HCL nr. 13 din 31.01.2018

0
HCL nr. 13 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 13 din 31.01.2018

privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

Consiliul Local al Municipiului Roman întrunit în şedinţă la data de 31.01.2018

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 162 din 12.10.2015 precum și Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. 3 din 11.11.2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, Judeţul Neamţ;
  • prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c), f) și g) și ale art. 13, alin. 1), lit. b) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor republicată;
  • prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Acordului de parteneriat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”;
  • prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completările ulterioare;
  • adresa nr. 516/21.12.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” privind procedura de achiziție publică publicată în SEAP sub nr. 2.900/14.06.2017;

Examinând expunerea de motive nr. 1523/25.01.2018 a Primarului municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu; precum şi raportul de specialitate nr. 1526/25.01.2018 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii,
Văzând avizul favorabil nr. 5 din 31.01.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 13 din 31.01.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. (14), precum și cele ale art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă atribuirea contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț către S.C. ROSSAL S.R.L., ofertant declarat câștigător ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică.
Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț.
Art. 3 Se aprobă redevența și tarifele aferente serviciilor prestate de operator conform anexei nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Roman în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” – d-nul Dan Felician Ioniţă, să voteze, în numele Municipiului Roman, aprobarea atribuirii și încheierii contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț.
Art. 5 Secretarul Municipiului Roman va asigura aducerea la cunoștință publică precum și comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU