HCL nr. 096 din 28.04.2022

0
HCL nr. 096 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 96 din 28.04.2022
privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu titlu oneros, pentru suprafata de 24,00 mp, din terenul proprietate privata a municipiului Roman, in favoarea lui Șoican Ovidiu Iosif pentru terenul
identificat cu nr. cadastral 60837
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere adresa înaintată de către Șoican Ovidiu Iosif, executor judecatoresc, înregistrata la municipiul Roman cu nr. 62490 din 18.08.2021, prin care solicită inchirierea/concesiune sau acordarea unui drept de servitute de trecere,
pietonal, pentru suprafata de 24,00 mp, din terenul proprietate privata a municipiului Roman, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 60837.

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27092 din 13.04.2022 și referatul de aprobare nr. 26866 din 13.04.2021 înaintate de către primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 27283 din
14.04.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică si Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 26 din 26.04.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 107 din
26.04.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 551 pct. 6, ale art. 617 alin.(1), ale art.619, ale art. 695, ale art. 755 (1), ale art. 756 și ale art. 759, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu completările și modificările ulterioare; prevederile art. 108, lit. e, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. (1) și (3), ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243, alin. (1), lit. ”a” și ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „a” din același act normativ:

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă acordarea unui drept de servitute de trecere pietonal pentru suprafață de 24,00mp, din terenul proprietate privată a municipiului Roman în favoarea Șoican Ovidiu Iosif, executor judecatoresc, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 60837, potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, cu titlu oneros.

Art. 2. Se aprobă contractul de servitute de trecere auto și pietonal care va cuprinde clauze privind drepturile si obligațiile părților impreuna cu fisa de calcul, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se stabilește cuantumul despăgubirii pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, pietonal, pentru suprafața de 24,00 mp, din terenul proprietate privată a municipiului Roman, la valoarea de 20 lei/mp/an.

Art. 4. Despăgubirea se va indexa de drept anual, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5. În situația în care terenul ce face obiectul transmiterii nu este întreținut ori va fi afectat de proiecte ale municipalității, dreptul de servitute de trecere pietonala se poate retrage în baza unei notificări prealabile.

Art. 6. Contractul de servitute de trecere pietonal va fi înregistrat de superficiar în Cartea funciară;

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman să semneze contractul de servitute de trecere.

Art. 8. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Compartiment gestiune și valorificare patrimoniu imobiliar.

Art. 9. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0