HCL nr. 66 din 26.03.2020

0
HCL nr. 66 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 66 din 26.03.2020

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2019

Examinând referatul de aprobare nr. 6302 din 18.03.20 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6303 din 18.03.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 23.03.2020 al Comisiei pentru buget- finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 67 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. “b” si alin. 4, lit. “a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit “a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă contul anual de execuție bugetară pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin aparatul de specialitate și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU