HCL nr. 221 din 27.09.2018

0
HCL nr. 221 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 221 din 27.09.2018

privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a
proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17.493 din 24.09.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17.494 din 24.09.2018 întocmit de către Biroul Monitorizare Mediu;

Văzând avizul favorabil nr. 41 din 27.09.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 222 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere:

  • Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, Strategia Energetică a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020;
  • H.C.L. nr. 159/21.11.2014 privind aprobarea aderării Municipiului Roman la Convenţia Primarilor;
  • H.C.L. nr. 114/ 13.05.2016 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă în Municipiul Roman;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, alin. (7), lit. „c”, art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se constituie GRUPUL LOCAL PENTRU ENERGIE DURABILĂ (GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 77 din 30.04.2015 și anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28 din 28.09.2017 se abrogă.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU