18.3 C
Roman
27 mai 2024

H.C.L. – 2004

H.C.L. - 2004

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2004

 1. HCL 01 din 29.01.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli în cadrul proiectului "Centru Pilot pentru formarea resurselor umane din mediul educational ce lucreazã cu elevi aflati in situatii defavorizate"

 2. HCL 02 din 29.01.2004
  Privind modificarea anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 49 / 29.05.2003 - Regulamentul privind transportul în regim de taxi


 3. HCL 03 din 29.01.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local


 4. HCL 04 din 29.01.2004
  Privind utilizarea fondului de rulment
 5. HCL 05 din 29.01.2004
  Privind aprobarea modelului abonamentului si al biletului valoric ce vor fi utilizate la Directia Administratiei Pietelor Bazar Obor Roman

 6. HCL 06 din 29.01.2004
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu


 7. HCL 07 din 29.01.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii


 8. HCL 08 din 29.01.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri

 9. HCL 09 din 29.01.2004
  Privind modificarea H.C.L. nr. 51 / 2003 privind impozitele si taxele locale si a H.C.L. nr. 82 / 2002
  privind delegarea unor atributii cãtre primarul municipiului Roman

 10. HCL 10 din 29.01.2004
  Privind aprobarea unor mãsuri privind utilizarea sigiliului Consiliului Local al Municipiului Roman cu stema României

 11. HCL 11 din 29.01.2004
  Privind transmiterea în folosintã gratuitã a unei suprafete de teren


 12. HCL 12 din 26.02.2004
  Privind aprobarea "ANEXEI nr. 16" - islazul comunal al municipiului Roman


 13. HCL 13 din 26.02.2004
  Privind darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetãrii si Tineretului si în folosinta Clubului Sportiv Scolar Roman a douã imobile si a terenului aferent acestora, situate în strada Stefan cel Mare nr. 274
 14. HCL 14 din 26.02.2004
  Privind stabilirea zonelor unde se vor reface fatadele unor imobile în anul 2004


 15. HCL 15 din 26.02.2004
  Privind aprobarea alocãrii unor fonduri din bugetul local


 16. HCL 16 din 26.02.2004
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu


 17. HCL 17 din 26.02.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 18. HCL 18 din 26.02.2004
  Privind aprobarea unor tarife


 19. HCL 19 din 26.02.2004
  Privind numirea a doi reprezentanti în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Roman


 20. HCL 20 din 25.03.2004
  Privind reglementarea unor actiuni desfãsurate în municipiul Roman de cãtre asociatii, fundatii
  sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial

 21. HCL 21 din 25.03.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 22. HCL 22 din 25.03.2004
  Privind modificarea H.C.L. nr. 51 din 26.06.2003 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2004
 23. HCL 23 din 25.03.2004
  Privind aprobarea preluãrii în domeniul public a unui imobil


 24. HCL 24 din 25.03.2004
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu


 25. HCL 25 din 25.03.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 26. HCL 26 din 25.03.2004
  Privind modificarea si completarea HCL nr. 18 din 26.02.2004 privind aprobarea unor tarife


 27. HCL 27din 25.03.2004
  Privind aprobarea asocierii Consiliului Local în scopul înfiintãrii unui magazin Economat

 28. HCL 28 din 25.03.2004
  Privind modificarea HCL nr. 18/29.03.2001 privind numirea Comisiei pentru Probleme de Apãrare
  si stabilirea atributiilor principale


 29. HCL 29 din 25.03.2004
  Privind modificarea HCL nr. 89 din 26.09.2002 privind numirea unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru indeplinirea functiei de administrator de imobil

 30. HCL 30 din 25.03.2004
  Privind aprobarea unor programe

 31. HCL 31 din 29.04.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local


 32. HCL 32 din 29.04.2004
  Privind modificarea Hotãrârii nr. 52/26.06.2003 privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numãrului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 33. HCL 33 din 29.04.2004
  Privind modificarea bugetului local

 34. HCL 34 din 29.04.2004
  Privind constituirea Comisei de avizare a cererilor de organizare a adunãrilor publice
  si stabilirea locurilor care cad sub incidenta art. 5 din Legea nr. 60/1991


 35. HCL 35 din 29.04.2004
  Privind aprobarea transmiterii în folosintã gratuitã cãtre Ministerul Educatiei si Cercetãrii
  a imobilelor - teren si constructii - reprezentând Scoala generalã nr. 2 Roman

 36. HCL 36 din 29.04.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 37. HCL 37 din 29.04.2004
  Privind aprobarea ocupãrii definitive si temporare a unor terenuri pentru instalare retele subterane

 38. HCL 38 din 14.05.2004
  Privind modificarea Hotãrârii nr. 52/26.06.2003 privind aprobarea functiilor publice, organigramei,
  statului de functii si numãrului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 39. HCL 39 din 14.05.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local


 40. HCL 40 din 27.05.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local


 41. HCL 41 din 27.05.2004
  Privind aprobarea preturilor pentru apã potabilã si apã uzatã practicate de cãtre "GOSCOM" S.A.


 42. HCL 42 din 27.05.2004
  Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 105 din 28.11.2002 privind aprobarea listei
  spatiilor comerciale sau de prestãri de servicii ce urmeazã a fi vândute în conditiile Legii nr. 550/2002

 43. HCL 43 din 27.05.2004
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu


 44. HCL 44 din 27.05.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii

 45. HCL 45 din 27.05.2004
  Privind transmiterea în administrarea "GOSCOM" S.A. Roman a unor investitii
  realizate de Consiliul Local Roman


 46. HCL 46 din 27.05.2004
  Privind transmiterea în folosintã gratuitã - pentru exploatare si întretinere - catre SC DISTRIGAZ NORD S.A. Sucursala Bacãu, a conductei de gaze naturale presiune medie de pe str. Bogdan Dragos

 47. HCL 47 din 27.05.2004
  Privind utilizarea sumei rãmase din utilizarea creditului bancar efectuat în anul 2003

 48. HCL 48 din 27.05.2004
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 10/30.01.2003 privind darea în administrare
  a unei suprafete de teren

 49. HCL 49 din 21.06.2004
  Privind alegerea comisiei de validare

 50. HCL 50 din 21.06.2004
  Privind validarea alegerii consilierilor locali

 51. HCL 51 din 21.06.2004
  Privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Roman


 52. HCL 52 din 21.06.2004
  Privind alegerea presedintelui de sedintã


 53. HCL 53 din 21.06.2004
  Privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman


 54. HCL 54 din 29.07.2004
  Privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 55. HCL 55 din 29.07.2004
  Privind validarea unui mandat de consilier

 56. HCL 56 din 29.07.2004
  Privind constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier


 57. HCL 57 din 29.07.2004
  Privind validarea unui mandat de consilier


 58. HCL 58 din 29.07.2004
  Privind constarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier


 59. HCL 59 din 29.07.2004
  Privind validarea unui mandat de consilier


 60. HCL 60 din 29.07.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 61. HCL 61 din 29.07.2004
  Privind aprobarea pretului pentru apã potabilã achizitionatã de la
  R.A.J.A.C. Iasi si livratã beneficiarilor din municipiul Roman

 62. HCL 62 din 29.07.2004
  Privind modificarea bugetului local
 63. HCL 63 din 29.07.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 64. HCL 64 din 29.07.2004
  Privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal

 65. HCL 65 din 29.07.2004
  Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a clãdirilor si terenului aferent unor centrale termice, precum si vânzarea acestora prin licitatie publicã
 66. HCL 66 din 29.07.2004
  Privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu


 67. HCL 67 din 26.08.2004
  Privind aprobarea unui Studiu de Fezabilitate

 68. HCL 68 din 26.08.2004
  Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numãrului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 69. HCL 69 din 26.08.2004
  Privind aprobarea schimbãrii destinatiei unor imobile, trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman si transmiterea lor în administrarea Goscom SA în vederea valorificãrii prin vânzare


 70. HCL 70 din 26.08.2004
  Privind trecerea unor imobile, în care functioneazã cabinete medicale înfiintate potrivit O.G. nr.124/1998, din proprietatea publicã în proprietatea privatã a municipiului Roman

 71. HCL 71 din 26.08.2004
  Privind modificarea si completarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii si a punctajelor aferente, aprobate prin HCL nr. 39 din 29.05.2003

 72. HCL 72 din 26.08.2004
  Privind aprobarea componentei comisiilor sociale pentru analizarea dosarelor si repartizarea locuintelor pentru tineret destinate închirierii - construite din fonduri ANL

 73. HCL 73 din 26.08.2004
  Privind, aprobarea repartizãrii locuintelor pentru tineret destinate închirierii


 74. HCL 74 din 26.08.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii


 75. HCL 75 din 26.08.2004
  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de salubritate
  din municipiul Roman


 76. HCL 76 din 30.08.2004
  Privind aprobarea divizãrii GOSCOM S. A. ROMAN


 77. HCL 77 din 30.08.2004
  Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Roman în Adunãrile Generale
  ale "TERMLOC" S. A. Roman si "SERVCOM" S. A. Roman

 78. HCL 78 din 30.08.2004
  Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005
 79. HCL 79 din 30.08.2004
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local


 80. HCL 80 din 30.08.2004
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 81. HCL 81 din 30.08.2004
  Privind modificarea HCL nr. 3 din 30.01.2003 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local
  în comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestãri servicii


 82. HCL 82 din 30.09.2004
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 83. HCL 83 din 30.09.2004
  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Roman
 84. HCL 84 din 30.09.2004
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 85. HCL 85 din 30.09.2004
  Privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu


 86. HCL 86 din 30.09.2004
  Privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri

 87. HCL 87 din 30.09.2004
  Privind aprobarea vânzarii unor terenuri
 88. HCL 88 din 30.09.2004
  Privind modificarea bugetului local

 89. HCL 89 din 30.09.2004
  Privind modificarea H.C.L. nr. 78 / 30.08.2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
  pentru anul 2005
 90. HCL 90 din 30.09.2004
  Privind modificarea HCL nr. 58 din 26.06.2003 privind reactualizarea unei comisii
 91. HCL 91 din 30.09.2004
  Privind modificarea HCL nr. 28 din 25.03.2004 privind numirea
  Comisiei pentru Probleme de Aparare si stabilirea atributiilor principale


 92. HCL 92 din 30.09.2004
  Privind modificarea HCL nr. 29 din 25.03.2004 privind numirea unei comisii de atestare a persoanelor fizice pentru indeplinirea functiei deadministrator de imobil


 93. HCL 93 din 30.09.2004
  Privind aprobarea repartizarii locuintelor pentru tineret destinate închirierii
 94. HCL 94 din 30.09.2004
  Privind modificarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 privind aprobarea regulamentului
  privind transportul în regim de taxi

 95. HCL 95 din 30.09.2004
  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului

  public de alimentare cu apa potabila si canalizare din municipiul Roman

 96. HCL 96 din 30.09.2004
  Privind modificarea HCL nr. 95/24.10.2002 de aprobare a cuantumului chiriilor pentru
  spatiile disponibile si terenurile aferente chioscurilor din incinta unitatilor de învatamânt


 97. HCL 97 din 30.09.2004
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 75 din 22.08.2002 privind aprobarea concesionarii
  activitatii de furnizare a agentului termic la unele institutii de învatamânt din municipiul Roman


 98. HCL 98 din 30.09.2004
  Privind modificarea HCL nr. 65 din 29.07.2004 privind aprobarea trecerii din domeniul public
  în domeniul privat al municipiului Roman a cladirilor si terenului aferent unor centrale termice,
  precum si vânzarea acestora prin licitatie publicã


 99. HCL 99 din 30.09.2004
  Privind modificarea HCL nr. 76 din 30.08.2004 privind aprobarea divizarii GOSCOM S. A. ROMAN
 100. HCL 100 din 28.10.2004
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 101. HCL 101 din 28.10.2004
  Privind aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE în vederea încheierii unei conventii cu Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Neamt pentru subventionarea cheltuielilor cu forta de munca efectuate în cadrul unui program care are ca scop executarea de lucrari si activitati de interes local
  pentru comunitatea locala
 102. HCL 102 din 28.10.2004
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 103. HCL 103 din 28.10.2004
  Privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri


 104. HCL 104 din 28.10.2004
  Privind aprobarea trecerii din administrarea "Goscom" S.A. Roman în administrarea Consiliului Local Roman a Centralei Termice nr. 7


 105. HCL 105 din 28.10.2004
  Privind aprobarea transmiterii unor imobile cu destinatie de locuinta aflate în proprietatea publica a municipiului Roman în administrarea Goscom S.A. Roman


 106. HCL 106 din 28.10.2004
  Privind aprobarea studiului de fezabilitate "Bloc Locuinte Sociale - str. Smirodava"


 107. HCL 107 din 28.10.2004
  Privind aprobarea procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru consumatorii "GOSCOM" S.A. Roman
 108. HCL 108 din 28.10.2004
  Pentru modificarea bugetului local

 109. HCL 109 din 28.10.2004
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local

 110. HCL 110 din 16.12.2004
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 111. HCL 111 din 16.12.2004
  Privind aprobarea cuantumului taxei pentru utilizarea Salii Polivalente din municipiul Roman


 112. HCL 112 din 16.12.2004
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 113. HCL 113 din 16.12.2004
  Privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri


 114. HCL 114 din 16.12.2004
  Privind aprobarea vânzarii unui teren


 115. HCL 115 din 16.12.2004
  Privind modificarea bugetului local
 116. HCL 116 din 16.12.2004
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

 117. HCL 117 din 16.12.2004
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului "INFOCHIOSC"


 118. HCL 118 din 16.12.2004
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului "A DOUA SANSA"

 119. HCL 119 din 16.12.2004
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului "Adapost pentru femei si copii, victime ale violentei domestice"


 120. HCL 120 din 16.12.2004
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului "Centru Municipal de Actiune Sociala pentru Batrâni"

 121. HCL 121 din 16.12.2004
  Privind aprobarea conditiilor de executie a retelelor de comunicatii prin cablu de catre operatorii de comunicatii


 122. HCL 122 din 16.12.2004
  Privind constarea încetarii de drept a unui mandat de consilier


 123. HCL 123 din 16.12.2004
  Privind validarea unui mandat de consilier


 124. HCL 124 din 28.12.2004
  Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2005
 125. HCL 125 din 28.12.2004
  Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru consilieri


 126. HCL 126 din 28.12.2004
  Privind aprobarea deplasarii unei delegatii în strainatate


 127. HCL 127 din 28.12.2004
  Privind aprobarea bugetului pentru anul 2005 la S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN

 128. HCL 128 din 28.12.2004
  Privind aprobarea preluarii de catre Consiliul Local al municipiului Roman a activitatii structurii locale de evidenta informatizata a persoanei


 129. HCL 129 din 28.12.2004
  Privind constituirea retelei scolare din municipiul Roman

 

Sari la conținut