HCL nr. 272 din 31.10.2019

0
HCL nr. 272 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 272 din 31.10.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 246 din 5.11.2018 privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare apartinand domeniului public al Municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale

Examinând referatul de aprobare nr. 20938 din 30.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20941 din 30.10.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 114 din 31.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 273 din 31.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21020 din 31.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „g” din Legea nr. 85/2003 – Legea minelor, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și cele ale art. 6, alin. 1, coroborat cu pct. 9 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 94/2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, cu modificarile și completarile ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. “c” , ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă modificarea capitolului III din anexa la H.C.L. nr. 246 din 05.11.2018, care va avea următorul conţinut:
III. ALTE CLAUZE
Prezentul acord se va utiliza pentru autorizarea din punct de vedere a gospodăririi apelor a exploatării de agregate minerale din terasa mijlocie
comună a râurilor Moldova și Siret, în vederea realizării obiectivului „Amenajare iaz agrement cu valorificarea materialului excavat și imprejmuire”, extravilan municipiul Roman, jud. Neamt.

Art. 2 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU