HCL nr. 65 din 26.03.2020

0
HCL nr. 65 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 65 din 26.03.2020

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

Examinând referatul de aprobare nr. 5355 din 05.03.2020 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 5585 din 09.03.2020 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 26 din 23.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 66 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

 • Prevederile H.C.L. nr. 64/2010 – poz. 9, H.C.L. nr. 29/2010 – poz. 59, H.C.L. nr. 127/2010 – poz.159 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman și cele ale O.U.G. nr. 184/2001;
 • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
 • Art. 6, pct. 6 lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Art. 108, art. 287, art. 354 și urm., art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 868 m.p., cu nr. cadastral 52273, situat în Bulevardul Roman Mușat, nr. 88, proprietate privata a municipiului Roman, în baza H.C.L. nr. 64/28.06.2010, poziția 9 din anexă, după cum urmează:

 • lotul 1 – în suprafață de 450 m.p. – curți construcții;
 • lotul 2 – în suprafață de 161 m.p. – curți construcții;
 • lotul 3 – în suprafață de 257 m.p. – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1). Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 250 m.p., cu nr. cadastral 58837, situat în strada Sucedava, nr. 136, proprietate privata a municipiului Roman in baza dispozițiilor H.C.L. nr. 29/2010, poziția 59 din anexa, astfel:

 • lotul 1 – în suprafață de 185 m.p., NC 59817 – curți construcții;
 • lotul 2 – în suprafață de 65 m.p., NC 59818 – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1252 m.p., cu nr. cadastral 58905, situat în strada Nordului, nr. 3, proprietate privata a municipiului Roman in baza dispozițiilor H.C.L. nr. 127/2010, poziția 159 din anexa astfel:

 • lotul 1 – în suprafață de 238 m.p. – curți construcții;
 • lotul 2 – în suprafață de 1014 m.p. – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 45717 m.p., cu nr. cadastral 54566, situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 274, proprietate publică a municipiului Roman, în baza O.U.G. nr. 184/2001 și protocol 37578 din 24.06.2002, astfel:

 • lotul 1 – în suprafață de 44227 m.p. – curți construcții;
 • lotul 2 – în suprafață de 800 m.p. – curți construcții;
 • lotul 3 – în suprafață de 690 m.p. – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 (1). Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 4672 m.p., cu nr. cadastral 58797, situat în strada C.A. Rosetti, nr. 8, proprietate publică a municipiului Roman, în baza O.U.G. nr. 184/2001, astfel:

 • lotul 1 – în suprafață de 3240 m.p. – curți construcții;
 • lotul 2 – în suprafață de 1432 m.p. – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se dă mandat Primarului municipiului Roman de a semna in numele municipiului Roman, actul autentic de dezmembrare și să efectueze demersurile de înscriere in registrele de publicitate imobiliară.

Art. 7 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU