HCL nr. 146 din 30.06.2021

0
HCL nr. 146 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 146 din 30.06.2021

privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 42567/07.06.2021 al Primarului municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 42627/07.06.2021 al Direcției Tehnice și de investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 33 din 28.06.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 155 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț;
  • prevederile art. 8, alin. (3), lit. d^2) și lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c), art. 13, alin (1), lit. b) și ale art. 20, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;
  • H.C.J. nr. 79/22.04.2021 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov;
  • Solicitarea de modificare a tarifelor nr. 1977/19.05.2021 a S.C. Rossal S.R.L., respectiv Referatul nr. 294/20.05.2021 al A.D.I. „ECONEAMȚ”;
  • prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 159/1035 din 04.04.2018;

În temeiul dispozițiilor 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. m), art. 129, alin. 2, lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 139, art. 140, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă un mandat special reprezentantului municipiului Roman în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele municipiului Roman, pentru încheierea actului adițional nr. 5 la contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativteritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț nr. 159/1035/2018 conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa nr. 1 REDEVENȚA ȘI TARIFELE prevăzută la art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autoriatăților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU