HCL nr. 64 din 26.03.2020

0
HCL nr. 64 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 64 din 26.03.2020

privind neexercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea unui imobil

Examinând raportul de aprobare nr. 6286 din 18.03.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 6313 din 19.03.2020 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și al Direcței Juridice și Administrație Publică;

Având în vedere adresa nr. 406/12.03.2020, înregistrată în instituția noastră cu nr. 6022/13.03.2020 prin care Ministerul Culturii – Direcția Județeană pentru Cultură Neamț, ne-a comunicat faptul că nu iși exercită dreptul de preemțiune, cu privire la imobilul situat în mun. Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 213, județul Neamț, proprietatea IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 23.03.2020 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 65 din 23.03.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi cele ale art. 129, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Roman privind cumpărarea imobilului situat în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 213, judeţul Neamţ, alcătuit din teren, în suprafață de 551 mp. și două construcții în suprafață desfășurată de 417 mp., cu un regim de înălțime de P, monument istoric cod NT-II-m-B-10682.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU