HCL nr. 158 din 24.07.2019

  0
  1009

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 158 din 24.07.2019

  privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere:

  • expunerea de motive nr. 13784/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 13785/2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizele favorabile nr. 442222/22711/2018 și 3518115/91951/2019 ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
  • avizul favorabil nr. 67 din 24.07.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 158 din 24.07.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă funcţiile publice, organigrama şi statele de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1 – 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 28 din 31.01.2019 cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU