HCL nr. 156 din 24.07.2019

  0
  1056

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 156 din 24.07.2019

  privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 13879/2019 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 13986/2019, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 65 din 24.07.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 156 din. 24.07.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normatv;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU