HCL nr. 256 din 31.10.2019

0
HCL nr. 256 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 256 din 31.10.2019

privind aprobarea vânzării unor imobile

Examinand referatul de aprobare nr. 20190 din 21.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul comun nr. 20262 din 22.10.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Economice;

Vazând avizul favorabil nr. 101 din 28.10.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 104 din 28.10.2019 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 257 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 363-364, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă raportul de evaluare nr. 18/1 din 18.10.2019 elaborat pentru teren proprietate privată a Municipiului Roman, de evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin negociere directă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, pornind de la preţul stabilit prin raportul de evaluare realizat de evaluator atestat ing. Stejar Romică, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Comisia numită prin H.C.L. nr. 172/2018, va notifica în termen de 15 zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, proprietarul construcţiei la care se va face accesul, pentru ca acesta să-şi exercite dreptul de preemţiune.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU