HCL nr. 220 din 27.09.2018

0
HCL nr. 220 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 220 din 27.09.2018

privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarealocurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17597/24.09.2018 din iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17598/24.09.2018 din întocmit de către Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră;

Văzând avizul favorabil nr. 40 din 27.09.2018 al Comisiei de Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 221 din 27.09.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor–cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997, ale O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Administrarea și exploatarea locurilor de parcare de pe teritoriul Municipiului Roman se va realiza de către Serviciul Administrare Parcări şi Semnalizare Rutieră din cadrul Direcției Servicii Edilitare.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman actualizat, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă tarifele percepute în cadrul serviciului de întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă formularele tipizate utilizate în cadrul procedurii de închiriere locuri de parcare de reşedinţă de pe raza Municipiului Roman, conform anexelor nr. 3_1 – 3_7 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă locațiile parcarilor publice cu plata de pe raza Municipiului Roman, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Roman nr. 101/2012 cu modificarile ulterioare, se abrogă.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU