HCL nr. 124 din 30.05.2019

0
HCL nr. 124 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 124 din 30.05.2019

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9977 din 23.05.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9978 din 23.05.2019 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 48 din 30.05.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 124 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Vadianu Iacob înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 8394/2019, cererea dnei Puravu Maria înregistrată în instituția noastră sub nr. 8109/2019, precum și cererea dlui Vâncă Ion înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 6929/2019;

În temeiul prevederilor art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 14405/24.09.1993 încheiat între RAGLT Roman și dnii Vădeanu Iacob și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 43 situat în Blocul nr. 52, sc. A din B-dul Republicii, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Vădianu Iacob și Maria în loc de Vădeanu Iacob și Maria cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare nr. 5828/09.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dna Puravu Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 25 situat în blocul 11 din strada Mihai Eminescu, în sensul menționării corecte a adresei imobilului ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare ca fiind municipiul Roman, str. Mihai Eminescu, bl. 25, sc. B, et. 1, în loc de municipiul Roman, str. Mihai Eminescu etaj II, scara C, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare nr. 3356/10.01.1992 încheiat între dnii Vâncă Ion și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 41 situat în Blocul nr. 23 A sc. C din str. Smirodava, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Vâncă Ion și Elena în loc de Vîncă Ioan și Elena cum greșit s-a menționat.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU