HCL nr. 202 din 14.09.2022

0
HCL nr. 202 din 14.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 202 din 14.09.2022

privind aprobarea proiectului

“ Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr.62949 din 12.09.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 63507 din 13.09.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor,

Văzând avizul de legalitate nr. 63701 din 13.09.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 115 din 14.09.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 224 din 14.09.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere următoarele:

  • Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență;
  • H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
  • Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A,
  • Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • – Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • – Prevederile Ordonanței Guvernului României nr.2/2021, privind depozitarea deșeurilor.

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” în vederea participării la apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare pentru proiectul „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” cu privire la necesitatea, oportunitatea și potentialul economic al investiției, precum și numărul de locuitori deserviți de obiectivul de investiții finanțat, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman”, în cuantum de 778.720 euro fără TVA, respectiv 3.830.913,04 lei fără TVA. Valoarea TVA aferentă acestor cheltuieli se va suporta de la bugetul de stat. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Se aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului Roman a sumelor reprezentând cheltuielile neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman”, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul;

(3) Fondurile necesare pentru acoperirea valorii neeligibile a proiectului, a cheltuielilor de mentenanță și a celor conexe care pot să apară pe durata implementării proiectului, precum şi cele necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor, vor fi prevăzute în bugetele locale ale Municipiului Roman.

Art. 4. Se aprobă asigurarea și susținerea cheltuielilor de mentenanță a investiției aferente proiectului „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

Art. 6. Se imputerniceste primarul Municipiului Roman, dnul LEONARD ACHIRILOAEI sa reprezinte Municipiul Roman in relatia cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, toate documentele necesare depunerii şi contractși implementării proiectului.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul Proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • Instituției Prefectului Neamț.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0