HCL nr. 254 din 31.10.2019

0
HCL nr. 254 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 254 din 31.10.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 131 din 25.10.2007 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Roman, județul Neamț

Examinand referatul de aprobare nr. 20201 din 21.10.2019 inițiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 20260 din 22.10.2019 întocmit de către Serviciul Situații de Urgență, SSM, Protecție Civilă;

Vazând avizul favorabil nr. 55 din 28.10.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 255 din 28.10.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

Vazând Ordinul prefectului județului Neamț nr. 321 din 27.08.2019 pentru aprobarea „Calendarului pentru punerea în aplicare a prevederilor O.M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență”;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată și completată, ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată, ale Legii nr. 481/2004R privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (7), lit. (h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. e) ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică și/sau completează H.C.L. nr. 131 din 25.10.2007 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Roman, județul Neamț, după cum urmează:

 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:
  „Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în subordinea Consiliului local al Municipiului Roman, județul Neamț”.
 2. Se modifică și se completează art. 2, care va avea următorul conținut:
  „ Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 64 persoane, din care 11 angajați pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 53 voluntari, după următoarea structură organizatorică:

  1. Compartimentul pentru prevenire:
   1. un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului local;
   2. un specialist la fiecare 1.000 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul urban.
  2. Una formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere:
   1. Echipe specializate încadrate cu 38 persoane, care include și șeful echipei specializate, astfel:
    • a.1. – 1 (una) echipă specializată pentru stingere incendii;
    • a.2. – 1 (una) echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutaredeblocare-salvare-evacuare.”
  3. Atelier intreținere și reparații utilaje.

Art. 2 Se aprobă organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de urgență conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre”.

Art. 3 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre”.

Art. 4 Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman, judeţul Neamț şi stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se va face prin Dispoziţie a primarului Municipiului Roman, judeţul Neamț”.

Art. 5 Primarul municipiului Roman prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU