HCL nr. 280 din 25.11.2021

  0
  365

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 280 din 25.11.2021

  privind ajustarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 89425 din 17.11.2021 iniţiat de către dnul George-Alexandru Bălan – consilier local, precum şi raportul comun de specialitate nr. 89825 din 18.11.2021 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 90539 din 19.11.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 128 din 23.11.2021 al Comisiei Buget – Finanțe, precum și avizul favorabil nr. 305 din 23.11.2021 al Comisiei Juridice;

  În baza Contractului de concesiune nr. 3143 din 18.02.2009 pentru concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, încheiat cu operatorul S.C. ROSSAL S.R.L. Roman;

  Având în vedere solicitările de ajustare a tarifelor pentru salubrizare stradală înaintată de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman nr. 3492/02.09.2021 și nr. 4600/15.11.2021 și înregistrate la Primăria municipiului Roman cu nr. 66371/02.09.2021, respectiv nr. 88800/15.11.2021;

  Văzând prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

  Având în vedere prevederile art. 129 si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare stradală practicate de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman în baza Contractului nr. 3143 din 18.02.2009 pentru Concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data de 01.12.2021, dată la care H.C.L. nr. 22 din 31.01.2019 se abrogă.

  Art. 3 S.C. ROSSAL S.R.L. Roman şi Municipiul Roman prin aparatul de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț CORBU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU