HCL nr. 113 din 20.05.2021

0
HCL nr. 113 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 113 din 20.05.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii portabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 32.645 din 04.05.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 32.925 din 05.05.2021 întocmit de către Biroul Monitorizare mediu;

Văzând avizul de legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 18.05.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 122 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerile art. 59, alin. (1), lit. „a”, „d” – „g” din Legea nr. 211/2011R privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale art. 139, art. 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare pentru aderarea Municipiului Roman la campania națională “ROMÂNIA RECICLEAZĂ”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU