HCL nr. 123 din 30.05.2019

0
HCL nr. 123 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 123 din 30.05.2019

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9947/23.05.2019 a Primarului Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate comun nr. 9948/23.05.2019 al Direcţiei Economice și al Direcției Juridice și Administratie Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 51 din 30.05.2019 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 123 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003R privind transparenţa decizională în administraţia publică, prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Programul Finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public Local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabil pe anul 2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă METODOLOGIA GENERALĂ pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Local Roman, alocate pentru activităţi nonprofit, care contribuie la realizarea unor activităţi sau programe de interes public local potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabila pe anul 2019, conform anexelor nr. 2, 2A, 6.1, 6.2 și 6.3 la prezenta hotărâre;

Art. 3 aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local – „Proiecte cultură, religie, învăţământ”, valabil pe anul 2019, conform anexelor nr. 3/3A-3H la prezenta hotărâre;

Art. 4 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activitati non-profit de interes local –„Proiecte Sociale”, valabil pe anul 2019, conform anexelor nr. 4/4A-4H la prezenta hotărâre;

Art. 5 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local –„Proiecte activităţi sportive”, conform anexelor nr. 5/5A-5I la prezenta hotărâre;

Art. 6 Se aprobă GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activităţi non-profit de interes local-„Proiecte activităţi de tineret”, conform anexelor nr.6/6A-6I la prezenta hotărâre;

Art. 7 Se numește Comisia de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2019, în următoarea componenţă:

  1. Mihail VĂCARU
  2. Cristina PAL
  3. Cristina PRĂJESCU
  4. Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ – consilier local
  5. Constantin HOLBAN – consilier local

Art. 8 Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2019, în următoarea componenţă:

  1. Brândușa Holban
  2. Corina-Ionela POPA
  3. Daniela ANDREI
  4. Constantin GHICA – consilier local
  5. Radu-Cătălin CURPĂN – consilier local

Art. 9 După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, care se va înainta Primarului Municipiului Roman, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Roman;
Se aprobă anexele 7.1, 7.2, 7.3 la prezenta hotarare, formulare ce fac parte din documentația procedurii.

Art. 10 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi autoritati interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU