HCL nr. 244 din 27.10.2022

0
HCL nr. 244 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 244 din 27.10.2022
privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 75515 din 20.10.2022 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 75744 din 21.10.2022 întocmit de către Direcția urbanism și amenajarea teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 84 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 266 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

 • adresa nr. 58570/25.08.2022, prin care domnul Buteanu Ion solicita dezmembrarea unui teren situat in str. Mihai Viteazu, nr. 60 – 60A, jud. Neamț, UAT Roman, înscris in Cartea Funciară cu nr. CF 53200, in suprafață totală de 2000 mp.
 • Memoriului Tehnic necesar obținerii Certificatului de urbanism, pentru derulare Proiect nr. 12/2022 – “Construire sala de sport“, aprobat de Compania Națională de Investiții, beneficiar Colegiul Tehnic “Miron Costin“, prin care se solicita dezmembrarea terenului aferent amplasamentului acestei construcții, teren aflat în strada Mihai Eminescu, nr. 5 – 7, Roman, jud. Neamț identificat cu nr Carte Funciara 53070, în suprafață totală de 30382 mp.
 • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
 • art. 6, alin. 6, lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Art. 879, alin. 2, art. 880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, alin. 3, lit. „e” și ”g”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 2000 m.p., cu nr. cadastral 53200, situat în strada Mihai Viteazu, nr. 60 – 60A, proprietate a municipiului Roman, după cum urmează:

 • lotul 1 – în suprafață de 400 m.p. – curți construcții;
 • lotul 2 – în suprafață de 1600 m.p. – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului aflat în strada Mihai Eminescu, nr. 5 – 7, Roman, jud. Neamț, identificat cu nr Carte Funciara 53070, în suprafață totală de 30382 mp, proprietate a municipiului Roman, după cum urmează:

 • lotul 1 – în suprafață de 26607 m.p.;
 • lotul 2 – în suprafață de 3775 m.p.;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se dă mandat Primarului municipiului Roman de a semna in numele municipiului Roman, actul autentic de dezmembrare și să efectueze demersurile de înscriere în registrele de publicitate imobiliară.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0