HCL nr. 245 din 27.10.2022

0
HCL nr. 245 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 245 din 27.10.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Locuințe individuale și introducere în intravilan teren proprietate”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 75555 din 20.10.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – d-nul. Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 75747 din 21.10.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 53355 din 02.08.2022 al dlui CAPRĂ CONSTANTIN-NICUȘOR;
  • avizul arhitectului șef nr. 6 din 17.10.2022;
  • raportul informării și consultării publicului nr.73261 din 17.10.2022;

Văzând avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 85 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum avizul 267 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, alin. 3, lit. ”e” și ”g”, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ”Locuințe individuale și introducere teren în intravilan teren proprietate – punct “tarla Ecarisaj”, tarla 39, parcela 484/3, NC 59686 – Roman”, proiect nr.87y/2021 elaborat de S.C. Youplan Development S.R.L., proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 3.333 mp., în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 reprezentând Avizul

Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Arhitect Șef (anexa nr. 1) și Planul de reglementări urbanistice (anexa nr. 2) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției conform proiectului nr. 87y/2021. De asemenea, toate dotările tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Art. 5. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0