HCL nr. 042 din 25.02.2021

  0
  347

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 42 din 25.02.2021

  privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMȚ”

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 11514 din 15.02.2021 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 11583 din 16.02.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 23.02.2021 al Comisiei pentru administrația publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 42 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere :

  • prevederile H.C.L. nr. 93 din 06.08.2013 prin care domnul Dan Felician Ioniță, Director Tehnic în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman a fost desemnat reprezentant al municipiului Roman la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMȚ”;
  • dispozițiile Încheierii nr. 419 din 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria Roman, în dosar nr. 5709/291/2019 privind validarea primarului Municipiului Roman;
  • art. 10, alin. 8 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

  În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 132, art. 139, art. 140, alin. 1, art. 155, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Roman, domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, să reprezinte Municipiul Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMȚ”.

  Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman, dnul Leonard Achiriloaei să semneze în numele unității administrativ-teritoriale toate actele necesare înregistrării modificărilor actelor constitutive.

  Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, dnul Leonard Achiriloaei să desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale municipiul Roman în vederea participării la ședințele Adunării Generale a Asociației și ale Consiliului de Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul municipiului Roman nu poate participa.

  Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 din H.C.L. nr. 93 din 06.08.2013 se abrogă.

  Art. 5 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 6 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU