01.2009 privind numirea unei comisii de vânzare a locuinþelor A.N.L. din Municipiul Roman

 

        111. HCL 111 din 22.09.2011

            Privind luarea unor mãsuri în ceea ce priveºte obiectivul "Muzeu de ºtiinþe ale naturii Roman"

 

        112. HCL 112 din 22.09.2011

            Privind aplicarea prevederilor Legii nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Asociaþiilor de Proprietari, cu privire la stingerea penalitãþilor cãtre S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

                Anexa

 

        113. HCL 113 din 22.09.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        114. HCL 114 din 22.09.2011

            Privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului ºi serviciilor publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6    Anexa nr. 7    Anexa nr. 8    Anexa nr. 9    Anexa nr. 10

                Anexa nr. 11  Anexa nr. 12  Anexa nr. 13

 

        115. HCL 115 din 22.09.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        116. HCL 116 din 22.09.2011

            Privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unor terenuri în scopul alimentãrii cu energie electricã a unor investiþii

 

        117. HCL 117 din 22.09.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        118. HCL 118 din 22.09.2011

            Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

                Anexa

 

        119. HCL 119 din 22.09.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri

 

        120. HCL 120 din 22.09.2011

            Privind aprobarea dezmembrãrii ºi alipirii unor terenuri

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        121. HCL 121 din 22.09.2011

            Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanþelor profesionale individuale pentru personalul contractual din Spitalul Municipal de Urgenþã Roman

                Anexa

 

        Raportul de gestiune pentru perioada ianuarie - iunie 2011 al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman - în insolvenţă - Prezentat la punctul 19 de pe ordinea de zi în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al Municipiului Roman din data de 22.09.2011

 

        Raport explicativ - semestrul I anul 2011 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman - Prezentat la punctul 20 de pe ordinea de zi în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al Municipiului Roman din data de 22.09.2011

 

        Raport cu privire la serviciul de publicitate media pentru anul 2011 - Prezentat la punctul 21 de pe ordinea de zi în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al Municipiului Roman din data de 22.09.2011

 

        122. HCL nr. 122 din 13.10.2011

            Privind modificarea articolului 5 din H.C.L. nr. 187/15.12.2008 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înfiinþãrii S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

        123. HCL nr. 123 din 13.10.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        124. HCL nr. 124 din 13.10.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        125. HCL nr. 125 din 13.10.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a bugetului din venituri proprii ºi subvenþii, modificarea Listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare, precum ºi a Listei obiectivelor de investiþii finanþate din venituri proprii ºi subvenþii la Direcþia Administraþia Pieþelor, Bazar, Obor

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

        126. HCL nr. 126 din 13.10.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local în Consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt din Municipiul Roman

 

        127. HCL nr. 127 din 13.10.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 114/2011 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2

 

        128. HCL nr. 128 din 13.10.2011

            Privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcþiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman ºi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2012

                Anexa

 

        129. HCL nr. 129 din 13.10.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        130. HCL nr. 130 din 13.10.2011

            Privind aprobarea trecerii din domeniul public în cel privat al municipiului Roman a unui teren

 

        131. HCL nr. 131 din 13.10.2011

            Privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 112/22.09.2011

 

        132. HCL nr. 132 din 08.11.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a Listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare, a Listei de studii ºi proiecte finanþate din bugetul de dezvoltare, a bugetului Spitalului Municipal de Urgenþã Roman, precum ºi a Listei obiectivelor de investiþii din bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgenþã Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 2a    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        133. HCL nr. 133 din 08.11.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        134. HCL nr. 134 din 08.11.2011

            Privind aprobarea vânzãrii unui teren

 

        135. HCL nr. 135 din 30.11.2011

            Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

        136. HCL nr. 136 din 30.11.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        137. HCL nr. 137 din 30.11.2011

            Privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman

 

        138. HCL nr. 138 din 30.11.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 114/2011 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice de interes local subordonate

                Anexa

 

        139. HCL nr. 139 din 30.11.2011

            Privind acordarea unui mandat special Adunãrii Generale a Acþionarilor a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman

 

        140. HCL nr. 140 din 30.11.2011

            Privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unui imobil

                Anexa

 

        141. HCL nr. 141 din 30.11.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        142. HCL nr. 142 din 30.11.2011

            Privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2012
               
Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

        143. HCL nr. 143 din 30.11.2011

            Privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2012 pentru locuinþa de domiciliu ºi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

        144. HCL nr. 144 din 30.11.2011

            Privind completarea H.C.L. nr. 154/30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreþinerea ºi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

                Anexa

 

        145. HCL nr. 145 din 30.11.2011

            Privind aprobarea îndreptãrii unei erori din H.C.L. nr. 180 din 16.12.2010 privind modificarea statului de funcþii ºi de personal al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

                Anexa

 

        146. HCL nr. 146 din 30.11.2011

            Privind aprobarea înfiinþãrii unei linii de gardã în cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

 

        147. HCL nr. 147 din 30.11.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a Listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare, a Listei de studii ºi proiecte finanþate din bugetul de dezvoltare, a bugetului Spitalului Municipal de Urgenþã Roman ºi a bugetului Direcþiei Administraþia Pieþelor, Bazar, Obor Roman, a Listei obiectivelor de investiþii din bugetul instituþiilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgenþã Roman, precum ºi a Listei obiectivelor de investiþii a Direcþiei Administraþia Pieþelor, Bazar, Obor Roman
                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 2a    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4    Anexa nr. 5

 

        148. HCL nr. 148 din 30.11.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        149. HCL nr. 149 din 30.11.2011

            Privind dizolvarea ºi lichidarea S.C. „WWE - Roman” S.R.L.

 

        150. HCL nr. 150 din 30.11.2011

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        151. HCL nr. 151 din 30.11.2011

            Privind anularea unor obligaþii fiscale accesorii administrate de cãtre Direcþia Impozite ºi Taxe Locale Roman

 

        152. HCL nr. 152 din 19.12.2011

            Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

        153. HCL nr. 153 din 19.12.2011

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        154. HCL nr. 154 din 19.12.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 18 / 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

 

        155. HCL nr. 155 din 19.12.2011

            Privind schimbarea destinaþiei unui imobil

 

        156. HCL nr. 156 din 19.12.2011

            Privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 112/22.09.2011

 

        157. HCL nr. 157 din 19.12.2011

            Privind preluarea fãrã platã, de cãtre Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Roman, a unei autospeciale scoase din funcþiune de la Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã

 

        158. HCL nr. 158 din 19.12.2011

            Privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta „Precolectarea, colectarea ºi transportul deºeurilor municipale, inclusiv ale deºeurilor toxice periculoase din deºeurile menajere, cu excepþia celor cu regim special” - în localitatea Roman, judeþul Neamþ

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        159. HCL nr. 159 din 19.12.2011

            Privind modificarea H.C.L. nr. 143/2010 privind aprobarea organigramei, a statelor de funcþii ºi a numãrului de posturi ale Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3    Anexa nr. 4

 

        160. HCL nr. 160 din 19.12.2011

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a Listei obiectivelor de investiþii finanþate din bugetul de dezvoltare ºi a bugetului de venituri proprii al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

                Anexa nr. 1    Anexa nr. 2    Anexa nr. 3

 

        161. HCL nr. 161 din 19.12.2011

            Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

                Anexa

 

        162. HCL nr. 162 din 19.12.2011

            Privind aprobarea concesionãrii ºi închirierii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        163. HCL nr. 163 din 19.12.2011

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        164. HCL nr. 164 din 19.12.2011

            Privind aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local

 

        165. HCL nr. 165 din 19.12.2011

            Privind preluarea în administrare a unui teren

                Anexa

 

 

 

Sari la conținut