HCL nr. 219 din 27.09.2018

0
HCL nr. 219 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 219 din 27.09.2018

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17426 din 21.09.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17427 din 21.09.2018 întocmit de către Serviciul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 39 din 27.09.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul nr. 220 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Legii nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, precum și prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, „c”, „d” și „e”, ale art. 36, alin. 4, lit. „e” ,precum şi ale art. 36, alin. 6, lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț, în vederea înființării unui Centru de zi pentru copii și tinerii cu deficiențe neuro-motorii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă punerea la dispoziția partenerului a clădirii în suprafață de 162,00 mp și terenului aferent în suprafață de 480 mp, situate în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 262, clădire aflată în proprietatea municipiului Roman, unde se va desfășura activitatea centrului menționat la articolul 1.

Art. 3 De la data adoptării prezentei hotărâri H.C.L. nr. 189 din 19.12.2014 se abrogă.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU