HCL nr. 273 din 31.10.2019

0
HCL nr. 273 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 273 din 31.10.2019

privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru unele obiective ale Spitalului municipal de Urgență Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 20965 din 30.10.2019 înaintat de către dnul consilier local Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 20966 din 30.10.2019 întocmit de Direcía Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 107 din 31.10.2019 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. 274 din 31.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21020 din 31.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Luând în considerare adresa nr. 29886/30.10.2019 a Spitalului municipal de Urgență Roman, înregistrată sub nr. 20962/30.10.2019 la Primăria municipiului Roman;

Având în vedere Decizia nr. 27/30.10.2019 a Consiliului de Administrație al Spitalului municipal de Urgență Roman, precum și prevederile art. 1, art. 3 și art. 5 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art. 129, alin. 2, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, al art. 140, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare și reabilitare în vederea acreditării Spitalului municipal de Urgență Roman de către ANMCS”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare și reabilitare în vederea acreditării Spitalului municipal de Urgență Roman de către ANMCS”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare bloc alimentar, schimbare spațiu interior”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre
(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare bloc alimentar, schimbare spațiu interior”, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Înființare spitalizare de zi”, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Înființare spitalizare de zi”, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. 4 (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare și modernizare compartiment de sterilizare central”, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare și modernizare compartiment de sterilizare central”, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre

Art. 5 Spitalul municipal de Urgență Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, către donatar şi toate persoanele interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU