HCL nr. 157 din 24.07.2019

0
HCL nr. 157 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 157 din 24.07.2019

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Direcţiei Administrare Pieţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13801 din 16.07.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13802 din 16.07.2019 întocmit de către Direcţia Administrare Pieţe ;

Văzând avizul favorabil nr. 66 din 24.07.2019 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 157 din 24.07.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și alin. (3) lit. „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Administrare Pieţe serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Organigrama Direcţiei Administrare Pieţe, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Administrare Pieţe conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre

Art. 4 Direcţia Administrare Pieţe, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 253 din 22.12.2016 cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU