HCL nr. 147 din 27.06.2018

0
HCL nr. 147 din 27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 147 din 27.06.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11076 din 11.06.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11077 din 11.06.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică şi de Investiţii;

Văzând avizul favorabil nr. 75 din 27.06.2018 al comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 147 din 27.06.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 12313 din 27.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman:

Luând în considerare prevederile art. 8, lit. ”j”, din Legea nr. 51/2006R a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 26, alin. 1, lit. ”c”, alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 101/2006R a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 484, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 174/09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman, care va avea următorul cuprins:
Art. 2. – Cuantumul taxei speciale de salubrizare începând cu 01.07.2018 va fi următorul:

  1. utilizatorii persoane fizice asociate – 15,00 lei / persoană/lună;
  2. utilizatorii persoane fizice din gospodarii individuale – 20,00 lei/persoană/lună;
  3. utilizatorii persoane juridice – 500 lei/tonă.

Art. 2 Se aprobă modificarea alin. 4 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 174/09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman, care va avea următorul cuprins:

„ (4) În consecinţă, se impune instituirea taxei speciale de salubrizare după cum urmează:

  • utilizatorii persoane fizice asociate – 15,00 lei/luna/persoană;
  • utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale – 20,00 lei/luna/persoană;
  • utilizatorii persoane juridice – 500,00 lei/tonă. ”

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 5, alin. 1, din H.C.L. nr. 174/09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman şi a alin. 12 din anexa nr. 1 a aceleiași hotărâre, care vor avea următorul conţinut:

„Taxa specială de salubrizare se datorează lunar, cu termen de plată ultima zi lucrătoare din lună.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 174/09.11.2015 rămân neschimbate.

Art. 5 

  1. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.
  2. Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU