HCL nr. 073 din 27.03.2019

0
HCL nr. 073 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 73 din 27.03.2019

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 6029 din 25.03.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6030 din 25.03.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 27 din 27.03.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 73 din 27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 330 m.p., cu nr. cadastral 53040, situat în str. Meşteşugarilor, nr. 6, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 138 m.p. (NC 59435) – Curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 192 m.p.(NC 59436) – Curţi-construcţii; Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 330 m.p., cu nr. cadastral 52806, situat în str. Vasile Gh. Morţun, nr. 83, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 139 m.p. (NC 59437) – Curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 191 m.p.(NC 59438) – Curţi-construcţii; Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU