HCL nr. 109 din 12.05.2022

0
HCL nr. 109 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 109 din 12.05.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 31436 din 05.05.2022, referatul de aprobare nr. 31440 din 05.05.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 31705 din 06.05.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 31857 din 06.05.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 64 din 09.05.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 123 din 09.05.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 2366 din 24.06.2020 depusă de domnul Enache Ioan Traian, cererea nr. 1679 din 21.04.2022 depusă de doamna Murarașu Viorela Georgiana, precum și procesul verbal nr. 31434/05.05.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 2, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 14, ap. 19, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 157192.10 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2. Se aprobă vânzarea, către domnul Enache Ioan Traian, posesor a ** seria ** nr. ******, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 861/03.12.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 14, ap. 19, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 52,3 mp, teren în folosință CPT 19.16 mp, CPC 24.99 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59073-C1-U3.

Art. 3. Vânzarea locuinței identificată la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 23578.82 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1571.92 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul înforma autentică.

Art. 4. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 2, ap. 12, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 57829.63 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 5. Se aprobă vânzarea, către doamna Murarașu Viorela Georgiana, posesoare a ** seria ** nr. ******, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 12/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 2, ap. 12, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,18 mp, suprafață construită de 52.12 mp, teren în folosință CPT 15.56 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1- U7.

Art. 6. Vânzarea locuinței identificată la art. 4 și art. 5 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 8674.44 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 578.30 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 7. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 2 și la art. 5, să semneze la notar contractele de vânzarecumpărare
cu privire la aceste imobile.

Art. 8. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 9. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0