HCL nr. 122 din 30.05.2019

  0
  906

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 122 din 30.05.2019

  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 9924 din 23.05.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 50 din 30.05.2019 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 122 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile Legii nr.82/1991R – Legea contabilitatii, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor și capitalurilor proprii , precum și ale O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice , actualizată ;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 5 și al art. 115, alin. (1), lit. “b “din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU