HCL nr. 204 din 30.09.2021

0
HCL nr. 204 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 204 din 30.09.2021

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activitățile serviciului public de salubritate stradală în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72093 din 22.09.2021 inițiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate comun nr. 72290 din 23.09.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică –Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72965 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 38 din 28.09.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 220 din 28.09.2021 al Comisiei Juridice;

Ca urmare a notei de control încheiată de A.N.R.S.C., la sediul S.C. ROSSAL SRL și înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 20685/.2020;

Având în vedere prevederile:

  • art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006 Republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 6 alin. (1) din Legea 101/2006 Republicată – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcinicadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
  • art. 10 alin (3) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
  • anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 89/2006 privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Regulamentului pentru concesionarea prin licitatie publica a Serviciului Public de Salubritate.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin (7) lit. n) și s), ale art. 139, art. 196, alin. (1) lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă caietul de sarcini pentru serviciul public de salubrizare – activitatea privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice în
municipiul Roman, conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 2 Se aprobă caietul de sarcini pentru serviciul public de salubrizare – activitatea privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Roman, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 89 din 28.09.2006 privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului
pentru concesionarea prin licitaţie publică a Serviciului Public de Salubritate, se abrogă;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU