HCL nr. 143 din 19.06.2019

0
HCL nr. 143 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 143 din 19.06.2019

privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizarea localităților din Județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11361/13.06.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 11632 din 13.06.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 54 din 19.06.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 143 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 74/2018, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006R, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităților, precum și ale art. 16, alin. (3) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 22, alin. (4) din Legea nr. 51/2006R a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36, alin. 2, lit. d) și alin. 6, lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001R a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se avizează, în vederea aprobării în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă un mandat special dlui Dan-Felician Ioniță, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în xxxxx, str. xxxxxxxx, xxxxxx, în calitate de reprezentant al municipiului Roman în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, să voteze în numele municipiului Roman aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț, în forma avizată potrivit art. 1.

Art. 3 În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 160/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU