HCL nr. 255 din 31.10.2019

0
HCL nr. 255 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 255 din 31.10.2019

privind aprobarea dezmembrării şi alipirii unor terenuri

Examinand referatul de aprobare nr. 20189 din 21.10.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – d-nul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20261 din 22.10.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Vazând avizul favorabil nr. 103 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 256 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 752 m.p., cu nr. cadastral 52420, situat în strada Alexandru cel Bun, nr. 3, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 652 m.p. cu nr. cadastral 59717 – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 100 m.p. cu nr.cadastral 59718 – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 117 m.p., cu nr. cadastral 56499, situat în strada Victor Hugo nr. 7, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 42 m.p. – curţi construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 75 m.p. – curţi construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 1174 m.p., cu adresa unică: Artera Vest-FN, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 974 m.p., cu nr. cadastral 59713 – curţi construcţii intravilan;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 200 m.p., cu nr. cadastral 58167 – curţi construcţii intravilan;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU