HCL nr. 094 din 28.04.2022

0
HCL nr. 094 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 94 din 28.04.2022
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27602 din 15.04.2022 și referatul de aprobare nr. 27604 din 15.04.2022 iniţiate de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 28444 din 19.04.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 26.04.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 105 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub 23370/30.03.2022 și nr. 23373/30.03.2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8568/25.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Avroian Georgel și Georgeta, ce are ca obiect apartamentul nr. 12, situat în blocul 2, etajul parter, scara B din strada V. Hugo, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Avroian Georgel și Marieta în loc de Avroian Georgel și Georgeta cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 4322/1991 încheiat între RAGLT Roman și dl Baicu Romeo, ce are ca obiect apartamentul nr. 10, situat în blocul 10, etajul III, scara A din strada Anton Pann, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei locuinței, respectiv apartamentul nr. 10, situat în blocul 19, etajul III, scara A din str. Anton Pann în loc de apartamentul nr. 10, situat în blocul 10, etajul III, scara A din str. Anton Pann cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0