HCL nr. 96 din 26.05.2020

0
HCL nr. 96 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 96 din 26.05.2020

privind acordarea unui mandat special

Examinând referatul de aprobare nr. 9378 din 15.05.2020 al domnului Lucian-Ovidiu Micu – primarul al Municipului Roman, întocmit în baza solicitării înregistrate cu nr. 471/9372/14.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, precum și raportul de specialitate nr. 9440 din 18.05.2020 al Biroului Monitorizare mediu;

Văzând avizul de legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 22.05.2020 al Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 97 din 22.05.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile art. 8, alin. (3), lit. d^2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 13, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;
  • prevederile art. 20, alin. (4) și ale art. 16, alin. (3), lit. d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (7), lit. n), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Roman, domnul Dan Felician Ioniță, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, să voteze, în numele Municipiului Roman, pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 159/1035/04.04.2018 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, conform modelului prevăzut în anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU