HCL nr. 206 din 30.09.2021

0
HCL nr. 206 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 206 din 30.09.2021

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72099 din 22.09.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate comun nr. 72294 din 23.09.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 40 din 28.09.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 222 din 28.09.2021 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile:

  • Art.8, alin (1) și alin (3) lit i, din Legea nr. 51/2006R – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț – Anexa la Hotărârea nr. 143/19.06.2019;
  • art.6, alin (1) din Legea 101/2006R – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare ;
  • art.1, din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015, din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
  • art.10 alin .(3) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În temeiul art. 129, alin 2, lit. d), alin (7) lit. n) și s), ale art. 139, art. 196, alin (1), lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al municipiului Roman, conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri se completează corespunzător cu dispozițiile H.C.L. nr. 143/19.06.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț.

Art. 3 În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 9 din 28.01.2016.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU