HCL nr. 205 din 30.09.2021

0
HCL nr. 205 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 205 din 30.09.2021

privind aprobarea caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare – activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72096 din 22.09.2021 inițiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate comun nr. 72293 din 23.09.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică –Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 28.09.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 221 din 28.09.2021 al Comisiei Juridice;

Ca urmare a adresei emise de A.N.R.S.C. sub nr. 906185/19.04.2021 și înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 33535/06.05.2021;

Având în vedere prevederile:

  • Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006 Republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 6 alin. (1) din Legea 101/2006 Republicată – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcinicadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
  • art. 10 alin (3) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin (7) lit. n) și s), ale art. 139, art. 196, alin. (1) lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă caietul de sarcini pentru serviciul de salubrizare – activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Roman, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU