HCL nr. 107 din 28.04.2021

0
HCL nr. 107 din 28.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 107 din 28.04.2021

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMȚ” in vederea exercitarii votului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 31570 din 26.04.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de specialitate nr. 31813 din 27.04.2021 întocmit de către Direcția Tehnica si Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 32076 din 27.04.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 38 din 28.04.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul nr. 116 din 28.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere convocatorul transmis de A.D.I. ECONEAMȚ pentru ședința A.G.A. din data de 29.04.2021, ora 1400, înregistrat la Primăria municipiului Roman cu nr. 31551/26.04.2021;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 129, alin. 2, lit. „d” si alin. 7, lit. n) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 , ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”ECONEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, împotriva aprobării Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”.

Art. 2 În situația în care reprezentantul municipiului Roman se afla în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, devin incidente prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 42/2021, cu modificările ulterioare.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre A.D.I. ECONEAMȚ, precum și autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Constantin SAMSON

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU