HCL nr. 022 din 31.01.2019

0
HCL nr. 022 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 22 din 31.01.2019

privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1735 din 28.01.2019 iniţiată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1736 din 28.01.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică şi Investiţii;

Văzând avizul favorabil nr. 10 din 31.01.2019 al Comisiei pentru BugetFinanţe, avizul favorabil nr. 22 din 31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

În baza Contractului de concesiune nr. 3143 din 18.02.2009 pentru concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, încheiat cu operatorul S.C. ROSSAL S.R.L. Roman;

Având în vedere solicitarea de modificare a tarifelor înaintată de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman sub nr. 878/15.01.2019;

Văzând prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea tarifelor practicate de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman în baza Contractului nr. 3143 din 18.02.2009 pentru Concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data de 01.02.2019, dată la care H.C.L. nr. 85 din 29.03.2018 se abrogă.

Art. 3 S.C. ROSSAL S.R.L. Roman şi Municipiul Roman prin aparatul de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU