16.6 C
Roman
16 aprilie 2024

H.C.L. – 2010

H.C.L. - 2010

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2010

 

        1. HCL 1 din 12.01.2010

            Privind aprobarea unui parteneriat, în scopul realizãrii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Neamþ"

                Anexa

 

        2. HCL 2 din 12.01.2010

            Privind punerea la dispoziþia proiectului "Extinderea ºi modernizarea sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare în judeþul Neamþ" a terenurilor pentru construcþia/modernizarea/reabilitarea noilor investiþii aferente obiectului de investiþii "Extinderea ºi modernizarea sistemului de canalizare în judeþul Neamþ - Aglomerarea Roman"

                Anexa

 

        3. HCL 3 din 12.01.2010

            Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiþii "Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaþi în situaþii de risc în Municipiul Roman"

 

        4. HCL 4 din 12.01.2010

            Privind aprobarea contractului privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fãrã stãpân din Municipiul Roman, cãtre S.C. "MUNICIPAL LOCATO SERV" S.A. Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        5. HCL 5 din 28.01.2010

            Privind aprobarea concesionãrii ºi închirierii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        6. HCL 6 din 28.01.2010

            Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

        7. HCL 7 din 28.01.2010

            Privind aprobarea modificãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 43 din 26.05.2005

 

        8. HCL 8 din 28.01.2010

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 116 din 18.06.2009 privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

 

        9. HCL 9 din 28.01.2010

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        10. HCL 10 din 28.01.2010

            Privind aprobarea modificãrii anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 105/28.11.2002 privind aprobarea listei spaþiilor comerciale sau de prestãri servicii ce urmeazã a fi vândute în condiþiile Legii nr. 550/2002

 

        11. HCL 11 din 28.01.2010

            Privind aprobarea unei asocieri cu Judeþul Neamþ în vederea construirii unei noi clãdiri a Muzeului de ªtiinþele Naturii Roman

                Anexa

 

        12. HCL 12 din 28.01.2010

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Construire Muzeu de ªtiinþe ale Naturii în municipiul Roman"

 

        13. HCL 13 din 28.01.2010

            Privind aprobarea "Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sã obþinã calitatea de administrator de imobile la Asociaþiile de proprietari"

                Anexa

 

        14. HCL 14 din 28.01.2010

            Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluþie a tarifelor ºi taxelor, precum ºi a cofinanþãrii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Neamþ"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        15. HCL 15 din 28.01.2010

            Privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 211/17.12.2009

 

        16. HCL 16 din 28.01.2010

            Privind aprobarea unor taxe de concesiune

 

        17. HCL 17 din 28.01.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi

 

        18. HCL 18 din 28.01.2010

            Privind concesionarea unui spaþiu medical

                Anexa

 

        19. HCL 19 din 28.01.2010

            Privind numirea reprezentanþilor Consiliului Local Roman în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

 

        20. HCL 20 din 28.01.2010

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        21. HCL 21 din 15.02.2010

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        22. HCL 22 din 15.02.2010

            Privind aprobarea trecerii unui teren în administrarea Oficiului de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã - Neamþ

                Anexa

 

        23. HCL 23 din 15.02.2010

            Privind punerea la dispoziþia proiectului "Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Neamþ" a terenului pentru construcþia / extinderea / reabilitarea noilor investiþii aferente acestuia

                Anexa nr. 1

 

        24. HCL 24 din 15.02.2010

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        Raportul Primarului Municipiului Roman pe anul 2009 - prezentat la punctul 5 de pe ordinea de zi a ªedinþei extraordinare a Consiliului Local Roman din 15.02.2010

 

        25. HCL 25 din 11.03.2010

            Privind constatãrii încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

        26. HCL 26 din 11.03.2010

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        27. HCL 27 din 11.03.2010

            Privind acordarea de scutiri la impozitele pe clãdiri ºi teren pentru Fundaþia Umanitarã "PACEA" ºi C.A.R. Pensionari Roman

 

        28. HCL 28 din 11.03.2010

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        29. HCL 29 din 11.03.2010

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        30. HCL 30 din 11.03.2010

            Privind cofinanþarea proiectului "Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Neamþ"

 

        31. HCL 31 din 11.03.2010

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuinþelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, modificatã prin H.C.L. nr. 93/2009

 

        32. HCL 32 din 11.03.2010

            Privind darea în folosinþã gratuitã Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Neamþ a unui imobil

 

        33. HCL 33 din 11.03.2010

            Privind aprobarea Regulamentului de administrare ºi funcþionare a cimitirelor aparþinând Municipiului Roman ºi a tarifelor pentru concesionãri, servicii ºi taxe funerare în cimitirul Eternitatea din Municipiul Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        34. HCL 34 din 11.03.2010

            Privind aprobarea unor tarife

 

        35. HCL 35 din 11.03.2010

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        36. HCL 36 din 11.03.2010

            Privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2010, a listelor de investiþii din bugetul local, din fondul de rulment, taxe speciale ºi a bugetelor pe programe

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 1a

                Anexa nr. 1b

                Anexa nr. 1c

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 4a

                Anexa nr. 4b

                Anexa nr. 4c

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

                Anexa nr. 8

                Anexa nr. 9

 

        37. HCL 37 din 11.03.2010

            Privind aprobarea bugetului activitãþii generale pe anul 2010 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

                Anexa

 

        38. HCL 38 din 11.03.2010

            Privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

                Anexa

 

        39. HCL 39 din 11.03.2010

            Privind completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ, atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 650/2007

                Anexa

 

        40. HCL 40 din 11.03.2010

            Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiþiei ºi a noilor valori ale bugetului proiectului: "Reabilitarea, modernizarea ºi echiparea clãdirii destinate serviciilor sociale în municipiul Roman"

 

        41. HCL 41 din 26.03.2010

            Privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa

 

        42. HCL 42 din 26.03.2010

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        43. HCL 43 din 26.03.2010

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        44. HCL 44 din 26.03.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodãire, întreþinere, curãþenie ºi esteticã în Municipiul Roman

 

        45. HCL 45 din 26.03.2010

            Privind executarea lucrãrilor de intervenþie în vederea creºterii performanþelor energetice a blocurilor de locuinþe

 

        46. HCL 46 din 26.03.2010

            Privind aprobarea majorãrii capitalului social al S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 

        47. HCL 47 din 26.03.2010

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        48. HCL 48 din 22.04.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local ºi ai agenþilor economici în Consiliile de Administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt din Municipiul Roman

 

        49. HCL 49 din 22.04.2010

            Privind modificarea Regulamentului de administrare ºi funcþionare a cimitirelor aparþinând Municipiului Roman aprobat prin H.C.L. nr. 33/2010

 

        50. HCL 50 din 22.04.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 138/18.09.2008 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

 

        51. HCL 51 din 22.04.2010

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa nr. 1

 

        52. HCL 52 din 22.04.2010

            Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de Evaluare ºi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

                Anexa nr. 1

 

        53. HCL 53 din 22.04.2010

            Privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Microhidrocentralã pe râul Moldova, Municipiul Roman"

 

        54. HCL 54 din 28.05.2010

            Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

 

        55. HCL 55 din 28.05.2010

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        56. HCL 56 din 28.05.2010

            Privind completarea H.C.L. nr. 32/2010, privind darea în folosinþã gratuitã Inspectoratului de Jandarmi Neamþ a unui imobil

 

        57. HCL 57 din 28.05.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 209/2009 privind stabilirea taxelor ºi impozitelor locale pe anul 2010

 

        58. HCL 58 din 28.05.2010

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        59. HCL 59 din 28.05.2010

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa

 

        60. HCL 60 din 28.06.2010

            Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

        61. HCL 61 din 28.06.2010

            Privind validarea unui mandat de consilier

 

        62. HCL 62 din 28.06.2010

            Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        63. HCL 63 din 28.06.2010

            Privind aprobarea trecerii unui teren din administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman în administrarea Consiliului Local Roman

                Anexa

 

        64. HCL 64 din 28.06.2010

            Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                Anexa

 

        65. HCL 65 din 28.06.2010

            Privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

                Anexa

 

        66. HCL 66 din 28.06.2010

            Privind aprobarea Regulamentului de soluþionare a cererilor ºi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        67. HCL 67 din 28.06.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind aprobarea funcþiilor publice, organigramei, statului de funcþii ºi numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman ºi serviciilor subordonate descentralizate

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

 

        68. HCL 68 din 28.06.2010

            Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Serviciului de Transport în Regim de Taxi ºi a Serviciului de Transport în regim de Închiriere

                Anexa

 

        69. HCL 69 din 28.06.2010

            Privind numirea reprezentanþilor Consiliului Local Roman în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman

 

        70. HCL 70 din 28.06.2010

            Privind schimbarea destinaþiei unor imobile

 

        71. HCL 71 din 28.06.2010

            Privind aprobarea unei taxe locale de utilizare a canalizaþiei subterane

 

        72. HCL 72 din 28.06.2010

            Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        73. HCL 73 din 28.06.2010

            Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

 

        74. HCL 74 din 28.06.2010

            Privind modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 192/2009 privind administrarea unui imobil

 

        75. HCL 75 din 28.06.2010

            Privind preluarea managementului asistenþei medicale din municipiul Roman

 

        76. HCL 76 din 16.07.2010

             Privind actualizarea Programului Local multianual privind creºterea performanþei energetice la blocurile de locuinþe din municipiul Roman, reactualizat pânã în luna iunie 2010

                  Anexa

 

        77. HCL 77 din 16.07.2010

             Privind stabilirea denumirii unor strãzi

                  Anexa

 

        78. HCL 78 din 16.07.2010

             Privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinþã gratuitã potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã

                  Anexa nr. 1

                  Anexa nr. 2

 

        79. HCL 79 din 16.07.2010

             Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                  Anexa

 

        80. HCL 80 din 16.07.2010

             Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                  Anexa

 

        81. HCL 81 din 16.07.2010

             Privind modificarea H.C.L. nr. 209/17.12.2009 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2010

 

        82. HCL 82 din 16.07.2010

             Privind aprobarea dãrii în administrare a unor autovehicule

                  Anexa

 

        83. HCL 83 din 16.07.2010

             Privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care au obþinut calificativul "Admis" la examenul de atestare în calitatea de administrator de imobile la asociaþiile de proprietari

                  Anexa

 

        84. HCL 84 din 16.07.2010

             Privind numirea membrilor Consiliului de Administraþie al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

 

        85. HCL 85 din 16.07.2010

             Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiþii

 

        86. HCL 86 din 16.07.2010

             Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                  Anexa

 

        87. HCL 87 din 16.07.2010

             Privind rectificarea bugetului activitãþii generale pe anul 2010 al S.C. Municipal Locato Serv S.R.L. Roman

                  Anexa

 

        88. HCL 88 din 16.07.2010

             Privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

                  Anexa

 

        89. HCL 89 din 02.08.2010

            Privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate al Primarului ºi serviciilor publice de interes local subordonate

                Anexa nr. 1        Anexa nr. 2        Anexa nr. 3        Anexa nr. 4        Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6        Anexa nr. 7        Anexa nr. 8        Anexa nr. 9        Anexa nr. 10

                Anexa nr. 11      Anexa nr. 12      Anexa nr. 13      Anexa nr. 14

 

        90. HCL 90 din 02.08.2010

              Privind aprobarea traseului variantei de ocolire Roman

 

        91. HCL 91 din 02.08.2010

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiþiei ºi a noilor valori ale bugetului proiectului: "Reabilitarea, modernizarea ºi echiparea clãdirii destinate serviciilor sociale în municipiul Roman"

 

        92. HCL 92 din 02.08.2010

              Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa

 

        93. HCL 93 din 07.09.2010

              Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

        94. HCL 94 din 07.09.2010

              Privind validarea unui mandar de consilier

 

        95. HCL 95 din 07.09.2010

              Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier

 

        96. HCL 96 din 07.09.2010

              Privind validarea unui mandat de consilier

 

        97. HCL 97 din 07.09.2010

              Privind aprobarea unei documentaþii de urbanism

 

        98. HCL 98 din 07.09.2010

              Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                Anexa

 

        99. HCL 99 din 07.09.2010

              Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

                Anexa

 

        100. HCL 100 din 07.09.2010

              Privind aprobarea Actului Constitutiv modificat al Companiei Judeþene Apa Serv S.A. Neamþ

                Anexa

 

        101. HCL 101 din 07.09.2010

              Privind modificarea ºi completarea actului constitutiv ºi statutului Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "AQUA Neamþ"

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

 

        102. HCL 102 din 07.09.2010

              Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Roman în Adunarea Generalã a Asociaþilor la Societatea Comercialã "WWE - Roman S.R.L."

 

        103. HCL 103 din 07.09.2010

              Privind acceptarea sponsorizãrii / donaþiei S.C. Hidroelectrica S.A. Bucureºti cãtre Municipiul Roman, judeþul Neamþ, pentru lucrãri de refacere a infrastructurii grav afectate de calamitãþi naturale în Judeþul Neamþ, în perioada iunie-august 2010

                 Anexa

 

        104. HCL 104 din 07.09.2010

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai invetsiþiei ºi a noilor valori ale bugetului proiectului: "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Municipiului Roman - zonele Scuar Hotel, Pietonal ªtefan cel Mare, Centru istoric urban ªtefan cel Mare, Cartierele Favorit ºi Cuza-Vodã"

 

        105. HCL 105 din 07.09.2010

              Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiþiei ºi a noilor valori ale bugetului proiectului "Creºterea siguranþei ºi prevenirea criminalitãþii în municipiul Roman"

 

        106. HCL 106 din 07.09.2010

              Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentã locuinþelor A.N.L. din str. ªtefan cel Mare, bl. 15, sc. C, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 152/1998/R

 

        107. HCL 107 din 07.09.2010

              Privind rectificarea bugetului local al municipiului Roman pe anul 2010

                Anexa

                Notã justificativã privind selectarea procedurii de achiziþie publicã pentru execuþia lucrãrii: Refacere infrastructurã afectatã

 

        108. HCL 108 din 07.09.2010

              Privind aprobarea dãrii în administrare a Lacului de Agrement din Parcul Municipal Roman

 

        109. HCL 109 din 07.09.2010

              Privind modificarea H.C.L. nr 84/2010 privind numirea membrilor Consiliului de Administraþie al Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

 

        110. HCL 110 din 07.09.2010

              Privind readucerea la starea iniþialã a suprafeþelor afectate în urma lucrãrilor executate pentru: branºamente, racorduri, reparaþii planificate sau accidentale pe drumurile publice de cãtre Serviciul Public de Gospodãrire Comunalã al Municipiului Roman

 

        111. HCL 111 din 07.09.2010

              Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea ºi desfãºurarea activitãþilor comerciale ºi de prestãri servicii în Municipiul Roman

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

                Anexa nr. 4

                Anexa nr. 5

                Anexa nr. 6

                Anexa nr. 7

                Anexa nr. 8

                Anexa nr. 9

 

        112. HCL 112 din 07.09.2010

              Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        113. HCL 113 din 07.09.2010

              Privind schimbarea destinaþiei unui imobil

 

        114. HCL 114 din 07.09.2010

              Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                Anexa nr. 1

                Anexa nr. 2

                Anexa nr. 3

 

        115. HCL 115 din 07.09.2010

              Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenþi investiþiei, a planului anual de evoluþie a tarifelor ºi taxelor precum ºi a cofinanþãrii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Neamþ"

                Anexa

 

        116. HCL 116 din 07.09.2010

              Privind aprobarea unui contract de sponsorizare

                Anexa

 

        117. HCL 117 din 07.09.2010

              Privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local în Consiliile de Administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt din Municipiul Roman

                Anexa

 

        Raport de activitate al S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman pentru perioada ianuarie-iunie 2010

 

        Raport de activitate al S.C. ACVASERV S.R.L. Roman la 30.06.2010

 

        Raport de activitate al C.J. APASERV S.A. NEAMÞ

 

        118. HCL 118 din 23.09.2010

                Privind privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru proiectul: "Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman"

 

        119. HCL 119 din 23.09.2010

                Privind privind modificarea H.C.L. nr. 89 din 02.08.2010 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate al Primarului ºi serviciilor publice de interes local subordonate

                 Anexa nr. 1

                 Anexa nr. 2

                 Anexa nr. 3

                 Anexa nr. 4

                 Anexa nr. 5

                 Anexa nr. 6

 

        120. HCL 120 din 23.09.2010

                Privind privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Microhidrocentralã pe râul Moldova, municipiul Roman"

 

        121. HCL 121 din 23.09.2010

                Privind privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        122. HCL 122 din 23.09.2010

                Privind privind modificarea bugetului local pe anul 2010 şi a listelor de investiţii din bugetul local

                 Anexa nr. 1

                 Anexa nr. 2

                 Anexa nr. 3

 

        123. HCL 123 din 23.09.2010

                Privind aprobarea Studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Neamþ"

                  Anexa nr. 1 ºi Anexa nr. 2

 

        124. HCL 124 din 23.09.2010

                Privind acordarea unui mandat special de reprezentare

 

        125. HCL 125 din 18.10.2010

                Privind aprobarea Planului Urbanistic General ºi a Regulamentului Local de Urbanism

 

        126. HCL 126 din 18.10.2010

                Privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului

 

        127. HCL 127 din 18.10.2010

                Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                    Anexa

 

        128. HCL 128 din 18.10.2010

                Privind aprobarea modificãrii anexei 1 la Hotãrârea Consiliului Local nr. 78 din 16.07.2010 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinþã gratuitã potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constuirea unei locuinþe proprietate personalã

 

        129. HCL 129 din 18.10.2010

                Privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã a unor terenuri

 

        130. HCL 130 din 18.10.2010

                Privind aprobarea dezmembrãrii unui teren

 

        131. HCL 131 din 18.10.2010

                Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii

                    Anexa

 

        132. HCL 132 din 18.10.2010

                Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri

                    Anexa

 

        133. HCL 133 din 18.10.2010

                Privind aprobarea Contractului-cadru de atribuire în gestiune delegatã a transportului public în regim taxi ºi în regim de închiriere, a Caietului de sarcini cadru pentru atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport în regim de taxi ºi în regim de închiriere ºi componenþa Comisiei speciale pentru încheirea contractelor de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport public în regim de taxi ºi în regim de închiriere

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

 

        134. HCL 134 din 18.10.2010

                Privind numirea membrilor Comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunãrilor publice în municipiul Roman

 

        135. HCL 135 din 18.10.2010

                Privind aprobarea traseului variantei de ocolire Roman

                    Anexa

 

        136. HCL 136 din 18.10.2010

                Privind aprobarea concesiunii serviciului public de salubritate - componenta "Depozitarea controlatã a deºeurilor municipale" - în localitatea Roman, judeþul Neamþ

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

 

        137. HCL 137 din 18.10.2010

                Privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a aparatului de specialitate ºi a serviciilor publice de interes local

                    Anexa

 

        138. HCL 138 din 18.10.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înfiinþarea ºi atribuþiile Autoritãþii de Autorizare, parte componentã a Compartimentului transport public local

                    Anexa

 

        139. HCL 139 din 18.10.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

                    Anexa

 

        140. HCL 140 din 18.10.2010

                Privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2011

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

 

        141. HCL 141 din 18.10.2010

                Privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2011 pentru locuinþa de domiciliu ºi terenul aferent acesteia a unor persoane

 

        142. HCL 142 din 18.10.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

        143. HCL 143 din 18.10.2010

                Privind aprobarea organigramei ºi a statelor de funcþii ale Spitalului Municipal de Urgenþã Roman

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3a

                    Anexa nr. 3b

 

        144. HCL 144 din 18.10.2010

                Privind aprobarea bugetului la Spitalul Municipal de Urgenþã Roman pe perioada iulie-decembrie 2010

                    Anexa - partea I

                    Anexa - partea II

 

        145. HCL 145 din 18.10.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 187 din 15.12.2008 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înfiinþãrii S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

 

        146. HCL 146 din 18.10.2010

                Privind completarea H.C.L. nr. 19 din 23.02.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Poliþiei Comunitare a Municipiului Roman

                    Anexa

 

        147. HCL 147 din 18.10.2010

                Privind aprobarea organizãrii "Cupei Muºatinilor" la fotbal-tenis

 

        148. HCL 148 din 29.10.2010

                Privind completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ, atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 650/2007

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

        149. HCL 149 din 29.10.2010

                Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                    Anexa

 

        150. HCL 150 din 29.10.2010

                Privind aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local

 

        151. HCL 151 din 12.11.2010

                Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman

                    Anexa

 

        152. HCL 152 din 12.11.2010

                Privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman ºi completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al municipiului Roman, judeþul Neamþ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 650/2007

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

 

        153. HCL 153 din 12.11.2010

                Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ºi a contractãrii finanþãrii pentru obiectivele de invetiþii din cadrul proiectului "Extinderea reþelelor de alimentare cu apã ºi a reþelelor de canalizare în municipiul Roman"

 

        154. HCL 154 din 12.11.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodãrire, întreþinere, curãþenie ºi esteticã în Municipiul Roman

 

        155. HCL 155 din 12.11.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

 

        156. HCL 156 din 12.11.2010

                Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        157. HCL 157 din 02.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 10 din 31.01.2003 privind darea în administrare a unei suprafeþe de teren

                    Anexa

 

        158. HCL 158 din 02.12.2010

                Privind aprobarea comodatãrii unui spaþiu

                    Anexa

 

        159. HCL 159 din 02.12.2010

                Privind aprobarea dãrii în administrare a Centrului de Primire Urgenþe cãtre Spitalul Municipal de Urgenþã Roman

 

        160. HCL 160 din 02.12.2010

                Privind reglementarea condiþiilor de punere pe piaþã a unor plante, produse ºi substanþe asimilate plantelor, substanþelor ºi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul municipiului Roman

 

        161. HCL 161 din 02.12.2010

                Privind aprobarea redenumirii unor unitãþi ºcolare din municipiul Roman

 

        162. HCL 162 din 02.12.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010 ºi a listelor de investiþii din bugetul local

                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

 

        163. HCL 163 din 02.12.2010

                Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 

        164. HCL 164 din 02.12.2010

                Privind aprobarea alocãrii fondurilor necesare finalizãrii unor lucrãri (consolidarea ºi repunerea în funcþiune a apartamentelor blocului de locuinþe nr. 15B din Aleea Revoluþiei, municipiul Roman, judeþul Neamþ)

 

        165. HCL 165 din 16.12.2010

                Privind aprobarea unor documentaþii de urbanism

        166. HCL 166 din 16.12.2010

                Privind aprobarea vânzãrii unor terenuri
                    Anexa

        167. HCL 167 din 16.12.2010

                Privind completarea H.C.L. nr. 60 din 18.07.2005
                    Anexa

        168. HCL 168 din 16.12.2010

                Privind aprobarea inventarului parþial al terenurilor proprietate privatã a municipiului Roman
                    Anexa

        169. HCL 169 din 16.12.2010

                Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru construcþii
                    Anexa

        170. HCL 170 din 16.12.2010

                Privind aprobarea contractului-cadru pentru închirierea spaþiilor aflate în administrarea Consiliului Local
                    Anexa
 

        171. HCL 171 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 140 din 18.10.2010 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2011

        172. HCL 172 din 16.12.2010

                Privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare ºi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
                    Anexa
 

        173. HCL 173 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Serviciului de transport în regim de Taxi ºi a Serviciului de transport în regim de închiriere

        174. HCL 174 din 16.12.2010

                Privind aprobarea menþinerii unei taxe de concesiune
 

        175. HCL 175 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 privind aprobarea funcþiilor publice, a organigramei, statelor de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi serviciile publice de interes local subordonate
                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

        176. HCL 176 din 16.12.2010

                Privind modificarea bugetului local pe anul 2010 ºi a listelor de investiþii din bugetul local
                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5

        177. HCL 177 din 16.12.2010

                Privind aprobarea unui act adiþional la contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare nr. 28 din 10.09.2009
                    Anexa
 

        178. HCL 178 din 16.12.2010

                Privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110/07.09.2010 privind readucerea la starea iniþialã a suprafeþelor afectate în urma lucrãrilor executate pentru: branºamente, racorduri, reparaþii planificate sau accidentale pe drumurile publice de cãtre Serviciul public de gospodãrire comunalã al Municipiului Roman

        179. HCL 179 din 16.12.2010

                Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

        180. HCL 180 din 16.12.2010

                Privind modificarea H.C.L. nr. 143/2010 privind aprobarea organigramei ºi a statelor de funcþii ale Spitalului Municipal de Urgenþã Roman
                    Anexa nr. 1

                    Anexa nr. 2

                    Anexa nr. 3

                    Anexa nr. 4

                    Anexa nr. 5
                    Anexa nr. 6

                    Anexa nr. 7
 

        181. HCL 181 din 16.12.2010

                Privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza Municipiului Roman, judeþul Neamþ, în categoria drumurilor comunale
                    Anexa
 

Sari la conținut