HCL nr. 108 din 12.05.2022

0
HCL nr. 108 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 108 din 12.05.2022
privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Fundația „Episcop Melchisedec”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând pproiectul de hotărâre nr. 31576 din 05.05.2022, referatul de aprobare nr. 31578 din 05.05.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 31689 din 06.05.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Luând în considerare adresele nr. 4262 din 20.01.2022 și nr. 11682 din 17.02.2022 înaintate de către Fundația „Episcop Melchisedec” ;

Văzând avizul de legalitate nr. 31857 din 06.05.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 09.05.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 122 din 09.05.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere acordul Consiliului de Administrație al Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman precum și avizul nr. 1/PP/04.05.2022 al Ministerului Culturii – Direcția Patrimoniu Cultural, înregistrat de instituția noastră sub nr. 31721/06.05.2022 cu privire la transmiterea în folosință gratuită către „Fundația Episcop Melchisedec” a corpurilor de clădire C2, C3 și C4 cu respectarea destinației acestor spații, comunicat prin adresa nr. 11682/17.02.2022;

Având în vedere prevederile art. 287, lit. (b), art.297, lit. (d), art. 349 -351 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G nr 480/2021

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „a”, al art. 139, alin.3 , lit. ”f”, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”, prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 95 din 21.04.2016 și contractul de dare în administrare nr. 11202 din 31.05.2016, asupra următoarelor imobile:

 • clădire C2 (parțial), în suprafață utilă de 228,2 mp din totalul Su=338 mp, și o suprafață construită de 449mp, situată în municipiul Roman, str. Alexandru cel Bun nr. 2. înscrisă în C.F.56947 a municipiului Roman;
 • clădire C3, având o suprafață utilă de 127,5 mp, și suprafață construită de 172mp, str. Alexandru cel Bun nr. 2. înscrisă în C.F.56947 a municipiului Roman;
 • clădire C4, având o suprafață utilă de 459,9 mp și o suprafață construită de 538mp, str. Alexandru cel Bun nr. 2. înscrisă în C.F.56947 a municipiului Roman;

Art. 2. (1). Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, către Fundația „Episcop Melchisedec”, a următoarelor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Roman, situate în str. Alexandru cel Bun nr. 2 jud. Neamț, înscrise în Cartea Funciară nr. 56947-Roman:

 1. clădire C2 (parțial), în suprafață utilă de 228,2 mp din totalul Su=338 mp, și o suprafață construită de 449 mp, respectiv poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, identificată conform releveului construcției C2, anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre înscrisă în C.F.56947 a municipiului Roman, cu valoare totală de inventar de 63507 lei;
 2. clădire C3, având o suprafață utilă de 127,5 mp, și suprafață construită de 172mp, așa cum rezultă din releveul construcției C3, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, înscrisă în C.F. 56947 a municipiului Roman, cu valoare de inventar de 196435lei;
 3. clădire C4, având o suprafață utilă de 459,9 mp și o suprafață construită de 538mp, așa cum rezultă din releveul construcției C4- anexa nr. 3 la prezenta hotărâre înscrisă în C.F.56947 a municipiului Roman, cu valoare de inventar de 104486 lei.

(2) Imobilele identificate la alin. 1 sunt înscrise în lista monumentelor istorice și titularul dreptului de folosință gratuită va respecta obligațiile legale ce derivă din acest regim juridic al bunurilor.
(3) Transmiterea imobilelor identificate la art. 2, alin. (1) se va face pe perioadă determinată, respectiv 15 ani, începând cu data de 01.06.2022, cu respectarea destinației acestora, respectiv spații de învățământ.

Art. 3. Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 2, alin (1) se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire care se va încheia în termen de maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4. Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații:

 1. să asigure resursele financiare necesare întreținerii și funcționării bunului, potrivit destinației sale și să intervină ori de câte ori se impune, în ceea ce privește lucrările de reparații;
 2. să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
 3. să respecte și să nu schimbe destinația actuală a spațiilor transmise în folosință gratuită, respectiv spații de învățământ;
 4. să prezinte, anual, proprietarului, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
 5. să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
 6. să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
 7. la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.
 8. Folosinţa dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
 9. Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;
 10. Să respecte prevederile contractului de închiriere ce are ca obiect suprafața de 255mp din clădirea C4, până la încetarea acestuia prin ajugerea la termen.

Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate să semneze protocolul de preluare-predare.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi
Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0