HCL nr. 68 din 30.03.2023

0
HCL nr. 68 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 68 din 30.03.2023
privind aprobarea inițierii demersurilor de aplicare la Programul RO –„Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” și a propunerii de parteneriat cu operatorul SC Rossal SRL Roman pentru realizarea unui studiu de oportunitate referitor la închiderea depozitul temporar din str. Colectorului, nr. 31

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând: Referatul de aprobare nr. 22.208 din 21.03.2023 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și Raportul de specialitate nr.22.226 din 21.03.2023 întocmit de Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 42 din 28.03.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 72 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Ghidul solicitantului pentru Programul RO – Mediu – ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”;

În temeiul art.129 alin.(2) lit. c) și e), coroborat cu alin. (9) lit. a, art.139 alin.(3) lit. f), art.154 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se aprobă inițierea demersurilor Municipiului Roman de aplicare la Programul RO-MEDIU „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – Apelul de proiecte „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” implementat în România de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Operator de Program.

ART. 2 Se aprobă propunerea de parteneriat, conform modelului anexă, cu operatorul de salubritate SC Rossal SRL Roman, în vederea realizării studiului de oportunitate care să stabilească soluția tehnică legală și optimă pentru închiderea depozitului temporar din str. Colectorului, nr. 31, precum și costurile acesteia.

ART. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

ART. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0