HCL nr. 272 din 28.11.2022

0
HCL nr. 272 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 272 din 28.11.2022
privind ajustarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 85228 din 23.11.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 86230 din 23.11.2022 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 150 din 25.11.2022 al Comisiei buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 303 din 25.11.2022 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare Contractul de concesiune nr. 3143 din 18.02.2009 pentru concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, încheiat cu operatorul S.C. ROSSAL S.R.L. Roman;

Având în vedere solicitarea de ajustare a tarifelor pentru salubrizare stradală înaintată de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman nr. 3657 din 15.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 64668/19.09.2022;

Văzând prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, în vigoare la data depunerii cererii privind ajustarea tarifelor pentru salubrizarea stradală în municipiul Roman;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1), lit. „d” , ale art. 139, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare stradală practicate de S.C. ROSSAL S.R.L. Roman în baza Contractului nr. 3143 din 18.02.2009 pentru Concesionarea Serviciului Public de Salubrizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data de 01.12.2022, dată la care H.C.L. nr. 280 din 25.11.2021 se abrogă.

Art. 3. S.C. ROSSAL S.R.L. Roman şi Municipiul Roman prin aparatul de specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0