HCL nr. 095 din 28.04.2022

0
HCL nr. 095 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 95 din 28.04.2022
privind darea în administrare a unor bunuri imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Direcția Administrare Piețe a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 26952 din 13.04.2022 și referatul de aprobare nr. 26956 din 13.04.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27233 din 14.04.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – B.E.P.A.P.;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 26.04.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 106 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere Decizia nr. 28 din 16.11.2021 a Camerei de Conturi Neamț și Dispoziția primarului municipiului Roman nr. 348 din 01.04.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a recomandărilor Curții de Conturi a României-Camerei de Conturi Neamț pentru raportul de audit financiar al contului de execuție bugetară pentru anul 2021 la nivelul U.A.T. Roman, desfășurat în perioada 06.09.2021-22.10.2021;

În conformitate cu:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe și Hotărârea Consiliului Local nr. 212/19.10.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe.
  • prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  • prevederile H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
  • prevederile art. 286, alin (1) și alin. (4), ale art. 289 și art. 290 precum și ale art. 297, 298, 299, 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;- prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietății publice a autorităților administrației publice locale;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Roman către Direcția Administrare Pieţe, conform anexei nr. l, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Darea în administrare a bunurilor imobile – terenuri și construcțiiprecizate la art. 1 se va face pe bază de contract de dare în administrare ce se va încheia între Municipiul Roman, în calitate de proprietar al bunurilor imobile mai sus prezentate şi Direcția Administrare Pieţe.

Art. 3. Se aprobă contractul de dare în administrare prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Direcția
Administrare Piețe;

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al Municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0